Ktl-icon-tai-lieu

Vi xử Lý

Được đăng lên bởi Huỳnh Tấn Vỹ
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1622 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2
HỌ VI XỬ LÝ INTEL 80x86

2.1 Cấu trúc phần cứng bộ vi xử lý 8086/8088
2.1.1 Các thông số đặc trưng.

Là bộ vi xử lý thuộc thế hệ thứ 3, bộ vi xử lý 8086/8088 thực chất là giống
nhau, đều là bộ vi xử lý 16 bit của Intel. Sự khác nhau cơ bản giữa bộ vi xử lý
8086 và 8088 là các chân đưa dữ liệu ra ngoài. Bộ vi xử lý 8088 đưa dữ liệu từ Bus
trong ra ngoài hay ngược lại thông qua Bus dữ liệu 8 bit. Trong khi đó, 8086 có thể
truyền 8 bit hay 16 bit. Cả hai bộ vi xử lý đều có tính chất đặc trưng:
Được đóng vỏ có 40 chân.
Nguồn nuôi +5V.
Tốc độ 5 MHz, 8 MHz hay 10 MHz.
Có khả năng xử lý dữ liệu 8 bit hoặc 16 bit.
Bus dữ liệu bên trong 16 bit. Bus dữ liệu ngoài 8088 là 8 bit, 8086 là 16 bit.
Bus địa chi là 20 bit, bộ vi xử lý sử dụng cả 20 bit địa chỉ để địa chỉ hoá tối
đa không gian nhớ 1 MB. Với cổng vào/ra, bộ vi xử lý sử dụng 8 bit địa chỉ trong
chế độ địa chỉ trực tiếp và 16 bit trong chế độ địa chỉ gián tiếp.
Có các lệnh nhân chia và xử lý chuỗi (string).
Có khả năng làm việc song song giữa khối điều khiển Bus (BIU) và khối
thực hiện lệnh (EU).
Cả 2 bộ vi xử lý có thể làm việc được ở 2 chế độ MIN và MAX. Ở chế độ
MIN các tín hiệu điều khiển được tạo trực tiếp từ bộ vi xử lý và đưa ra Bus hệ
thống. Còn chế độ MAX, bộ vi xử lý gửi tín hiệu đến bộ điều khiển Bus 8288. Bộ
điều khiển Bus tạo ra tín hiệu điều khiển đưa ra Bus hệ thống.
2.1.2 Cấu trúc bên trong.

Ta biết rằng vi xử lý có khả năng thực hiện các tác vụ dữ liệu theo tập lệnh
bên trong. Một lệnh được ghi nhận bằng mã được định nghĩa trước, được gọi là
opcode (mã lệnh). Trước khi vi xử lý có thể thực thi 1 lệnh, trước hết nó phải có
mã lệnh từ bộ nhớ chương trình của nó. Phần xử lý này được gọi là chu kì nhận
lệnh (fetch cycle). Một khi các mã được nhận và được giải mã thì mạch bên trong
vi xử lý có thể tiến hành thực thi (execute) mã lệnh. Hình 2.1 là sơ đồ cấu trúc bên
trong tổng quát của 80x86.
Khối thực hiện
lệnh (EU)

Khối giao tiếp
BUS (BIU)

EU: Execcution Unit
BIU: Bus Interface Unit

BUS hệ thống

Hình 2.1. Sơ đồ cấu trúc bên trong tổng quát của bộ vi xử lý 80x86

BIU ( khối giao tiếp bus) nhận những mã lệnh vào bộ nhớ và đặt chúng vào
hàng đợi lệnh (instruction queue). EU (đơn vị thực thi) giải mã và thực thi những
11

mã lệnh trong hàng đợi lệnh. Vì các đơn vị làm việc độc lập với nhau nên BIU có
thể đang nhận một lệnh mới trong khi EU đang thực thi lệnh trước đó.
EU

BIU

(Execution Unit)

Các
T.ghi
đa
năng
Các
T.ghi
con trỏ
và chỉ
số

(Bus Interface Unit)

AX

Tạo đ.chỉ

BX
CX
CS
...
11
Chương 2
HVI XỬ LÝ INTEL 80x86
2.1 Cấu trúc phần cứng bộ vi xử lý 8086/8088
2.1.1 Các thông số đặc trưng.
bvi xử thuộc thế hthứ 3, bộ vi xử 8086/8088 thực chất là ging
nhau, đều là b vi xử lý 16 bit của Intel. Sự khác nhau bản giữa bộ vi xử
8086 và 8088 là các chân đưa dliu ra ngoài. Bvi xử lý 8088 đưa dữ liệu từ Bus
trong ra ngoài hay ngược lại thông qua Bus dữ liệu 8 bit. Trong khi đó, 8086 có thể
truyền 8 bit hay 16 bit. Cả hai bộ vi xử lý đều có tính chất đặc trưng:
Được đóng vỏ có 40 chân.
Ngun nuôi +5V.
Tốc độ 5 MHz, 8 MHz hay 10 MHz.
Có khnăng xử dữ liệu 8 bit hoặc 16 bit.
Bus dliu bên trong 16 bit. Bus dliệu ngoài 8088 là 8 bit, 8086 là 16 bit.
Bus địa chi là 20 bit, bvi xử sử dụng c20 bit đa chđể địa chỉ hoá tối
đa không gian nhớ 1 MB. Với cổng vào/ra, bvi xử sử dụng 8 bit địa chỉ trong
chế độ địa chỉ trực tiếp và 16 bit trong chế độ địa chỉ gián tiếp.
Có các lệnh nhân chia và xlý chuỗi (string).
kh năng làm việc song song giữa khối điều khin Bus (BIU) và khối
thực hin lệnh (EU).
C2 bộ vi xử thể làm việc được 2 chế độ MIN và MAX. chế đ
MIN các tín hiệu điều khiển được tạo trực tiếp từ bvi xử và đưa ra Bus h
thống. Còn chế độ MAX, bộ vi xử gửi tín hiệu đến bộ điều khiển Bus 8288. Bộ
điu khiển Bus tạo ra tín hiu điều khiển đưa ra Bus hệ thống.
2.1.2 Cấu trúc bên trong.
Ta biết rng vi xử khả năng thực hiện các tác vụ dliệu theo tập lệnh
bên trong. Một lệnh được ghi nhận bằng mã được định nghĩa trước, được gọi là
opcode (mã lệnh). Trước khi vi xử có thể thực thi 1 lệnh, trước hết phải
mã lệnh từ bộ nhớ chương trình của nó. Phần xử này được gọi là chu kì nhn
lnh (fetch cycle). Một khi các mã được nhận được giải mã thì mạch bên trong
vi x lý có thể tiến hành thực thi (execute) mã lệnh. Hình 2.1 là đồ cấu trúc bên
trong tổng quát của 80x86.
BIU ( khối giao tiếp bus) nhận những mã lệnh vào bnhớ và đặt chúng vào
hàng đợi lệnh (instruction queue). EU (đơn vị thực thi) giải mã thực thi những
Khi thực hiện
lệnh (EU)
Khi giao tiếp
BUS (BIU)
Hình 2.1. đồ cấu trúc bên trong tổng quát của bộ vi xử lý 80x86
EU: Execcution Unit
BIU: Bus Interface Unit
BUS hệ thng
Vi xử Lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vi xử Lý - Người đăng: Huỳnh Tấn Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Vi xử Lý 9 10 106