Ktl-icon-tai-lieu

VNP trên win server

Được đăng lên bởi TruongThanh Binh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1459 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ
trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền
Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt
và cấu hình VPN Server trên Windows 2003.

1. Giới thiệu chung
Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống
mạng riêng trên nền Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau:
 Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài
công ty vào hệ thống mạng của công ty thông qua Internet.
 Site To Site: Hỗ trợ việc kế nối 2 mạng của công ty ở 2 nơi khác nhau thông qua Internet.
 Intranet/Internal VPN: Hỗ trợ việc tạo một mạng riêng, an toàn trong một mạng của công
ty.
VPN sử dụng các tunnel protocol để truyền các packet. Có 02 tunnel protocol hay được sử dụng,
đó là PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) và L2TP ( Layer 2 Tunneling Protocol).
 PPTP: PPTP có thể sử dụng cho Remote Access hay Site-to-Site VPN.
 L2TP: L2TP là sự kết hợp của PPTP và Layer 2 Forwading (L2F, giao thức được phát
triển bởi Cisco System).
Có nhiều chương trình VPN Server trên Windows cũng như Linux. Trên Linux có thể kể đến
openVPN, openswan. OpenVPN cũng có phiên bản chạy trên Windows. Tham khảo các link sau:
 Openvpn: 
 Openswan: 
 Open VPN GUI for Windows: 
Trên Windows 2000 Server, Windows 2003 có tích hợp sẵn VPN Server. Ngoài ra trong bản ISA
Server cũng có thể cấu hình VPN Server.
Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003.
VPN trên Windows 2003 dưới dạng Remote Access sẽ cho phép các máy tính truy nhập đến
mạng nội bộ của công ty thông qua Internet. Có thể xây dựng một mô hình đơn giản như sau:
 Modem ADSL có địa chỉ IP tĩnh. Trong trường hợp không có địa chỉ IP tĩnh, có thể sử
dụng DDNS.
 01 máy tính cài hệ điều hành Windows 2003 Server. Máy tính này sử dụng để cấu hình
VPN Server. Máy tính này nên sử dụng 02 card mạng.
Máy tính từ xa sử dụng Windows XP, Windows 2000, có thể đặt kết nối VPN để kết nối đến
Server nói trên.

1

Hình 0: Mô hình kết nối
2. Cài đặt VPN Server
Trước khi cài VPN, cần Stop dịch vụ Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS) và
chuyển dịch vụ đó sang chế độ Disable (mặc định sau khi cài là Automatic).
Chạy Services Manager bằng cách click Start->Programs-> Administrative Tools->Services.
Giao diện của Services Manager như Hình1.

Hình 1: Services Manager
Trong Hìn...
Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ
trợ việc tổ chức một hệ thống mạng riêng trên nền
Internet/Intranet. Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt
và cấu hình VPN Server trên Windows 2003.
1. Giới thiệu chung
Virtual Private Network – VPN là công nghệ mạng riêng ảo hỗ trợ việc tổ chức một hệ thống
mạng riêng trên nền Internet/Intranet. VPN được ứng dụng với một số tình huống sau:
Remote Access: Hỗ trợ nhu cầu truy cập dữ liệu và ứng dụng cho người dùng ở ngoài
công ty vào hệ thống mạng của công ty thông qua Internet.
Site To Site: Hỗ trợ việc kế nối 2 mạng của công ty ở 2 nơi khác nhau thông qua Internet.
Intranet/Internal VPN: Hỗ trợ việc tạo một mạng riêng, an toàn trong một mạng của công
ty.
VPN sử dụng các tunnel protocol để truyền các packet. Có 02 tunnel protocol hay được sử dụng,
đó là PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) và L2TP ( Layer 2 Tunneling Protocol).
PPTP: PPTP có thể sử dụng cho Remote Access hay Site-to-Site VPN.
L2TP: L2TP là sự kết hợp của PPTP và Layer 2 Forwading (L2F, giao thức được phát
triển bởi Cisco System).
Có nhiều chương trình VPN Server trên Windows cũng như Linux. Trên Linux có thể kể đến
openVPN, openswan. OpenVPN cũng có phiên bản chạy trên Windows. Tham khảo các link sau:
Openvpn: http://openvpn.net/
Openswan: http://www.openswan.org/
Open VPN GUI for Windows: http://openvpn.se/
Trên Windows 2000 Server, Windows 2003 có tích hợp sẵn VPN Server. Ngoài ra trong bản ISA
Server cũng có thể cấu hình VPN Server.
Trong tài liệu này sẽ hướng dẫn về cách cài đặt và cấu hình VPN Server trên Windows 2003.
VPN trên Windows 2003 dưới dạng Remote Access sẽ cho phép các máy tính truy nhập đến
mạng nội bộ của công ty thông qua Internet. Có thể xây dựng một mô hình đơn giản như sau:
Modem ADSL có địa chỉ IP tĩnh. Trong trường hợp không có địa chỉ IP tĩnh, có thể sử
dụng DDNS.
01 máy tính cài hệ điều hành Windows 2003 Server. Máy tính này sử dụng để cấu hình
VPN Server. Máy tính này nên sử dụng 02 card mạng.
Máy tính từ xa sử dụng Windows XP, Windows 2000, có thể đặt kết nối VPN để kết nối đến
Server nói trên.
1
VNP trên win server - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VNP trên win server - Người đăng: TruongThanh Binh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
VNP trên win server 9 10 206