Ktl-icon-tai-lieu

Windows Programming 2

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 297 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Windows Programming 2
Exam
Midterm (Lab), Final (Lab), Project (Lab), Final
test (mutiple choice test)

Textbook
Microsoft .Net Framework 2.0 Windows-based
Client Development Training Kit - MCTS - 70-526

VS 2005 – VS 2008
SQL server 2005 – 2008 (Express)

PLAN
Week

Content

1

Review, Forms and properties (1234,11,12)

2

Forms & Control & Interface (1234,11,12)

3

Forms & Control & Interface (1234,11,12)

4

Forms & Control & Interface (1234,11,12)

5

Working with Database (5678)

6

Working with Database (5678)

7

Working with Database (5678)

8

Working with Database (5678)

9

Working with Database (5678)

10

Multi – tier architech

11

Deployment,Report,Review subject (15)

2

Review
Button properties
Accept – Default, DialogResult

Textbox: autocomplete
Dynamic adding controls
Listbox / Combo
Multiselect

W1.0 Review – Properties (p56)
Adjust control with Layout toolbar

3

W1.0 Review – Properties (p52)
Document Outline Window
To move controls
To remove a control
To add a control

W1.0 Review – Properties (p59)

4

W1.0 Review – Properties
Button control (p67) - properties

Demo

W1.0 Review – Properties
Button control (p67): Mouse events

Demo

5

W1.0 Review – Properties
Textbox control (p79)

Demo

W1.0 Review – Properties
Label control
Using with Textbox
Alt key
Focus on textbox
Next TabIndex value

Demo

6

Ex
Viết chương trình di chuyển một Picture trên
Form sử dụng các phím định hướng:
, , , . Khi bấm Enter, Picture được di
chuyển trên góc trên trái của Form. Khi bấm
Space Bar, Picture được di chuyển trên góc
trên phải của Form.

Ex
Viết chương trình luyện tập sử dụng chuột:
Picture hiển thị ngẫu nhiên trong chương
trình trong 1 thời gian nhất định (khoảng 1
giây) và nếu người chơi bấm trúng Picture và
đúng phím thì điểm cộng thêm 1, nếu không
trúng thì điểm được trừ đi 1.

49

Ex: ContextMenuStrip
Muitipe control
Viết chương trình nạp động các đối tượng như sau:
Chương trình hiển thị cửa sổ chính có 1 textbox dùng để nhập số
phần tử. (Phải kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào)
Khi bấm nút nhập, chương trình sẽ nạp động các button với số
lượng tương ứng vừa nhập vào.
Khi người sử dụng bấm chuột phải trên mỗi button, hiển thị 2 menu
dùng để kiểm tra số chẵn và số lẽ như hình vẽ. Các menu này
nếu chọn sẽ hiển thị kết quả kiểm tra trong các hộp thoại.
Khi ngưòi sử dụng bấm nút “kiểm tra hợp số”, các số là hợp số sẽ
hiển thị dấu hiệu cho biết số nào là hợp số như hình bên dưới.
(hình dưới có tính chất gợi ý).

50

...
2
PLAN
Deployment,Report,Review subject (15)11
Multi – tier architech10
Working with Database (5678)9
Working with Database (5678)8
Working with Database (5678)7
Working with Database (5678)6
Working with Database (5678)5
Forms & Control & Interface (1234,11,12)4
Forms & Control & Interface (1234,11,12)3
Forms & Control & Interface (1234,11,12)2
Review, Forms and properties (1234,11,12)1
ContentWeek
Windows Programming 2
Exam
Midterm (Lab), Final (Lab), Project (Lab), Final
test (mutiple choice test)
Textbook
Microsoft .Net Framework 2.0 Windows-based
Client Development Training Kit - MCTS - 70-526
VS 2005 – VS 2008
SQL server 2005 – 2008 (Express)
Windows Programming 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Windows Programming 2 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Windows Programming 2 9 10 206