Ktl-icon-tai-lieu

Vi sử lý chương 2

Được đăng lên bởi minhtlsp
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu Lập trình hệ thống

Chương 1

Chương 1
KIẾN TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ VI XỬ LÝ /
MÁY TÍNH
1. Cấu trúc luận lý
Máy tính số (Digital computer) là máy giải quyết các vấn đề bằng cách thực hiện
các chỉ thị do con người cung cấp. Chuỗi các chỉ thị này gọi là chương trình (program).
Các mạch điện tử trong một máy tính số sẽ thực hiện một số giới hạn các chỉ thị đơn giản
cho trước. Tập hợp các chỉ thị này gọi là tập lệnh của máy tính. Tất cả các chương trình
muốn thực thi đều phải được biến đổi sang tập lệnh trước khi được thi hành. Các lệnh cơ
bản là:
-

Cộng 2 số.
So sánh với 0.
Di chuyển dữ liệu.

Tập lệnh của máy tính tạo thành một ngôn ngữ giúp con người có thể tác động lên
máy tính, ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ máy (machine language). Tuy nhiên, hầu hết các
ngôn ngữ máy đều đơn giản nên để thực hiện một yêu cầu nào đó, người thiết kế phải
thực hiện một công việc phức tạp. Đó là chuyển các yêu cầu này thành các chỉ thị có chứa
trong tập lệnh của máy. Vấn đề này có thể giải quyết bằng cách thiết kế một tập lệnh mới
thích hợp cho con người hơn tập lệnh đã cài đặt sẵn trong máy (built-in). Ngôn ngữ máy
sẽ được gọi là ngôn ngữ cấp 1 (L1) và ngôn ngữ vừa được hình thành gọi là ngôn ngữ cấp
2 (L2).
Tuy nhiên, trong thực tế, để có thể thực hiện được, các ngôn ngữ L1 và L2 không
được khác nhau nhiều. Như vậy, ngôn ngữ L2 cũng không thật sự giúp ích nhiều cho
người thiết kế. Do đó, một tập lệnh kế tiếp được hình thành sẽ hướng về con người nhiều
hơn là máy tính, tập lệnh này sẽ tạo thành một ngôn ngữ và ta gọi là ngôn ngữ L3. Ta có
thể viết các chương trình trong L3 như là đã tồn tại máy tính sử dụng ngôn ngữ L3 (máy
ảo L3). Các chương trình này sẽ được dịch sang ngôn ngữ L2 và được thực thi bằng một
chương trình dịch L2.
Việc xây dựng toàn bộ chuỗi các ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ được tạo ra sẽ thích hợp
hơn ngôn ngữ trước đó sẽ có thể tiếp tục cho đến khi nhận được ngôn ngữ thích hợp nhất.
Sơ đồ một máy ảo n cấp có thể biểu diễn như sau:

Phạm Hùng Kim Khánh

Trang 1

Tài liệu Lập trình hệ thống

Chương 1

Cấp n

Máy ảo Mn dùng ngôn
ngữ máy Ln

Chương trình trong Ln được dịch thành
ngôn ngữ của máy cấp thấp hơn

Cấp 3

Máy ảo M3 dùng ngôn
ngữ máy L3

Chương trình trong L3 được dịch thành
ngôn ngữ L2 hay L1

Cấp 2

Máy ảo M2 dùng ngôn
ngữ máy L2

Chương trình trong L2 được dịch thành
ngôn ngữ máy L1

Cấp 1

Máy tính số M1 dùng
ngôn ngữ máy L1

Chương trình trong L1 được thực thi trực
tiếp bằng các mạch điện tử

Hình 1.1. Máy ảo n cấp

Một máy tính số có n cấp có...
Tài liu Lp trình h thng Chương 1
Phm Hùng Kim Khánh Trang 1
Chương 1
KIN TRÚC VÀ HOT ĐỘNG CA H VI X LÝ /
MÁY TÍNH
1. Cu trúc lun lý
Máy tính s (Digital computer) là máy gii quyết các vn đề bng cách thc hin
các ch th do con người cung cp. Chui các ch th này gi là chương trình (program).
Các mch đin t trong mt máy tính s s thc hin mt s gii hn các ch th đơn gin
cho trước. Tp hp các ch th này gi là tp lnh ca máy tính. Tt c các chương trình
mun thc thi
đều phi được biến đổi sang tp lnh trước khi được thi hành. Các lnh cơ
bn là:
- Cng 2 s.
- So sánh vi 0.
- Di chuyn d liu.
Tp lnh ca máy tính to thành mt ngôn ng giúp con người có th tác động lên
máy tính, ngôn ng này gi là ngôn ng máy (machine language). Tuy nhiên, hu hết các
ngôn ng máy đều đơn gin nên để thc hin mt yêu cu nào đó, người thiết k
ế phi
thc hin mt công vic phc tp. Đó là chuyn các yêu cu này thành các ch th có cha
trong tp lnh ca máy. Vn đề này có th gii quyết bng cách thiết kế mt tp lnh mi
thích hp cho con người hơn tp lnh đã cài đặt sn trong máy (built-in). Ngôn ng máy
s được gi là ngôn ng cp 1 (L1) và ngôn ng va được hình thành gi là ngôn ng c
p
2 (L2).
Tuy nhiên, trong thc tế, để có th thc hin được, các ngôn ng L1 và L2 không
được khác nhau nhiu. Như vy, ngôn ng L2 cũng không tht s giúp ích nhiu cho
người thiết kế. Do đó, mt tp lnh kế tiếp được hình thành s hướng v con người nhiu
hơn là máy tính, tp lnh này s to thành mt ngôn ng và ta gi là ngôn ng L3. Ta có
th viết các chương trình trong L3 nhưđã tn t
i máy tính s dng ngôn ng L3 (máy
o L3). Các chương trình này s được dch sang ngôn ng L2 và được thc thi bng mt
chương trình dch L2.
Vic xây dng toàn b chui các ngôn ng, mi ngôn ng được to ra s thích hp
hơn ngôn ng trước đó s có th tiếp tc cho đến khi nhn được ngôn ng thích hp nht.
Sơ đồ mt máy o n cp có th biu din nh
ư sau:
Vi sử lý chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi sử lý chương 2 - Người đăng: minhtlsp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Vi sử lý chương 2 9 10 989