Ktl-icon-tai-lieu

Web động và môi trường ASP

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 330 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Web động và môi trường ASP

ASP là gì?
Ưu điểm của việc sử dụng ASP tạo Web động
Cài đặt IIS và tạo thư mục ảo cho ứng dụng

Cấu trúc và các dòng lệnh cơ bản của ASP
Web động

SD

Bài 1- 1/26

Sự cần thiết phải có ASP
• Tại sao cần đến ASP khi đã có HTML
• Với HTML, nếu muốn hiển thị thông tin, sử dụng chương trình
text editor để tạo 1 trang HTML.
• Nếu ta muốn hiển thị những thông tin có thể thay đổi. Chẳng
hạn như khi viết 1 trang Web cung cấp

– những thông tin thay đổi thường xuyên cho khách hàng
– Bản tin thời tiết
– Giá cổ phiếu

– Danh sách …

SD

Bài 1- 2/26

– >cần 1 hệ thống cho phép thể hiện những thông tin động
(dynamic) đó

– c¸c trang Web ®éng lµ c¸c trang Web kh«ng tån t¹i s½n mµ
chØ ®îc t¹o ra theo yªu cÇu cña ngêi tra cøu

ASP Lµ g×?

• ASP (Active Server Page) lµ mét thµnh phÇn më réng
cña IIS(Internet Information Services). Khi cµi ®Æt,
ASP sinh ra c¸c bé xö lý ¶o ®èi víi ng«n ng÷ kÞch b¶n
(script engine) t¹i server ®Ó IIS cã thÓ xö lý c¸c m·
script mµ c¸c m· nµy cã thÓ viÕt ®an xen trong c¸c
trang HTML. Khi Client gäi ®Õn mét file .asp trªn Web
Server, Web Server lËp tù gäi ®Õn Script engine ®Ó
xö lý. Script engine sÏ thùc hiÖn c¸c lÖnh script ®Ó
biÕn trang ASP thµnh trang HTML råi göi l¹i Client.
SD

Bài 1- 3/26

Tại sao là ASP
• ASP là trang Web chứa các server-side script cộng thêm các
text và thẻ HTML.

• Server-side script là các lệnh đặc biệt đặt trong trang Web,
chúng được xử lý trước khi server gửi tới trình duyệt khách
đang duyệt Web.
• Khi ta gõ một URL vào hộp địa chỉ hay click vào một link nào
đó, tức là ta đang yêu cầu máy chủ web trên một máy tính
nào đó gửi file tới trình duyệt web trên máy của ta
• Nếu file là HTML, nó được hiển thị y như chính nó trước khi
server gửi.

SD

• Nếu là ASP, tương tự như HTML, tuy nhiên có thêm 1 bước
trước khi server gửi đi. Server chạy tất cả các đoạn serverside script trong trang Web.
• Để phân biệt với HTML, ASP có phần mở rộng với đuôi .asp

Bài 1- 4/26

ASP có thể giúp ta làm được gì?
• Hiển thị ngày tháng, thời gian, và các thông tin khác dưới
nhiều dạng khác nhau.

• Tạo một bản form điều tra yêu cầu khách tới thăm site có thể
điều vào
• Gửi email, lưu thông tin vào file, .v.v.

• truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua Web: xem thông tin, nhập
mới, cập nhật.
• Có thể sử dụng bảo mật thông qua mật khẩu, để chắc chắn
chỉ có những người có quyền mới được xem thông tin.
¦u ®iÓm:
SD

• DÔ häc vµ hiÖu qu¶
• Gi÷ bÝ mËt m·

Bài 1- 5/26

Select Case

Lựa chọn trong tập các giá trị gán cho biế...
Bài 1- 1/26
S D
Web động và môi trường ASP
ASP gì?
Ưu điểm của việc sử dụng ASP tạo Web động
Cài đặt IIS và tạo thư mục ảo cho ứng dụng
Cấu trúc và các dòng lệnh cơ bản của ASP
Web động
Web động và môi trường ASP - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Web động và môi trường ASP - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Web động và môi trường ASP 9 10 284