Ktl-icon-tai-lieu

Viết trang đăng nhập với JSP

Được đăng lên bởi Phung Nhut
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LẬP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyễn Hữu Thể
Buổi 1: Cài đặt công cụ và chạy ứng dụng Java cơ bản
 Cài đặt JDK. Chạy ứng dụng đơn giản từ command-line
 Cài đặt Netbeans hoặc Eclipse. Chạy ứng dụng đơn giản từ công cụ
 Ghi chú: các hàm (phương thức) sử dụng cho các bài tập bên dưới:
 In ra màn hình: System.out.println()
 Nhập dữ liệu từ bàn phím (phương thức nhập trả về kết là là kiểu String, nếu muốn sử
dụng kiểu dữ liệu khác thì sau khi nhập phải chuyển đổi kiểu dữ liệu phù hợp):
o Phương thức readLine() của lớp BufferedReader
o Hoặc phương thức nextLine(), nextInt() của lớp Scanner
 Lấy chiều dài của mảng: length
 Chuyển chuỗi thành số nguyên: Integer.parseInt(String)
 Chuyển chuỗi thành số thực: Float.parseFloat(String)
 Chuyển chuỗi thành số thực: Double.parseDouble(String)
 Phương thức truyền vào vị trí, trả về ký tự tại vị trí đó: charAt(int)
 Bài tập
1. Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ “Hello world!”
 Yêu cầu: chương trình chỉ có hàm main
public class Test{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Hello world!");
}
}

2. Viết chương trình nhập một số nguyên. Sau đó, xuất số nguyên ra màn hình.
 Yêu cầu: chương trình chỉ có hàm main
import java.util.Scanner;
public class BT2 {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();
System.out.println("So nguyen: "+i);
}
}

3. Cho số nguyên n. Hãy cho biết n có phải là số nguyên tố.
1



Yêu cầu: chương trình gồm 2 hàm: laSoNguyenTo() và main()
? laSoNguyenTo(?){
…
}
public static void main(String[] args){
}



Hướng dẫn:
 Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó, số nguyên tố >= 2.
 Cách 1: lặp từ 1 đến n, nếu n chỉ chia hết cho 2 số trong các số lặp thì
n là số nguyên tố.
 Cách 2: lặp từ 2 đến căn bậc 2 của n, nếu n không chia hết cho các số
lặp thì n là số nguyên tố.

4. Nhập vào hai số a, b. Viết hàm tìm:
a. UCLN của hai số a, b (hàm có 2 tham số)
b. BCNN của hai số a, b (hàm có 2 tham số)




Yêu cầu: chương trình gồm 3 hàm:
 UCLN
 BCNN
 main
Hướng dẫn:
 Ước chung lớn nhất của 12, 18 là 6
 Bội chung nhỏ nhất của 12, 18 là 36
UCLN(a,b) = a.b / (BCNN(a,b))
 Mã giả:
Function UCLN(x,y:integer):integer;
Begin
if x mod y = 0 then
UCLN:=y
else
UCLN:=UCLN(y,x mod y);
end;

5. Tạo class Array1. Viết hàm:
a. Nhập mảng 1 chiều a, số phần tử n (hàm có 2 tham số)
public void inputArray(int a[], int n)

b. Viết hàm xuất mảng 1 chiều a, số phần tử n (hàm có 2 tham số)
public void outputArray(int a[], int n)

...
1
LP TRÌNH JAVA & WEB
GV. Nguyn Hu Th
Bui 1: Cài đặt công c và chy ng dụng Java cơ bản
Cài đặt JDK. Chy ng dụng đơn giản t command-line
Cài đặt Netbeans hoc Eclipse. Chy ng dụng đơn giản t công c
Ghi chú: các hàm (phương thức) s dng cho các bài tp bên dưới:
In ra màn hình: System.out.println()
Nhp d liu t bàn phím (phương thức nhp tr v kết là là kiu String, nếu mun s
dng kiu d liu khác thì sau khi nhp phi chuyển đổi kiu d liu phù hp):
o Phương thức readLine() ca lp BufferedReader
o Hoặc phương thức nextLine(), nextInt() ca lp Scanner
Ly chiu dài ca mng: length
Chuyn chui thành s nguyên: Integer.parseInt(String)
Chuyn chui thành s thc: Float.parseFloat(String)
Chuyn chui thành s thc: Double.parseDouble(String)
Phương thức truyn vào v trí, tr v ký t ti v trí đó: charAt(int)
Bài tp
1. Viết chương trình in ra màn hình dòng chữ “Hello world!”
Yêu cầu: chương trình chỉ có hàm main
public class Test{
public static void main(String args[])
{
System.out.println("Hello world!");
}
}
2. Viết chương trình nhập mt s nguyên. Sau đó, xuất s nguyên ra màn hình.
Yêu cầu: chương trình chỉ có hàm main
import java.util.Scanner;
public class BT2 {
public static void main(String[] args) {
Scanner sc = new Scanner(System.in);
int i = sc.nextInt();
System.out.println("So nguyen: "+i);
}
}
3. Cho s nguyên n. Hãy cho biết n có phi là s nguyên t.
Viết trang đăng nhập với JSP - Trang 2
Viết trang đăng nhập với JSP - Người đăng: Phung Nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Viết trang đăng nhập với JSP 9 10 352