Ktl-icon-tai-lieu

Windows Form

Được đăng lên bởi khang-huy
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2193 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Windows Form

1

NộI DUNG






Graphical User Interface (GUI)
Event Driven Programming
Ứng dụng Windows Form dùng C#
Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn
Cách tạo ứng dụng Windows Form trong Visual Studio

2

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)

3

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)

4

GRAPHICAL USER INTERFACE (GUI)

5

GUIS


Chương trình hiện đại đều dùng GUI
 Graphical: text, window, menu, button…
 User: người sử dụng chương trình
 Interface: cách tương tác chương trình

6

GUIS


Thành phần đồ họa điển hình
 Window: một vùng bên trong màn hình chính
 Menu: liệt kê những chức năng
 Button: nút lệnh cho phép click vào
 TextBox: cho phép user nhập dữ liệu text

7

GUI APPLICATION


Windows Form là nền tảng GUI cho ứng dụng desktop
Single Document Interface (SDI)
 Multiple Document Interface (MDI)




Các namespace chứa các lớp hỗ trợ GUI trong .NET
System.Windows.Forms:
 Chứa GUI components/controls và form
 System.Drawing:
 Chức năng liên quan đến tô vẽ cho thành phần GUI


8

SINGLE DOCUMENT INTERFACE







Chỉ hỗ trợ một document hoặc một cửa sổ tại một thời điểm.
Dạng ứng dụng như NotePad, MS Paint với các đặc tính xử lý
ảnh và văn bản giới hạn.
Để làm việc với nhiều tài liệu thì phải mở các instance khác
của ứng dụng.
Việc quản lý ứng dụng SDI khá đơn giản.

9

MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE
Ứng dụng cho phép xử lý nhiều document tại một thời
điểm.
 Các ứng dụng hiện tại thường là dạng MDI


MS Office
 MS Studio.NET
 Adobe Photoshop
 …




Ứng dụng MDI thường phức tạp và chức năng xử lý đa
dạng
Xử lý cùng một dạng document
 MS Word, Adobe Photoshop
 Xử lý nhiều dạng document
 Visual Studio : code, design, image…


10

MULTIPLE DOCUMENT INTERFACE

11

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING

12

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING


Ví dụ sự kiện:

13

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING
Chương trình GUI thường dùng Event-Drive Programming.
 Chương trình chờ cho event xuất hiện và xử lý nó.
 Firing an event: khi đối tượng khởi tạo sự kiện
 Listener: đối tượng chờ cho sự kiện xuất hiện
 Event handler: phương thức phản ứng lại sự kiện


14

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING

15

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING


Minh họa xử lý trong Form

16

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING


GUI-based events










Mouse move
Mouse click
Mouse double-click
Key press
Button click
Menu selection
Change in focus
Window activation
…
17

EVENT-DRIVEN PROGRAMMING

18

WINDOWS FORM APPLICATION

19

WINDOWS FORM APPLICATION
Sử dụng GUI làm nền tảng
 Event-driven p...
Windows Form
1
Windows Form - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows Form - Người đăng: khang-huy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Windows Form 9 10 145