Ktl-icon-tai-lieu

Word

Được đăng lên bởi hinhbongquenha95
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Định dạng Font chữ:
Để định dạng Font chữ ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font trong thẻ Home
Bước 3: Chọn tên 1 Font thích hợp
Minh họa định dạng chữ:
2. Định dạng cỡ chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Size trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 số thích hợp
Minh họa định dạng cỡ chữ:
3. Định dạng kiểu chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy nút lệnh Font Style trong nhóm lệnh Font trong thẻ Home
Minh họa định dạng kiểu chữ:
4. Định dạng màu chữ:
Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Font Color trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định dạng màu chữ:
5. Định dạng màu nền của chữ:Bước 1: Chọn chữ hoặc khối các chữ cần định dạng
Bước 2: Nháy mũi tên bên cạnh nút lệnh Text Highlight Color trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định dạng màu nền của chữ:
II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN
Định dạng đoạn văn bao gồm các định dạng sau:
Định dạng căn lề
Định dạng khoảng cách các đoạn
Định dạng màu nền cho đoạn văn
Định dạng đường viền cho đoạn văn
Định dạng khoảng cách thụt đầu dòng
Định dạng Bullets, Numbering và Mutilevel List
Ẩn hiện đánh dấu đoạn văn
Sắp xếp đoạn văn
1. Căn lề đoạn văn:
Để căn lề cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần căn lề

Bước 2: Nháy chọn 1 kiểu căn lề đoạn văn của nhóm lệnh Pararaph trong thẻ Home
Minh họa căn lề đoạn văn:
2. Định dạng khoảng cách các đoạn văn:
Để định khoảng cách cho đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định khoảng cách (Giãn dòng)
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Line Spacing của nhóm lệnh Pararaph
trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 khoảng cách thích hợp
Minh họa định khoảng cách các đoạn văn:
3. Định dạng màu cho các đoạn văn:
Để định màu cho các đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định màu
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Shading của nhóm lệnh Pararaph trong
thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 màu thích hợp
Minh họa định màu các đoạn văn:
4. Định dạng đường viền cho các đoạn văn:
Để định đường viền cho các đoạn văn ta thực hiện các bước sau:
Bước 1: Chọn 1 đoạn văn hoặc các đoạn văn cần định đường viền
Bước 2: Nháy vào mũi tên bên cạnh nút lệnh Bottom Border của nhóm lệnh Pararaph
trong thẻ Home
Bước 3: Chọn 1 mẫu thích hợp
Minh họa định đường vi...
1. Định dạng Font chữ:

Bước 1: 
Bước 2:!"#$%%&'()*#+
Bước 3:%,-./
0
2. Định dạng cỡ chữ:
1, 
12!"#$%%&'34+()*#+
15,-./
06
3. Định dạng kiểu chữ:
1, 
12!"&'3"'+(7#'()*#+
0
4. Định dạng màu chữ:
1, 
12!"#$%%&''(()*#+
15,#8-./
0#8
5. Định dạng màu nền của chữ:1, 
12!"#$%%&'9+:*''(()*#+
15,#8-./
0#8;<
II. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN
=>?#
>';
@
#8;=>
A=;=>
@B C
1''+D!#+(=80E'+=+'F
GH=>
3I/:J/=>
1. Căn lề đoạn văn:
>';=>
1,,=>=> >';
Word - Trang 2
Word - Người đăng: hinhbongquenha95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Word 9 10 602