Ktl-icon-tai-lieu

Virus toàn tập

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Virus toàn tập
Tác giả : Lê Nguyên Dũng
Lớp 12C1 trường THPT Đăk Nông (Thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông)
Email : dungcoivb@gmail.com
Nick (Yahoo) : dungcoivb

I. ABC - Định nghĩa :

Rất nhiều tài liệu đã định nghĩa về Virus ở đây Dũng còi sẽ đưa lại phần định nghĩa từ Lạc Việt :
Một chương trình máy tính được thiết kế dưới dạng một trò chơi khăm, hoặc một sự phá hoại ngầm, có thể tự lây lan bằng cách gắn
vào các chương trình khác và tiến hành các thao tác vô ích, vô nghĩa, đôi khi là thao tác phá hoại. Khi một vi rút nhiễm vào đĩa, nó tự
lây lan bằng cách gắn vào các chương trình khác trong hệ thống, kể cả phần mềm hệ thống. Giống như vi rút ở người, tác hại của vi
rút máy tính có thể chưa phát hiện được trong thời gian vài ngày hay vài tuần. Trong thời gian đó mọi đĩa đưa vào hệ máy đều mang
theo một bản sao ẩn của vi rút đó - các đĩa này đều bị nhiễm vi rút.
Khi vi rút phát tác, chúng gây ra nhiều hậu quả : từ những thông báo bậy bạ đến những tác động làm lệch lạc khả năng thực hiện của
phần mềm hệ thống, hoặc xóa sạch mọi thông tin trên đĩa cứng. Không phải bao giờ thông báo bậy bạ cũng do vi rút gây ra.

Okie, thật đơn giản Virus = Một chương trình -> Không phải là một gì đó quá phức tạp hay khó khăn ở đây
để viết một con virus cả (Có rất nhiều người, kể cả Dũng còi trước đây đã nghĩ ngược lại).

II. Phân tích :

Nên phân biệt cho rõ virus, worm, trojan, adware ... nhé các bạn
Bạn nên chú ý phân biệt từ virus (Nói chung) là bao gồm cả worm, Trojan... với virus (Nói riêng) là tên cụ
thể của một con virus.

