Ktl-icon-tai-lieu

Visual basic

Được đăng lên bởi 13153165
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 631 lần   |   Lượt tải: 1 lần
V. Dùng Timer

Là bộ đếm thời gian. Sau một thời gian nhất
định do người dùng chỉ định timer sẽ tự động thực thi
hàm sự kiện Timer_Timer
Các thuộc tính:
Enabled: Cho phép hoặc không cho phép
Timer phát sự kiện thời gian
Interval: thời gian nhảy của timer. Đơn vị là
Milisecond (1/1000 giây)
Ví Dụ 1: Viết chương trình cho label chạy từ trái
sang phải

Ví Dụ 1: Viết chương trình cho label chạy từ trái
sang phải:
Private Sub Form_Load()
With Timer1
.Enabled = True
.Interval = 200
End With
End Sub

Sub Timer1_Timer()
Lbl1.Left=Lbl1.Left + 50
End Sub

Ví Dụ 1: Viết chương trình cho Text trong Label chạy từ trái
sang phải:
Option Explicit
Dim str As String
Private Sub Form_Load()
str = “Truong DH Nong Lam TP.HCM”
With Timer1
.Enabled = True
.Interval = 200
End With
End Sub
Sub Timer1_Timer()
Static bien as Integer
Lbl1.Caption = Left(str,bien)
bien = bien +1
If bien = len(str) + 1 Then
bien = 1

Chương trình chạy chữ trong label có thể viết như sau:
Option Explicit
Dim str As String
Private Sub Form_Load()
str = "Dh Nong Lam TP HCM" & Space(4)
With Timer1
.Enabled = True
.Interval = 200
End With
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
str = Mid(str, 2) & Left(str, 1)
Label1.Caption = str
End Sub

VI. DÙNG DIALOGS (GIAO THOẠI)

Dialogs (giao thoại) được dùng để hiển thị tin
tức và nhận dữ liệu từ chuột hoặc bàn phím do người
dùng chọn tùy theo tình huống.
1. Message Boxes (Hộp thông điệp)

Thiết lập thông số cho hộp thông điệp

“Ban co muon thoat chuong trinh khong?” Thông điệp cho
chương trình.
vbQuestion: Hiển thị Icon cho thông điệp
vbOKCancel: Số button hiển thị
“Thoat chuong trinh” : Tựa đề thông điệp

Một số Icon thường được dùng:

Số lượng và loại button theo bảng dưới đây:
Constant

Các buttons

vbOKOnly

OK

vbOKCancel

OK Cancel

vbYesNo

Yes No

vbRetryCancel

Retry Cancel

vbYesNoCancel

Yes No Cancel

vbAbortRetryIgnore

Abort Retry Ignore

Để biết người dùng Click vào button nào ta dùng hàm
sao:
Private Sub CmdThoat_Click()
Dim Chonbutton As Integer
Chonbutton = MsgBox(“Ban co thoat chuong trinh khong",
vbQuestion + vbOKCancel, “Thoat chuong trinh")
Select Case Chonbutton
Case vbOK
MsgBox “Ban click OK"
Case vbCancel
MsgBox “Ban click Cancel"
End Select
End Sub

Bảng các trị số trả về khi người click vào button:

Trị số

Tên

Const

1

OK

VbOK

2

Cancel

vbCancel

3

Abort

vbAbort

4

Retry

vbRetry

5

Ignore

vbIgnore

6

Yes

vbYes

7

N...



 !"#"
$%&'
()'$*+*, -*+*
"*% !
./)'01234/)
5)6787999:1;
<&=>7'<4?))@1A%
*0
Visual basic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Visual basic - Người đăng: 13153165
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Visual basic 9 10 222