Ktl-icon-tai-lieu

Windows control - Phần 1

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1669 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường Windows

Windows control - Phần 1
Trần Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn

Nội dung


Form



TextBox



CompoBox



Thuộc tính, hàm chung



Dialog thông dụng

Form


System.Windows.Forms



Hình thành giao diện sử dụng



Sắp xếp và thiết kế các control cơ bản

Form


Nhóm thuộc tính hiển thị
●

BackColor
➢

●

ForeColor
➢

●

this.BackgroundImage = new Bitmap("background.jpg");

Text
➢

●

this.ForeColor = Color.Black;

BackgroundImage
➢

●

this.BackColor = Color.White;

this.Text = “Quan ly Hoc sinh”;

FormBorderStyle
➢

this.FormBorderStyle = FormBorderStyle.None;

Form


Nhóm thuộc tính layout
●

Size
➢

●

ClientSize
➢

●

this.ClientSize = new Size(100,100);

StartPosition
➢

●

this.Size = new Size(100,100);

this.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

WindowState
➢

this.WindowState = FormWindowState.Maximized;

Form


Nhóm thuộc tính misc
●

AcceptButton
➢

●

this.AcceptButton = btnDangNhap;

CancelButton
➢

this.CancelButton = btnBoQua;

Form


Nhóm thuộc tính window style
●

IsMdContainer
➢

●

this.IsMdContainer = true;

Opacity
➢

this.Opacity = 0.5;

●

ControlBox

●

MaximizeBox / MinimizeBox

●

Icon
➢

this.Icon = new Icon(“icon.ico”);

Form


Ví dụ : trong hàm form_load

private void DemoForm_Load(object sender, EventArgs e)
{
this.Text = "Demo";
this.Size = new Size(500, 500);
this.BackgroundImage = new Bitmap("background.jpg");
this.Opacity = 0.75;
}

Form

Form


Thuộc tính Controls
●

Chứa danh sách các control con của nó

●

Thêm xóa động các control vào form
Button btn = new Button;
btn.Text = “Hello”;
btn.Size = new Size (50, 50);
btn.Location = new Point (10,10);
this.Controls.Add(btn);

Form


Ví dụ : thêm 1 mảng button

this.ClientSize = new Size(500, 500);
Button[,] arrButton = new Button[10, 10];
for (int i = 0; i < 10; i++) {
for (int j = 0; j < 10; j++) {
arrButton[i,j] = new Button();
arrButton[i,j].Size = new Size(50, 50);
arrButton[i,j].Location = new Point(j * 50, i * 50);
this.Controls.Add(arrButton[i,j]);
}
}

Form

Form


Danh sách các hàm
●

Show()
this.IsMdContainer = true;
FrmThemHocSinh frm = new FrmThemHocSinh();
frm.Show();

●

ShowDialog()
FrmThemHocSinh frm = new FrmThemHocSinh();
frm.ShowDialog();
if (frm.DialogResult == DiaLogResult.OK) {
MessageBox.Show(“Them thanh cong”); }

Form


Các sự kiện đóng mở form
●

Load()

●

Closing()
DialogResult r = MessageBox.Show(“Ban co muon
thoat”, “Thong bao”, MessageBoxButtons.YesNo)
if (r == DialogResult...
L p trình trên môi tr ng Windows ườ
Windows control - Ph n 1
Tr n Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn
Windows control - Phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows control - Phần 1 - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Windows control - Phần 1 9 10 215