Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử ký.

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ - VI ĐIỀU KHIỂN

1.1 Giới thiệu chung về vi xử lý - vi điều khiển
1.1.1 Khái niệm

Bộ vi xử lý được cấu tạo bởi vi mạch số, có mật độ cực lớn (VLSI - Very
Large Scale Integration) làm việc theo chương trình, tức là theo nguyên tắc nhận
lệnh từ bên ngoài và thực hiện lệnh.
Hệ vi xử lý là một hệ thống số được xây dựng trên cơ sở của bộ vi xử lý.
Hay nói cách khác một hệ thống thao tác trên những con số 0 và 1, nhưng bản thân
hệ thống không giải quyết được vấn đề gì cả, bài toán chỉ được giải quyết khi hệ
thực hiện toàn bộ chương trình của người lập trình đưa vào.
Bộ vi điều khiển (MCU : Micro Controller Unit) là một hệ thống vi xử lý
đầy đủ được tích hợp trong cùng một chip.
1.1.2 Sự phát triển của kỹ thuật vi xử lý - vi điều khiển

a) Sự phát triển của kỹ thuật vi xử lý

Hình 1.1. Lịch sử phát triển của VXL

- Thế hệ 1 (1971 - 1973): vi xử lý 4 bit, đại diện là 4004, 4040, 8080 (Intel)
hay IPM-16 (National Semiconductor).
+ Độ dài word thường là 4 bit (có thể lớn hơn).
+ Tốc độ 10 - 60  s / lệnh với tần số xung nhịp 0.1 - 0.8 MHz.
+ Tập lệnh đơn giản và phải cần nhiều vi mạch phụ trợ mới tạo nên một
hệ vi mạch hoàn chỉnh.
1

- Thế hệ 2 (1974 - 1977): vi xử lý 8 bit, đại diện là 8080, 8085 của Intel hay
Z80 của Zilog, 6800, 6809 của Motorola .
+ Tập lệnh phong phú hơn thế hệ trước.
+ Sử dụng công nghệ NMOS hay CMOS.
+ Tốc độ 1 - 8  s / lệnh với tần số xung nhịp 1 - 5 MHz
+ Độ dài từ là 8 bit
- Thế hệ 3 (1978 - 1982): vi xử lý 16 bit, đại diện là 68000/68010
(Motorola) hay 8086/ 80286/ 80386 (Intel)
+ Tập lệnh đa dạng với các lệnh nhân, chia và xử lý chuỗi.
+ Sử dụng công nghệ HMOS, CMOS.
+ Tốc độ 0.1 - 1  s / lệnh với tần số xung nhịp 5 - 10 MHz.
+ Độ dài từ là 16 bit
- Thế hệ 4: Các bộ vi xử lý đại diện cho thế hệ này là các bộ vi xử lý 32
bit 80386, 80486 và 64 bit Pentium của Intel, các bộ vi xử lý 32 bit 68020, 68030,
68040, 68060 của Motorola.
Đặc điểm của các bộ vi xử lý thế hệ này là bus địa chỉ đều là 32 bit (có khả
năng đánh địa chỉ cho bộ nhớ tới 4 GB) và có khả năng làm việc với bộ nhớ ảo.
Người ta cũng áp dụng các cơ chế hoặc các cấu trúc đã được sử dụng trong các
máy tính lớn vào các bộ vi xử lý: cơ chế xử lý xen kẽ liên tục dòng mã lệnh
(pipeline), bộ nhớ cache (bộ nhớ ẩn), bộ nhớ ảo. Các bộ vi xử lý thế hệ này đều có
bộ quản lý bộ nhớ (MMU) và nhiều khi cả bộ đồng xử lý toán học ở bên trong.
Phần lớn các bộ vi xử lý thế hệ này đều sản xuất bằng công nghệ HCMOS.
Bên cạnh các bộ vi xử lý vạn năng truyền thống t...
1
Chương 1
TNG QUAN V VI X LÝ - VI ĐIU KHIN
1.1 Gii thiu chung v vi x lý - vi điều khin
1.1.1 Khái nim
B vi x được cu to bi vi mch s, mật độ cc ln (VLSI - Very
Large Scale Integration) m việc theo chương trình, tc là theo nguyên tc nhn
lnh tn ngoài và thc hin lnh.
H vi x là mt h thng s được xây dng trên sở ca b vi x lý.
Hay nói cách khác mt h thng thao tác trên nhng con s 0 và 1, nhưng bản thân
h thng không gii quyết được vấn đ c, i toán ch đưc gii quyết khi h
thc hin toàn b chương trình của người lp trình đưa vào.
Bvi điều khin (MCU : Micro Controller Unit) là một hthống vi xử lý
đầy đủ được tích hp trong cùng một chip.
1.1.2 S phát trin ca k thut vi x lý - vi điều khin
a) S phát trin ca k thut vi x
Hình 1.1. Lch s phát trin ca VXL
- Thế h 1 (1971 - 1973): vi x 4 bit, đại din là 4004, 4040, 8080 (Intel)
hay IPM-16 (National Semiconductor).
+ Độ dài word thường là 4 bit (có th lớn hơn).
+ Tốc độ 10 - 60
s / lnh vi tn s xung nhp 0.1 - 0.8 MHz.
+ Tp lnh đơn giản phi cn nhiu vi mch ph tr mi to nên mt
h vi mch hoàn chnh.
Vi xử ký. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử ký. - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Vi xử ký. 9 10 22