Ktl-icon-tai-lieu

Viết Hàm Trong C#

Được đăng lên bởi thanhbinhnguyen2710
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Tuần 2 - Nhóm 7 -K14411
Bài 1: Viết hàm giải ptbậc 2:
static void Giaiptbac2(double a, double b, double c)
{

double d = b * b - 4*a * a * c;
if (a == 0 && b != 0)
{
double x = -c / b;
Console.Write("Phuong trinh co nghiem la: x = "+x);
}
if (a == 0 && b == 0 && c != 0)
{
Console.Write("Phuong trinh sa cho vo nghiem");
}
if (a == 0 && b == 0 && c == 0)
{
Console.Write("Phuong trinh da cho co vo so nghiem");
}
if (a != 0)
{
if (d==0)
{
double x0 = -b/(2*a);
Console.Write("Phuong trinh da cho co nghiem kep x1 = x2 = "+x0);
}
if (d > 0)
{
double x1 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
double x2 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
Console.Write("Phuong trinh " + a + "x^2 + " + b + "x + " + c + " co 2 nghiem
phan biet:\nx1 = " + x1 + "\nx2 = " + x2);
}
else
Console.Write("Phuong trinh vo nghiem");
}
}

static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Nhap vao he so a: a = ");
double a = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap vao he so b: b = ");
double b = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap vao he so c: c = ");
double c = double.Parse(Console.ReadLine());
Giaiptbac2(a,b,c);
Console.ReadLine();
}

Bài 2: Viết hàm tính chỉ số BMI:
{

static double BMI(double cannang, double chieucao)
double x = chieucao*chieucao ;
double BMI = cannang / x;
Console.Write("Chi so BMI cua ban la: BMI = "+BMI+"\n");
if (BMI <18)
{
Console.Write("Nguoi gay");
}
if(BMI >= 18 && BMI <= 24.9)
{
Console.Write("Nguoi binh thuong");
}
if (BMI >= 25 && BMI <= 29.9)
{
Console.Write("Nguoi beo phi do I");
}
if (BMI >= 30 && BMI <= 34.9)
{
Console.Write("Nguoi beo phi do II");
}
if (BMI >= 35)
{
Console.Write("Nguoi beo phi do III");
}
return BMI;

}
static void Main(string[] args)
{

Console.Write("Moi ban nhap vao so can nang: Cannang = ");
double cannang = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Moi ban nhap vao chieu cao cua minh: Chieucao = ");
double chieucao = double.Parse(Console.ReadLine());
BMI(cannang, chieucao);
Console.ReadLine();

...
Bài t p Tu n 2 - Nhóm 7 -K14411
Bài 1: Vi t hàm gi i ptb c 2:ế
static void Giaiptbac2(double a, double b, double c)
{
double d = b * b - 4*a * a * c;
if (a == 0 && b != 0)
{
double x = -c / b;
Console.Write("Phuong trinh co nghiem la: x = "+x);
}
if (a == 0 && b == 0 && c != 0)
{
Console.Write("Phuong trinh sa cho vo nghiem");
}
if (a == 0 && b == 0 && c == 0)
{
Console.Write("Phuong trinh da cho co vo so nghiem");
}
if (a != 0)
{
if (d==0)
{
double x0 = -b/(2*a);
Console.Write("Phuong trinh da cho co nghiem kep x1 = x2 = "+x0);
}
if (d > 0)
{
double x1 = (-b + Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
double x2 = (-b - Math.Sqrt(d)) / (2 * a);
Console.Write("Phuong trinh " + a + "x^2 + " + b + "x + " + c + " co 2 nghiem
phan biet:\nx1 = " + x1 + "\nx2 = " + x2);
}
else
Console.Write("Phuong trinh vo nghiem");
}
}
static void Main(string[] args)
{
Console.Write("Nhap vao he so a: a = ");
double a = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap vao he so b: b = ");
double b = double.Parse(Console.ReadLine());
Console.Write("Nhap vao he so c: c = ");
double c = double.Parse(Console.ReadLine());
Giaiptbac2(a,b,c);
Console.ReadLine();
}
Viết Hàm Trong C# - Trang 2
Viết Hàm Trong C# - Người đăng: thanhbinhnguyen2710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Viết Hàm Trong C# 9 10 873