Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ để tiếp cận DSP bằng Matlab

Được đăng lên bởi funky
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MATLAB DSP Programs
Raja Rajasakeran
Venkat Peddigari
Pete Bernardin

Bandpass Filter
close all;
clear all;
r1 = 0.9;
r2 = 0.88;
r3=0.9;
theta1 = pi/5;
theta2 = 3*pi/10;
theta3=4*pi/10;
p1 = r1*cos(theta1) + i*r1*sin(theta1);
p2 = r1*cos(theta2) + i*r2*sin(theta2);
p3 = r3*cos(theta3) + i*r3*sin(theta3);
p2 = r2*cos(theta2) + i*r2*sin(theta2);
!aroots = [p1,conj(p1),p2,conj(p2), p3, conj(p3)];
aroots = [p2,conj(p2), p3, conj(p3)];
a = poly(aroots);
b = [1 zeros(1,18) -1];
b1 = [1];
[h,w] = freqz(b1,a);
H ( z ) 1 / 0.9 1  e  j 2 z  1 1  e  j 2 z  1 0.9 1  e  j3 z  1 1  e  j3 z  1
freqzplot(h,w, 'mag');


figure;
1 / 0.9 1  2 cos 2 z  1  z  2
0.9 1  2 cos 3 z  1  z  2

 2 0.3
3 0.4 
freqzplot(h,w,'squared');


 



 









 



 

1 / 0.9 1  2 cos(0.3 ) z  1  z  2 0.9 1  2 cos(0.4 ) z  1  z  2





Kaiser Bessel Window
clear all;
close all;
N=61;
w31 = window(@kaiser,N,1);
w33 = window(@kaiser,N,3);
w35 = window(@kaiser,N,5);
w37 = window(@kaiser,N,7);
plot(1:N,[w31, w33, w35, w37]); axis([1 N 0 1]);
legend('beta=1','beta = 3', 'beta=5', 'beta=7');
figure;
a=[1];
[fw31,f] = freqz(w31,a);
[fw33,f] = freqz(w33,a);
[fw35,f] = freqz(w35,a);
[fw37,f] = freqz(w37,a);
freqzplot([fw31,fw33,fw35,fw37],f, 'mag');
legend('beta=1','beta = 3', 'beta=5', 'beta=7');

Time Domain Windows
clear all;
close all;
N=61;
w = window(@blackmanharris,N);
w1 = window(@hamming,N);
w2 = window(@gausswin,N,2.5);
w3 = window(@kaiser,N,5);
w4 = window(@tukeywin,N,0.5);
plot(1:N,[w1,w3,w4]); axis([1 N 0 1]);
legend('Hamming','Kaiser', 'Tukey');
figure;
a=[1];
[fw,f] = freqz(w,a);
[fw1,f] = freqz(w1,a);
[fw2,f] = freqz(w2,a);
[fw3,f] = freqz(w3,a);
[fw4,f] = freqz(w4,a);
freqzplot([fw1,fw3,fw4],f, 'mag');
legend('Hamming','Kaiser', 'Tukey');

DFT of Square Waves, 3 Duties
close all;
clear all;
x = ones(1,16);
y = fft(x,16);
my = abs(y)/16;
ay = angle(y);
stem(my);
figure;
y1 = fft (x,32)/16;
my1 = abs(y1);
stem(my1);
y2= fft (x,128);
figure;
stem (abs(y2));

100% Duty

50% Duty

12.5% Duty

Notch Filters
clear all;
close all;
a = [1 -1.2726 0.81];
b = [1 -1.414 1];
[H, W] = freqz(b,a);
figure;
freqzplot(H,W,'linear');
title ('Pole-zero Notch Filter - Mag');
figure;
freqzplot(H,W);
title ('Pole-zero Notch Filter - dB');
a1 = [1];
b1 = [1 -1.414 1];
[H1, W] = freqz(b1,a1);
figure;
freqzplot(H1,W,'linear');
title ('All zero Notch Filter - Mag');
figure;
freqzplot(H1,W);
title ('All zero Notch Filter - dB');

1

2

3...
MATLAB DSP Programs
Raja Rajasakeran
Venkat Peddigari
Pete Bernardin
Ví dụ để tiếp cận DSP bằng Matlab - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ví dụ để tiếp cận DSP bằng Matlab - Người đăng: funky
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Ví dụ để tiếp cận DSP bằng Matlab 9 10 992