Ktl-icon-tai-lieu

Virus

Được đăng lên bởi thang_991992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề1 (Dành cho sinh viên có thứtựlẻtheo danh sách lớp
Câu 1: Áp dụng thuật toán DES để mã hóa xâu một văn bản
M=”0123456789ABCDEF”với khóa K=”1133557799BBDDFF”
(xâu M 64 bits và khóa K 64 bits được biểu diễn theo dưới dạng hexa).
Chú thích:Yêu cầu thực hiện với một vòng lặp của khóa phụKi
(i=1)
Câu 2: Bob muốn liên lạc với Alice thông qua hệmật mã RSA, đểthực hiện Bob
phải xây dựng khóa công khai và khóa bí mật và
Bob chọn được hai số nguyên tố p=29, q=43.
Nếu Bob chọn e=11 cho bộkhóa công khai (e,n) thì giá trịcó phù hợp không? Tại
sao?
Anh (chị) hãy tìm ra khóa công khai và khóa bí mật cho Bob?
Mã hóa M=26, sau đó giải mã.

Đề2 (Dành cho sinh viên có thứtựchẵn theo danh sách lớp)
Câu 1:Áp dụng thuật toán DES đểmã hóa xâu một văn bản
M=”0123456789ABCDEF”với khóa K=”133557799ABBDDF”(xâu
M 64 bits và khóa K 60 bits được biểu diễn theo dưới dạng hexa).
Chú thích: Yêu cầu thực hiện với một vòng lặp của khóa phụKi
(i=1)
Câu 2: Bob muốn liên lạc với Alice thông qua hệmật mã RSA, đểthực hiện Bob
phải xây dựng khóa công khai và khóa bí mật và
Bob chọn được hai sốnguyên tốp=29, q=31.
Nếu Bob chọn e=13 cho bộkhóa công khai (e,n) thì giá trịcó phù hợp không? Tại
sao?
Anh (chị) hãy tìm ra khóa công khai và khóa bí mật cho Bob?
Mã hóa M=20, sau đó giải mã.

...
Đề1 (Dành cho sinh viên có thứtựlẻtheo danh sách lớp
Câu 1: Áp dụng thuật toán DES để mã hóa xâu một văn bản
M=”0123456789ABCDEF”với khóa K=”1133557799BBDDFF”
(xâu M 64 bits và khóa K 64 bits được biểu diễn theo dưới dạng hexa).
Chú thích:Yêu cầu thực hiện với một vòng lặp của khóa phụKi
(i=1)
Câu 2: Bob muốn liên lạc với Alice thông qua hệmật mã RSA, đểthực hiện Bob
phải xây dựng khóa công khai và khóa bí mật và
Bob chọn được hai số nguyên tố p=29, q=43.
Nếu Bob chọn e=11 cho bộkhóa công khai (e,n) thì giá trịcó phù hợp không? Tại
sao?
Anh (chị) hãy tìm ra khóa công khai và khóa bí mật cho Bob?
Mã hóa M=26, sau đó giải mã.
Virus - Trang 2
Virus - Người đăng: thang_991992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Virus 9 10 998