Ktl-icon-tai-lieu

web

Được đăng lên bởi Trần Tiệp
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI

PHP / MySQL
™

GUESTBOOK

™

CATALOG

™

FORUM

™

SHOPPING CART

PHAÀN 1
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)

Giôùi thieäu
Chuùng ta haõy thöïc hieän moät chuyeán ñi thaàn thoaïi, trong chuyeán ñi naøy chuùng ta seõ
khaùm phaù ngoaïi hình cuõng nhö noäi taïi cuûa MySQL vaø PHP moät caùch thaät tæ mæ. Ñaây laø
moät cuoäc haønh trình ñaày nhöõng thuù vò vaø baát ngôø.
Okie, coù leõ toâi coù veû hôi laïc quan phaûi khoâng caùc baïn. Neáu nhö baïn ñoàng quan ñieåm
vôùi toâi treân moät phöông dieän naøo ñoù, trong cuoäc haønh trình naøy baïn seõ coù ngay söï giuùp
ñôõ moãi khi gaëp phaûi nhöõng söï nhaøm chaùn. Haõy ñoái maët söï thaät ngay nheù: Troø chôi laäp
trình öùng duïng khoâng phaûi luùc naøo cuõng deã nuoát ñaâu. Trong baát kyø cuoäc thaùm hieåm
naøo thì chaéc chaén caùc baïn seõ phaûi coù nhöõng giaây phuùt naûn loøng, ñoù laø luùc gaëp phaûi söï
coá loãi cuù phaùp hoaëc ñoâi khi laø nhöõng ñoaïn maõ khoâng cho keát quaû nhö mong muoán.
Nhöng ngoaøi nhöõng vieäc ñoù ra, toâi nghó laø coù moät lyù do thaät chính ñaùng ñeán caùc baïn
ñeán vôùi chuùng toâi ôû ñaây. Laäp trình Web ñang laø moät cuoäc chôi ñaày höùa heïn hieän nay
cuõng nhö töông lai. Baát keå baïn coù kieán thöùc cô sôû laäp trình cho baát kyø loaïi ngoân ngöõ
naøo nhö Visual Basic, Cobol, hay baïn chæ bieát veà HTML vaø JavaScript, thì hoâm nay
baïn vaãn coù cô hoäi ñeå naém baét caùc kinh nghieäm môùi meû veà laäp trình öùng duïng Web.
Toâi nghó laø khoâng coù söï keát hôïp naøo toát hôn giöõa PHP vaø MySQL. Soá löôïng ngöôøi söû

duïng ngoân ngöõ naøy caøng gia taêng, PHP vaø MySQL ñaõ trôû thaønh raát thoâng duïng,
nhöõng ñoøi hoûi löôïng ngöôøi bieát caùc coâng cuï laäp trình naøy cuõng taêng theo. Moät chuùt xíu
nöõa toâi seõ noùi roõ cho baïn bieát taïi sao laïi phaûi söû duïng PHP vaø MySQL. Nhöng tröôùc
heát toâi muoán baïn haõy khaûo saùt qua kieán truùc sô boä cuûa öùng duïng Web. Vì chæ khi baïn
naém baét ñöôïc ñieàu naøy thì toâi môùi coù theå tieáp tuïc trình baøy chi tieát raèng taïi sao PHP vaø
MySQL laø trung taâm cuûa moâi tröôøng phaùt trieån öùng duïng Web.
Tröôùc khi tieáp tuïc, toâi nghó raèng baïn ñaõ ñoïc nhöõng gì toâi ñaõ giôùi thieäu vaø hieåu noù. Chuùng ta tieáp tuïc ñi
thoâi!

Kieán truùc cô baûn
Kieán truùc caên baûn nhaát ñeå trang Dynamic Web hoaït ñoäng ñöôïc laø noù phaûi laøm vieäc
treân moâ hình client/server. Noâm na laø moãi thöù client hay server ñeàu ñaûm ñöông moät
chöùc naêng rieâng ñeå hoaøn thaønh coâng vieä...
LAÄP TRÌNH WEB ĐỘNG VÔÙI
PHP / MySQL
GUESTBOOK
CATALOG
FORUM
SHOPPING CART
PHAÀN 1
Toáng Phöôùc Khaûi (toång hôïp& bieân dòch)
web - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
web - Người đăng: Trần Tiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
web 9 10 249