Ktl-icon-tai-lieu

Windown server 2008

Được đăng lên bởi le-trung-ut-1101832
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 1890 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lưu hành n i b

BÀI T P TH C HÀNH
QU N TR M NG WINDOWS SERVER 2008
BÀI 1: LOCAL USER ACCOUNT & GROUP ACCOUNT
Gi i thi u: Thông thư ng m t máy tính không ph i lúc nào cũng ch có m t ngư i nào
ñó s d ng duy nh t mà trên th c t ngay c máy trong gia ñình chúng ta ñôi khi v n
có ít nh t t 2-3 ngư i s d ng. Tuy nhiên n u t t c m i ngư i ñ u s d ng chung
m t tài kho n thì nh ng d li u riêng tư c a ngư i này ngư i kia hoàn toàn có th xem
ñư c.
Nhưng n u máy tính là máy chung c a công ty và v n ñ ñ t ra là ta không
mu n tài li u c a ngư i dùng này ngư i dùng kia có th xem tùy ti n ñư c. V y cách
t t nh t là c p cho m i nhân viên m t máy nh t ñ nh và yêu c u h ñ t password lên
máy c a mình, nhưng như th thì r t t n kém và không ñư c ưa chu ng. Chính vì th
ngư i qu n tr m ng s s d ng công c Local Users and Groups ñ t o các tài kho n
ngư i dùng trên cùng m t máy, khi ñó d li u c a ngư i này ngư i kia không th truy
c p ñư c.
Local User - ð t o ñư c User local b n ph i có quy n ngang hàng v i
Administrator c a h th ng.

1. T o Local user account
B1: M chương trình Local user and group
- Start ch n programs ch n Adminitrative tools ch n Computer Management
ch n Local user and group
- Cách 2: Vào Start ch n run gõ l nh lusrmgr.msc
B2: Click ph i chu t vào user ch n New user

B3: ði n các thông s :

Th c hành Windows Server 2008

Trang 1

Lưu hành n i b
-

user name: SV1
Full name: Nguyen Van Nam
Desciption: Lop Truong
Password: abc@123
Confim Password: abc@123
B d u check trư c dòng user must chang password at next logon ch n
Create
B5: Làm các bư c trên t o user SV1,SV2,SV3
B6: Log on vào user SV1
2. T o Local Group Account
B1: Vào Start ch n run gõ l nh lusrmgr.msc
B2: Click ph i chu t vào Group ch n New group

B3: Group name: SINHVIEN ch n add

Th c hành Windows Server 2008

Trang 2

Lưu hành n i b
B4: H p tho i New group ch n add gõ SV1 ch n Check name ch n ok

B5: Quan sát th y user SV1 ñã ñư c add vào Group SINHVIEN
B6: Làm các bư c trên t o Group GIAOVIEN và add các user GV1, GV2 vào
BÀI 2: LOCAL POLICY

Gi i thi u: Trong công tác qu n tr m ng vi c ng d ng Group Policy vào công vi c
là ñi u không th thi u ñ i v i b t c nhà qu tr m ng nào. V i Group Policy ta có
th tùy bi n Windows theo ch ý mà v i ngư i s d ng thông thư ng không th làm
ñư c
Chu n b :
- Mô hình bài lab g m 1 máy
- T o console Group policy Object
- T o 3 user: U1, U2, U3 V i password abc@123
- Add user U1 vào Group administrators
Th c hi n:
1. M Group policy Object Editor
B1: M Group policy Object ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windown server 2008 - Người đăng: le-trung-ut-1101832
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Windown server 2008 9 10 189