Ktl-icon-tai-lieu

Windows Controls

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Windows Controls

Nguyễn Văn Phong

1

Nội Dung



Tổng quan controls
Property & layout của control





Các control thông dụng












Anchor
Docking
Label, textbox, button
ListBox, Combobox, listView
GroupBox, Panel & TabControl
CheckBox, RadioButton, CheckedListBox, TrackBar
PictureBox, ImageList
NumericUpDown, DomainUpDown
RichTextBox, DateTimePicker, MonthCalendar
Advanced controls

Mouse Event handling
Keyboard event handling

Nguyễn Văn Phong - 2010

2

Tổng quan controls



Control là một thành phần cơ bản trên form
Có các thành phần






Thuộc tính
Phương thức
Sự kiện

Tất cả các control chứa trong namespace:
System.Windows.Forms

Nguyễn Văn Phong - 2010

3

Tổng quan controls


Một số thuộc tính của control




Text: mô tả text xuất hiện trên control
Focus: phương thức chuyển focus vào control
TabIndex: thứ tự của control nhận focus






Enable: thiết lập trạng thái truy cập của control
Visible: ẩn control trên form, có thể dùng phương th ức Hide
Anchor:





Mặc định được VS.NET thiết lập

Neo giữ control ở vị trí xác định
Cho phép control di chuyển theo vị trí

Size: xác nhận kích thước của control

Nguyễn Văn Phong - 2010

4

Thuộc tính controls
Common Properties Description
BackColor

Màu nền của control

BackgroundImage

Ảnh nền của control

ForeColor

Màu hiển thị text trên form

Enabled

Xác định khi control trạng thái enable

Focused

Xác định khi control nhận focus

Font

Font hiển thị text trên control

TabIndex

Thứ tự tab của control

TabStop

Nếu true, user có thể sử dụng tab để select control

Text

Text hiển thị trên form

TextAlign

Canh lề text trên control

Visible

Xác định hiển thị control

Nguyễn Văn Phong - 2010

5

Tóm tắt


Thiết kế layout trên form





Các control trên form









Anchor
Dock các control
Control nhập liệu
Control chọn giá trị
Container control
Component
Advanced control

Mouse event
Keyboard event

Nguyễn Văn Phong - 2010

132

Nguyễn Văn Phong - 2010

133

...
1
Windows Controls
Windows Controls
Nguy n Văn Phong
Windows Controls - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows Controls - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Windows Controls 9 10 178