Ktl-icon-tai-lieu

Visual Basic for Application

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2069 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Visual Basic for Application
Từ Office 95 Microsoft bắt đầu đưa vào một ngôn ngữ lập trình chung, không chỉ áp
dụng cho các ứng dụng như Word và Excel mà cho cả các công cụ lập trình như VB.
Microsoft gọi ngôn ngữ lập trình này là Visual Basic for Applications (VBA).
VBA for Excel
Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích và trình bày thông tin. Một trong
những thế mạnh của Excel là ngôn ngữ macro. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương
trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro bao quát và linh hoạt nhất trong các phần mềm
bảng tính.
Để viết macros trong Excel, bạn thật sự cần học hai công cụ khác biệt. Trước hết, bạn cần
học cách làm việc với Visual Basic. Mọi kiến thức bạn học về Visual Basic không những
áp dụng được trong Excel mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn học
cách sử dụng Excel. Càng nắm vững sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng hiệu
quả các macros.

Bài 1: Chương trình VBA đầu tiên - Ra quyết định sử
dụng VBA for Excel
Giả thiết bạn có bảng doanh số bán hàng như hình 1. Bạn muốn tìm xem những mặt hàng
nào bán ra ít hơn 100 bộ và tô mầu đỏ. Chúng ta có thể sử dụng Format có điều kiện để
làm việc này. Tuy nhiên để áp dụng linh hoạt, chúng ta sẽ xây dựng một macro làm việc
đó.

Doanh số bán hàng của quý I và quí II
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
áo phông thể thao

30

120

115

122

98

110

220

180

160

140

120

100

Bộ áo mưa

93

90

101

105

200

220

Quần soóc

125

133

199

83

104

93

Bộ đồ thểthao

Hình 1

Xây dựng nội dung VBA sử dụng Record Macro
Excel cung cấp một công cụ tiện lợi để thu một Macro.
1. Đứng ở một ô cần định dạng
2. Trên thanh công cụ toolbar, chọn Tools,
Macro, chọn Record New Macro.
3. Hộp hội thoại Record New Macro xuất
hiện. Trong hộp Macro Name, nhập tên
của Macro cần thu, ví dụ MakeDecision
và nhấn nút OK.
4. Nút Record Macro xuất hiện như trong
hình bên cho thấy bộ thu recorder đang
hoạt động. Đảm bảo nút Relative
Reference được nhấn lõm xuống.
5. Định dạng ô (tô chữ mầu đỏ), sau đó nhấn
mũi tên xuống dưới một lần
6. Nhấn nút Stop Macro

Sub MakeDecision()
' MakeDecision Macro
' Macro recorded 2/15/00 by Phu
'
Selection.Font.ColorIndex = 3
ActiveCell.Offset(1,
0).Range("A1").Select
End Sub

7. Lên Tools, Macro, Macros, một hộp hội
thoại Macros xuất hiện. Chọn
MakeDecision dưới mục Macro Name,
sau đó nhấn nút Edit. Như vậy chúng ta
chuyển sang môi trường lập trình của
Excel, đồng thời chuyển tới macro vừa
thu.
Đối tượng ActiveCell tham chiếu đến ô hiện hành. Phương th...
Visual Basic for Application
Từ Office 95 Microsoft bắt đầu đưa vào một ngôn ngữ lập trình chung, không chỉ áp
dụng cho các ứng dụng như Word và Excel mà cho cả các công cụ lập trình như VB.
Microsoft gọi ngôn ngữ lập trình này là Visual Basic for Applications (VBA).
VBA for Excel
Microsoft Excel là một công cụ mạnh để phân tích và trình bày thông tin. Một trong
những thế mạnh của Excel là ngôn ngữ macro. Kể từ khi ra đời, Excel luôn là chương
trình bảng tính có cài ngôn ngữ macro bao quát và linh hoạt nhất trong các phần mềm
bảng tính.
Để viết macros trong Excel, bạn thật sự cần học hai công cụ khác biệt. Trước hết, bạn cần
học cách làm việc với Visual Basic. Mọi kiến thức bạn học về Visual Basic không những
áp dụng được trong Excel mà còn cho các phần mềm Microsoft khác. Thứ hai bạn học
cách sử dụng Excel. Càng nắm vững sử dụng bảng tính Excel, bạn càng xây dựng hiệu
quả các macros.
Bài 1: Chương trình VBA đầu tiên - Ra quyết định sử
dụng VBA for Excel
Giả thiết bạn có bảng doanh số bán hàng như hình 1. Bạn muốn tìm xem những mặt hàng
nào bán ra ít hơn 100 bộ và tô mầu đỏ. Chúng ta có thể sử dụng Format có điều kiện để
làm việc này. Tuy nhiên để áp dụng linh hoạt, chúng ta sẽ xây dựng một macro làm việc
đó.
Doanh số bán hàng của quý I và quí II
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
áo phông thể thao 30 120 115 122 98 110
Bộ đồ thểthao 220 180 160 140 120 100
Bộ áo mưa 93 90 101 105 200 220
Quần soóc 125 133 199 83 104 93
Hình 1
Visual Basic for Application - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Visual Basic for Application - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Visual Basic for Application 9 10 998