Ktl-icon-tai-lieu

WEBSITE mạng xã hội trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

Được đăng lên bởi mymoon89
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 2109 lần   |   Lượt tải: 2 lần
WEBSITE mạng xã hội trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
Bước 1: Xét yêu cầu đăng ký
BM1:

 

1. Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn
-

Biểu mẫu liên quan: BM1

-

Các thuộc tính mới: TenDangNhap, MatKhau, Email , Quyen( chi tiết bạn là: để 
xác định quyền của người đó, 1 người không chỉ có 1 quyền như trên mà có thể 
có thêm  các quyền như người quản lý 1 ứng dụng nào đó…)

-

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn

-

Các thuộc tính trừu tượng: MaTK(AccountID), MaPhanQuyen(ApID), 
MaQuyen(PermissionID).

-

Sơ đồ logic: 

2. Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa
-

Quy định liên quan: QĐ1

-

Các thuộc tính mới: QDMK( quy định về mật khẩu), QDTenTK( quy định về tên 
đăng nhập).

-

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:

-

Các thuộc tính trừu tượng: 

-

Sơ đồ logic:

3. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả
-

Các thuộc tính bị trùng lắp thông tin: không có.

-

Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả: (không thay đổi).

-

Sơ đồ logic

Bước 2: Xét yêu cầu chỉnh sửa thông tin tài khoản
BM2:

1. Thiết lập với tính đúng đắn.

Biểu mẫu liên quan: BM2
- Các thuộc tính mới: Không có.
- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
-

-

Các thuộc tính trừu tượng: không thay đổi

-

Sơ đồ logic: 

2. Thiết kế với tính tiến hóa
-

Quy định liên quan: QĐ1
Các thuộc tính mới:  không có

-

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:(không thay đổi)

-

Sơ đồ logic: 

-

3. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả
-

Các thuộc tính bị trùng lắp thông tin: không có.

-

Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả: (không thay đổi).

Bước 3: Xét yêu cầu Đăng nhập
BM3:

1. Thiết lập với tính đúng đắn.

Biểu mẫu liên quan: BM3
- Các thuộc tính mới: Không có.
- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:
-

-

Các thuộc tính trừu tượng: Sơ đồ logic: 

2. Thiết kế với tính tiến hóa

-

Quy định liên quan: QĐ1, QĐ1.1
Các   thuộc   tính   mới:    QDSolanĐNsai(   quy   định   số   lần   đăng   nhập   sai), 
QDThoigianĐNlai( Thời gian đăng nhập lại khi bị khoá ).
Các thuộc tính trừu tượng: 
Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa:

-

Sơ đồ logic: 

-

3. Thiết kế dữ liệu với tính hiệu quả
-

Các thuộc tính bị trùng lắp thông tin: không có.

-

Các thuộc tính trừu tượng: 

Bước 4: Xét yêu cầu Phục hồi mật khẩu
BM4:

1. Thiết lập với tính đúng đắn.

Biểu mẫu liên quan: BM4
- Các thuộc tính mới: Không có.
- Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn: (không thay đổi)
-

-

Các thuộc tính trừu tượng: 
Sơ đồ logic: 

2. Thiết kế với tính tiến hóa

-

Quy định liên quan: QĐ1
Các thuộc tính mới: Không có
Các thuộc tính trừu tượng:
Thiết k...
WEBSITE m ng xã h i tr ng Đ i H c S Ph m K Thu t TP.HCM ườ ư
B c 1: Xét yêu c u đăng kýướ
BM1:
1. Thi t k d li u v i tính đúng đ nế ế
- Bi u m u liên quan: BM1
- Các thu c tính m i: TenDangNhap, MatKhau, Email , Quyen( chi ti t b n là: đ ế
xác đ nh quy n c a ng i đó, 1 ng i không ch có 1 quy n nh trên mà có th ườ ườ ư
có thêm các quy n nh ng i qu n lý 1 ng d ng nào đó…) ư ườ
WEBSITE mạng xã hội trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
WEBSITE mạng xã hội trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Người đăng: mymoon89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
WEBSITE mạng xã hội trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM 9 10 328