Ktl-icon-tai-lieu

Windows control – Phần 2

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường windows

Windows control – Phần 2

Nội dung


MaskEditBox





CheckBox





RadioButton



Panel



ListView



TreeView



Timer



SendKey

Thiết kế layout
Dock, Anchor

MaskEditBox





Namespace: System.Windows.Forms
Đị nh dạ ng thể hiệ n và nhậ p củ a TextBox như đị nh
dạng số điện thoại,….
Thuộc tính Mask : thiết lập mặt nạ
●
●

Mask được định nghĩa sẵn
Tự định nghĩa Mask

MaskEditBox


Mask được đị nh nghĩa sẵ n

MaskEditBox


Tự định nghĩa Mask
Thành phần mask

Ý nghĩa

0

Số. Yêu cầu bắt buộc phải nhập số từ 0-9

9

Số hoặc khoảng trắng (Optional)

#

Số hoặc khoảng trắng (Optional). Có thể nhập
dấu + hoặc -

L

Kí tự [a..z] hoặc [A..Z] (Bắt buộc)

?

Kí tự [a..z] hoặc [A..Z] (Không bắt buộc)

,

Đơn vị phần ngàn (1,234)

.

Đơn vị phần lẻ (0.32)

MaskEditBox


Tự định nghĩa Mask
●

Ví dụ :

mebSoDienThoai. Mask = “000-0000-000”;
// hàm kiểm tra dữ liệu nhập

if (medSoDienThoai.MaskCompleted == false)
MessageBox.Show(“So dien thoai khong hop le”)
else
soDienThoai = medSoDienThoai.Text

MaskEditBox


Tự định nghĩa Mask
●

Ví dụ
➢

Nhập MSSV : 0812345

➢

Nhập mã sản phẩm : A-090401-0001

➢

Nhâp ngày sinh : 01/04/2009

CheckBox



Thuộc tính Checked

Sự kiện CheckedChanged
if (chbDongY.Checked == true)
MessageBox.Show("Dong y");

RadioButton



Thuộc tính Checked

Thuộc tính CheckedChanged
if (rabGioiTinhNam.Checked == true)
MessageBox.Show("Gioi tinh la nam");

Panel


Thuộc tính
●

Size / ClientSize

●

Controls

ListView



Thể hiện dạng lưới hoặc icon của các items con.
Thuộc tính
●
●

Items

●

View (LargeIcon, SmallIcon, Detail, List)

●

FullRowSelect

●



Columns

SmallImageList / LargeImageList

Sự kiên ItemActivate

ListView



Mỗi item trong ListView là 1 ListViewItem
Thuộc tính ListViewItem
●

Text

●

SubItems (Chỉ dùng khi View của ListView là Detail)

●

ImageIndex

ListView
// them cot vao listview
lvwDir.Columns.Add("Name", 200, HorizontalAlignment.Left);
lvwDir.Columns.Add("Size", 80, HorizontalAlignment.Right);
lvwDir.Columns.Add("Type", 80, HorizontalAlignment.Left);
lvwDir.Columns.Add("Date Modified", 160,
HorizontalAlignment.Left);
// hien thi theo dang chi tiet
lvwDir.View = View.Details;

ListView
// them danh sach hinh cho icon cua listview
lvwDir.SmallImageList = new ImageList();
lvwDir.SmallImageList.Images.Add(new Icon("icons/folder.ico"));
lvwDir.SmallImageList.Images.Add(new
Icon("icons/document.ico"));

ListView
foreach (DirectoryInfo subDir in curDi...
L p trình trên môi tr ng windows ườ
Windows control – Ph n 2
Windows control – Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows control – Phần 2 - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Windows control – Phần 2 9 10 566