Ktl-icon-tai-lieu

Vòng lặp , lệnh nhảy, lệnh gọi

Được đăng lên bởi Thuy Phong
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
N. T. Cêng, P. Q. Th¾ng, T. V. Hîp
Ch¬ng 3: Vßng lÆp, lÖnh nh¶y, vµ lÖnh gäi
41
ch¬ng 3
vßng lÆp, lÖnh nh¶y vµ lÖnh gäi
3.1 Vßng lÆp vµ lÖnh nh¶y
3.1.1 T¹o vßng lÆp trong 8051
Qóa tr×nh lÆp l¹i chuçi lÖnh víi mét sè lÇn nhÊt ®Þnh ®îc gäi lµ vßng lÆp.
Vßng lÆp thêng hay ®îc c¸c bé vi xö lý sö dông. §èi víi 8051, thùc hiÖn vßng
lÆp lµ lÖnh
“DJNZ thanh ghi, nh·n”
, trong ®ã thanh ghi gi¶m ®i mét ®¬n vÞ
vµ nÕu kh¸c 0 th× lÖnh nh¶y ®Õn ®Þa chØ ®Ých x¸c ®Þnh bëi nh·n. Tríc khi vßng
lÆp b¾t ®Çu, sè lÇn lÆp sÏ ®îc n¹p vµo thanh ghi bé ®Õm. Chóng ta xem mét sè
vÝ dô sau:
VÝ dô 3.1:
ViÕt ch¬ng tr×nh ®Ó: a) xo¸ ACC vµ sau ®ã b) céng 3 vµo ACC 10 lÇn.
Gi¶i:
MOV A,#0 ;Xo¸ ACC, A = 0
MOV R2,#10 ;N¹p bé ®Õm R2 = 10
BACK:ADD A,#10 ;Céng 03 vµo ACC
DJNZ R2,AGAIN ;LÆp cho ®Õn khi R2 = 0 (10 lÇn)
MOV R5,A ;CÊt A vµo thanh ghi R5
ë ch¬ng tr×nh trªn, thanh ghi R2 ®îc sö dông lµm bé ®Õm. Bé ®Õm lóc ®Çu
®îc ®Æt b»ng 10. Sau mçi lÇn lÆp, lÖnh DJNZ gi¶m R2, nÕu R2 kh¸c 0 th× nã
nh¶y ®Õn ®Þa chØ ®Ých cã nh·n “AGAIN”. Qu¸ tr×nh lÆp l¹i nµy tiÕp tôc cho ®Õn
khi R2 cã gi¸ trÞ b»ng 0. Sau khi R2 = 0, ch¬ng tr×nh tho¸t khái vßng lÆp vµ thùc
hiÖn lÖnh ®øng ngay sau vßng lÆp ®ã lµ “MOV R5, A”.
Lu ý r»ng ®èi víi lÖnh DJNZ th× ë vÝ trÝ thanh ghi cã thÓ lµ bÊt kú thanh ghi
nµo trong sè R0 - R7. Bé ®Õm còng cã thÓ lµ mét ng¨n nhí ë RAM nh sÏ thÊy ë
ch¬ng 5.
VÝ dô 3.2:
Sè lÇn cùc ®¹i mµ vßng lÆp ë VÝ dô 3.1 cã thÓ lÆp l¹i lµ bao nhiªu?
Gi¶i:
V× thanh ghi R2 chøa sè ®Õm vµ ®ã lµ thanh ghi 8 bit nªn chØ cã thÓ chøa
Vòng lặp , lệnh nhảy, lệnh gọi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vòng lặp , lệnh nhảy, lệnh gọi - Người đăng: Thuy Phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Vòng lặp , lệnh nhảy, lệnh gọi 9 10 338