Virus: Là một chương trình đúng như định nghĩa về virus (Nói chung), tuy nhiên nó hoạt động chủ yếu là
lây nhiễm trực tiếp vào file đối tượng.
Ví dụ :
Cụ thể là chèn bản thân nó vào file .exe với những vị trí thích hợp (Các virus thông thường chèn vào cuối
file sau đó thêm một vài lệnh ở đoạn Byte đầu file để thực hiện lệnh “Nhảy” từ đoạn mã này tới đoạn code
virus)
Một vài con virus Dũng còi đã nhận thấy việc nó chèn toàn bộ nó vào đoạn đầu của chương trình (Chương
trình gốc sẽ ở phía sau đoạn Byte này). Nó cũng tự động sửa đổi Icon sao cho giống file gốc.
Làm việc :
Phần lớn virus chỉ làm việc khi bị kích hoạt vào file đã bị lây nhiễm (Tiếp tục thao tác lây nhiễm) sau đó sẽ
trả lại quyền làm việc lại cho chương trình ban đầu)
Tuy nhiên, cũng theo Dũng còi nhận thấy, có một vài (Không nhiều) đã tự động “Tách tốp” thành một file
riêng rồi làm việc ở chế độ thường trực (Loại này đã “Lai” với worm)
Tác hại :
Trong tất cả các loại virus (nói chung) thì Dũn...
Virus toàn tp
Tác gi : Lê Nguyên Dũng
Lp 12C1 trường THPT Đăk Nông (Th xã Gia Nghĩa tnh Đăk Nông)
Email : dungcoivb@gmail.com
Nick (Yahoo) : dungcoivb
I. ABC - Định nghĩa :
Rt nhiu tài liu đã định nghĩa v Virus đây Dũng còi s đưa li phn định nghĩa t Lc Vit :
Mt chương trình máy tính được thiết kế dưới dng mt trò chơi khăm, hoc mt s phá hoi ngm, có th t lây lan bng cách gn
vào các chương trình khác và tiến hành các thao tác vô ích, vô nghĩa, đôi khi là thao tác phá hoi. Khi mt vi rút nhim vào đĩa, nó t
lây lan bng cách gn vào các chương trình khác trong h thng, k c phn mm h thng. Ging như vi rút người, tác hi ca vi
rút máy tính có th chưa phát hin được trong thi gian vài ngày hay vài tun. Trong thi gian đó mi đĩa đưa vào h máy đều mang
theo mt bn sao n ca vi rút đó - các đĩa này đều b nhim vi rút.
Khi vi rút phát tác, chúng gây ra nhiu hu qu : t nhng thông báo by b đến nhng tác động làm lch lc kh năng thc hin ca
phn mm h thng, hoc xóa sch mi thông tin trên đĩa cng. Không phi bao gi thông báo by b cũng do vi rút gây ra.
Okie, tht đơn gin Virus = Mt chương trình -> Không phi là mt gì đó quá phc tp hay khó khăn đây
để viết mt con virus c (Có rt nhiu người, k c Dũng còi trước đây đã nghĩ ngược li).
II. Phân tích :
Nên phân bit cho rõ virus, worm, trojan, adware ... nhé các bn
Bn nên chú ý phân bit t virus (Nói chung) là bao gm c worm, Trojan... vi virus (Nói riêng) là tên c
th ca mt con virus.
Virus: Là mt chương trình đúng như định nghĩa v virus (Nói chung), tuy nhiên nó hot động ch yếu là
lây nhim trc tiếp vào file đối tượng.
Ví d :
C th là chèn bn thân nó vào file .exe vi nhng v trí thích hp (Các virus thông thường chèn vào cui
file sau đó thêm mt vài lnh đon Byte đầu file để thc hin lnh “Nhy” t đon mã này ti đon code
virus)
Mt vài con virus Dũng còi đã nhn thy vic nó chèn toàn b vào đon đầu ca chương trình (Chương
trình gc s phía sau đon Byte này). Nó cũng t động sa đổi Icon sao cho ging file gc.
Làm vic :
Phn ln virus ch làm vic khi bch hot vào file đã b lây nhim (Tiếp tc thao tác lây nhim) sau đó s
tr li quyn làm vic li cho chương trình ban đầu)
Tuy nhiên, cũng theo Dũng còi nhn thy, có mt vài (Không nhiu) đã t động “Tách tp” thành mt file
riêng ri làm vic chế độ thường trc (Loi này đã “Lai” vi worm)
Tác hi :
Trong tt c các loi virus (nói chung) thì Dũng còi n thng này nht vì nếu my loi kia
(Worm,Trojan...) còn để mà dit chn loi này thì phi “M” file “Dính chưởng” sau đó thc hin vic
tách các đọan Byte riêng bit mi cu được phn data b nhim (Nếu con virus nó mà mã hóa phn này thì
pó tay)
Rõ ràng y vic mà cái loi này gây ra s chiếm dung lượng không nh ca đĩa nơi lưu tr chúng (Thông
thường khi 1 PC nhim Virus thì kéo theo s có rt nhiu file trong đó b lây lan)
Qúa trình thc thi file (Khi file đó b nhim) s chm hơn bình thường (Khó nhn ra cái này lm)
Nhiu thng lp trình viên nó ngi code u, làm mt mt vài byte ca file gc hay ln ln cái chi đó => D
liu ban đầu coi như hư sch (Ít xy ra nhưng vn có)
Worm : Okie, phi tha định nghĩa ban đầu và kèm đó là thao tác lây nhim qua các th khác mà không
cn các file “Mi” như loi virus (Nói riêng). Thông thường các worm lây truyn qua Email, IM (Nói chung
là qua Internet), qua các đĩa lưu động (Đĩa mm đĩa USB...)
Đây chính là loi virus (Nói chung) nhiu nht.
Làm vic :
Không có chi hiu hay phc tp loi này c. Mt con Worm có các “Công vic” cơ bn sau (Các công vic
mà hu như con sâu nào cũng phi làm)
1. T sao chép vào các thư mc ca h thng (Worm mun “Sng lâu” luôn luôn làm thao tác này)
Virus toàn tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Virus toàn tập - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Virus toàn tập 9 10 421