Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử lí ứng dụng

Được đăng lên bởi Trần Hoàng Trung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GD&ĐT
Trường đại học SPKT TPHCM
Khoa: CKĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chương trình Giáo dục đại học
*******
Ngành đào tạo: trính độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô

Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Vi xử lý ứng dụng

Mã học phần: AMIC320233

2. Tên tiếng Anh:
3. Số tín chỉ: 2
4. Phân bố thời gian: 2(1/1/6)
5. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS Đỗ Văn Dũng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ GV.ThS Nguyễn Trọng Thức
2.2/ ThS Nguyễn Lê Duy
6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Điều kiện tiên quyết: không.
Các môn học trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử ô tô.
7. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên
trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi
điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế. Cụ thể:
-

Hiểu được cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.

-

Thiết kế mạch ứng dụng Vi điều khiển.

-

Lập trình cho Vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi.

8. Chuẩn đầu ra của học phần
Kiến thức:
8.1/ Có kiến thức về cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
8.2/ Có kiến thức về cấu trúc phần cứng và các chân xuất nhập để có thể thiết kế các mạch ứng
dụng dùng Vi điều khiển.
8.3/ Có kiến thức về tập lệnh và hoạt động xử lý của Vi điều khiển để có thể lập trình cho Vi điều
khiển xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi.
Kỹ năng:
8.4/ Sử dụng các phần mềm lập trình, biên dịch và mô phỏng Vi điều khiển.
1

8.5/ Phân tích và sửa lỗi chương trình Vi điều khiển.
8.6/ Nhận dạng các Vi điều khiển thông dụng.
Thái độ nghề nghiệp:
8.7/ Có ý thức kỷ luật; khả năng làm việc nhóm.
8.8/ Có phương pháp làm việc khoa học, phát triển khả năng tư duy sáng tạo.
8.9/ Phân tích nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện.
9. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: tối thiểu 80 % số tiết giảng.
- Bài tập: phải hoàn thành 80% bài tập về nhà.
11. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] Atmel Corporation, AVR Microcontroller, 2005
[2] Pavel Haiduc anh HP InfoTech S.R.L., CodeVisionAVR, 1998
- Sách tham khảo:
[3] Tài liệu trên mạng
12. Tỷ lệ Phần trăm các thành phần điểm và các loại hình đánh giá sinh viên : (14)
- Đánh giá quá trình:

30% trong đó có các hình thức đánh giá:

+ Tham dự lớp:

10%

+ Bài tập:

10%

+ Bài kiểm tra:

10%

- Thi cuối học kỳ: 70% - thi tự luận đề mở (thời gian tối thiểu 60 phút)
13. Thang điểm: 10
14. Kế h...
BỘ GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường đại học SPKT TPHCM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khoa: CKĐ Chương trình Giáo dục đại học
*******
Ngành đào tạo: trính độ đào tạo: Đại học
Chương trình đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật ô tô
Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Vi xử lý ứng dụng Mã học phần: AMIC320233
2. Tên tiếng Anh:
3. Số tín chỉ: 2
4. Phân bố thời gian: 2(1/1/6)
5. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS Đỗ Văn Dũng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ GV.ThS Nguyễn Trọng Thức
2.2/ ThS Nguyễn Lê Duy
6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Điều kiện tiên quyết: không.
Các môn học trước: Tin học, Kỹ thuật điện - điện tử ô tô.
7. Mô tả tóm tắt học phần
Môn học bao gồm các kiến thức về cấu tạo phần cứng của Vi điều khiển (các bộ nhớ bên
trong, bộ định thời, các chức năng đặc biệt hỗ trợ khi sử dụng như tạo ngắt), cách lập trình cho Vi
điều khiển và các tập lệnh của nó để có thể áp dụng vào thực tế. Cụ thể:
- Hiểu được cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
- Thiết kế mạch ứng dụng Vi điều khiển.
- Lập trình cho Vi điều khiển để xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi.
8. Chuẩn đầu ra của học phần
Kiến thức:
8.1/ Có kiến thức về cấu trúc một hệ thống xử lý điều khiển.
8.2/ Có kiến thức về cấu trúc phần cứng và các chân xuất nhập để có thể thiết kế các mạch ứng
dụng dùng Vi điều khiển.
8.3/ Có kiến thức về tập lệnh và hoạt động xử lý của Vi điều khiển để có thể lập trình cho Vi điều
khiển xử lý và điều khiển thiết bị ngoại vi.
Kỹ năng:
8.4/ Sử dụng các phần mềm lập trình, biên dịch và mô phỏng Vi điều khiển.
1
Vi xử lí ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử lí ứng dụng - Người đăng: Trần Hoàng Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Vi xử lí ứng dụng 9 10 634