Ktl-icon-tai-lieu

Ví dụ làm việc với tệp

Được đăng lên bởi yen-hoang1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 573 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BAØI 16. VÍ DUÏ LAØM VIEÄC VÔÙI TEÄP
TIEÁT BAØI TAÄP
A. MUÏC ÑÍCH – YEÂU CAÀU
Hoïc sinh töï nhôù laïi noäi dung vaø yù nghóa cuûa teäp goàm: Kieåu döõ lieäu cuûa teäp,
môû teäp, ñoùng teäp, ñoïc/ ghi döõ lieäu vaøo teäp, sau khi traû lôøi caùc caâu hoûi: 1, 2, 3,
4 phaàn caâu hoûi vaø baøi taäp < SGK – Tin Hoïc 11 trang 89>
B. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN:
- Maùy chieáu Projector
- Moät soá caâu hoûi xoay quanh nhöõng noäi dung hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc veà teäp ôû
hai tieát hoïc tröôùc.
* CHUAÅN BÒ CUÛA HOÏC SINH:
Soaïn tröôùc caùc caâu hoûi 1, 2, 3 ,4 ôû SGK trang 89
C. NOÄI DUNG TIEÁT DAÏY
1. Toå chöùc lôùp: OÅn ñònh vaø kieåm tra só soá ( 2 phuùt)
2. Kieåm tra baøi cuõ: Hai hoïc sinh ( baøi cuõ vaø baøi soaïn) (10 phuùt)
3. Tieán trình tieát daïy:
NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄN G CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
( 3 phuùt)
Giôùi thieäu sô löôïc nhöõng
noäi dung caàn quan taâm:
- Teä
p döõ lieäu laø gì?
-
Teäp löu tröõ döõ lieäu nhö
theá naøo?
Caâu hoûi thaûo luaän 1:
Öu ñieåm cuûa teäp trong
quaù trình löu tröõ döõ lieäu
laø gì?
Gôïi yù ñeå HS traû lôøi toát caâu
hoûi:
- Teäp löu tröõ döõ lieäu ôû boä
nhôù naøo?
- Löu tröõ döõ lieäu nhö vaäy
coù öu ñieåm gì?
Thaûo luaän theo nhoùm
( khoâng xem taøi lieäu)
- Ñaïi dieän cuûa töøng nhoùm
phaùt bieåu yù kieán nhoùm
mình.
- Caùc nhoùm nhaän xeùt ñaùnh
giaù cho nhoùm baïn
Traû lôøi: Teäp coù theå löu tröõ
moät löôïng lôùn döõ lieäu treân
boä nhôù ngoaøi, vì vaäy, döõ
lieäu seõ khoâng bò maát khi
cuùp ñieän hoaëc taét maùy.
( 5 phuùt)
Toång hôïp laïi yù kieán nhaän
xeùt cuûa caùc nhoùm thoâng
qua slide traû lôøi
Caâu 1: Neâu moät soá
tröôøng hôïp caàn phaûi
duøng teäp.
Trình chieáu Slide caâu 1
trong SGK ñeå caùc nhoùm
thaûo luaän vaø ñöa ra caâu traû
lôøi ñuùng
Xem Slide vaø taäp trung
trao ñoåi ñeå traû lôøi caâu hoûi
Ví dụ làm việc với tệp - Trang 2
Ví dụ làm việc với tệp - Người đăng: yen-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Ví dụ làm việc với tệp 9 10 276