Ktl-icon-tai-lieu

Viết trang đăng nhập với JSP

Được đăng lên bởi Phung Nhut
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 759 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Example: Viết trang đăng nhập với JSP
login.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<head>
<title>Login using jsp</title>
</head>
<body>
<h2>LOGIN FORM</h2>
<%
String myname = (String)session.getAttribute("username");
if(myname!=null)
{
out.println("Welcome "+myname+" , <a href=\"logout.jsp\" >Logout</a>");
}
else
{
%>
<form action="checkLogin.jsp">
<table>
<tr>
<td>Username: </td><td> <input name="username" type="text"/> </td>
</tr>
<tr>
<td>Password: </td><td> <input name="password" type="text" /> </td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="login" />
</form>
<%
}
%>
</body>
</html>

checkLogin.jsp
<%
String username = request.getParameter("username");
String password = request.getParameter("password");
out.println("Checking login<br>");
if (username == null || password == null) {
out.print("Invalid paramters ");
}
// check username and password

1

if (username.toLowerCase().trim().equals("admin") &&
password.toLowerCase().trim().equals("admin")) {
out.println("Welcome " + username + " <a href=\"index.jsp\">Back to
main</a>");
session.setAttribute("username", username);
out.println("<a href=\"logout.jsp\">Logout</a>");
}
else
{
out.println("Invalid username and password");
}
%>

logout.jsp
<%
String username=(String)session.getAttribute("username");
if(username!=null)
{
out.println(username+" loged out, <a href=\"index.jsp\">Back</a>");
session.removeAttribute("username");
}
else
{
out.println("You are already not login <a href=\"index.jsp\">Back</a>");
}
%>

2

...
1
Example: Viết trang đăng nhập vi JSP
login.jsp
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"%>
<html>
<head>
<title>Login using jsp</title>
</head>
<body>
<h2>LOGIN FORM</h2>
<%
String myname = (String)session.getAttribute("username");
if(myname!=null)
{
out.println("Welcome "+myname+" , <a href=\"logout.jsp\" >Logout</a>");
}
else
{
%>
<form action="checkLogin.jsp">
<table>
<tr>
<td>Username: </td><td> <input name="username" type="text"/> </td>
</tr>
<tr>
<td>Password: </td><td> <input name="password" type="text" /> </td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="login" />
</form>
<%
}
%>
</body>
</html>
checkLogin.jsp
<%
String username = request.getParameter("username");
String password = request.getParameter("password");
out.println("Checking login<br>");
if (username == null || password == null) {
out.print("Invalid paramters ");
}
// check username and password
Viết trang đăng nhập với JSP - Trang 2
Viết trang đăng nhập với JSP - Người đăng: Phung Nhut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Viết trang đăng nhập với JSP 9 10 660