Ktl-icon-tai-lieu

Word căn bản

Được đăng lên bởi phuongngocdnt36
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 525 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Gi¸o viªn: Hµ V¨n Gi¸p

V¨n b¶n mÉu

Baøi Taäp Thöïc Haønh Phaàn Word

Baøi taäp 1
Baøi taäp 1

COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN LAØ GÌ?
Coâng ngheä Thoâng tin (CNTT) laø taäp hôïp caùc phöông phaùp, caùc phöông tieän vaø coâng cuï kyõ thuaät hieän
ñaïi – chuû yeáu laø kyõ thuaät maùy tính vaø vieãn thoâng – nhaèm toå chöùc khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi
nguyeân thoâng tin raát phong phuù vaø tieàm taøng trong moãi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi.
CNTT phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát,
kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi khaùc, töø ñoù goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa
nhaân daân. CNTT ñöôïc phaùt trieån treân neàøn taûng phaùt trieån cuûa caùc coâng ngheä Ñieän töû – Tin hoïc – Vieãn
thoâng vaø töï ñoäng hoaù.
BILL GATES
OÂNG VUA PHAÀN MEÀM
Cuoäc ñôøi vaø soá phaän moãi con ngöôøi luoân luoân vaãn laø ñieàu bí aån haáp daãn vaø maáy ai coù theå naém baét
ñöôïc thieân cô ? Lieäu moät nhaø töôùng soá hay moät nhaø ngoaïi caûm khi nhìn böùc aûnh nhoû cuûa caäu beù Bill
Gates 3 tuoåi coù theå noùi ñöôïc ñieàu truøng hôïp vôùi nhöõng söï kieän xaõy ra trong cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi naøy
? Phaûi chaêng ngay töø thuôû ñoù ñaõ bieát mô ñeán vieäc laøm phaàn meàm cho maùy tính ? Khoâng, caäu beù trong
aûnh ñang say meâ xem truyeän tranh (cuõng gioáng nhö baát kyø caäu beù naøo khaùc ôû löùa tuoåi ñoù) trong ngoâi
nhaø cuûa gia ñình caäu ôû Seattle (Myõ).
Quaõng ñôøi nieân thieáu cuûa Bill Gates chæ chöùng toû moät ñieàu noåi baät : Caäu beù thaät söï say meâ toaùn hoïc vaø
coù moät trí nhôù ñaùng kinh ngaïc.
Naêm 1968, ôû tuoåi 13, Bill Gates baét ñaàu laøm quen vôùi theá giôùi tin hoïc. Ñoù laø thôøi kyø cuûa nhöõng maùy
tính theá heä thöù ba vôùi maïch tích hôïp baùn daãn; vôùi caùc heä ñieàu haønh ña chöông trình, ñaõ xöû lyù maïnh meõ
vaø meàm deûo, caùc nhoân ngöõ baäc cao”vang boùng moät thôøi” ALGOL, FORTRAN, COBOL … Ñôøi sinh
vieân cuûa Bill ñaõ chöùng kieán moät söï kieän vó ñaïi cuûa caùch maïng tin hoïc : söï ra ñôøi cuûa maùy vi tính. Töø
naêm 1974 baét ñaøu xuaát hieän caùc maùy vi tính 8 bit ñaàu tieân vaø boä xöû lyù Intel.8080, trong ñoù coù maùy
Altair. Nhaän thaáy Altair chöa coù moät ngoân ngöõ laäp trình, Bill Gates quyeát ñònh saùng taïo vaø thaùng
2/1975, saûn phaåm phaàn meàm heä thoáng ñaàu tieân caûu nhaø tin hoïc treû chaøo ñôøi : Ngoân ngöõ laäp trình Basic
cho maùy vi tính, cuøng vôùi trình thoâng dòch. Keát qu...
Gi¸o viªn: Hµ V¨n Gi¸p V¨n b¶n mÉu Baøi Taäp Thöïc Haønh Phaàn Word
COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN LAØ GÌ?
Coâng ngheä Thoâng tin (CNTT) laø taäp hôïp caùc phöông phaùp, caùc phöông tieän vaø coâng cuï kyõ thuaät hieän
ñaïi – chuû yeáu laø kyõ thuaät maùy tính vaø vieãn thoâng – nhaèm toå chöùc khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi
nguyeân thoâng tin raát phong phuù vaø tieàm taøng trong moãi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi.
CNTT phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát,
kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi khaùc, töø ñoù goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa
nhaân daân. CNTT ñöôïc phaùt trieån treân neàøn taûng phaùt trieån cuûa caùc coâng ngheä Ñieän töû – Tin hoïc – Vieãn
thoâng vaø töï ñoäng hoaù.
BILL GATES
OÂNG VUA PHAÀN MEÀM
Cuoäc ñôøi vaø soá phaän moãi con ngöôøi luoân luoân vaãn laø ñieàu bí aån haáp daãn vaø maáy ai coù theå naém baét
ñöôïc thieân cô ? Lieäu moät nhaø töôùng soá hay moät nhaø ngoaïi caûm khi nhìn böùc aûnh nhoû cuûa caäu beù Bill
Gates 3 tuoåi coù theå noùi ñöôïc ñieàu truøng hôïp vôùi nhöõng söï kieän xaõy ra trong cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi naøy
? Phaûi chaêng ngay töø thuôû ñoù ñaõ bieát mô ñeán vieäc laøm phaàn meàm cho maùy tính ? Khoâng, caäu beù trong
aûnh ñang say meâ xem truyeän tranh (cuõng gioáng nhö baát kyø caäu beù naøo khaùc ôû löùa tuoåi ñoù) trong ngoâi
nhaø cuûa gia ñình caäu ôû Seattle (Myõ).
Quaõng ñôøi nieân thieáu cuûa Bill Gates chæ chöùng toû moät ñieàu noåi baät : Caäu beù thaät söï say meâ toaùn hoïc vaø
coù moät trí nhôù ñaùng kinh ngaïc.
Naêm 1968, ôû tuoåi 13, Bill Gates baét ñaàu laøm quen vôùi theá giôùi tin hoïc. Ñoù laø thôøi kyø cuûa nhöõng maùy
tính theá heä thöù ba vôùi maïch tích hôïp baùn daãn; vôùi caùc heä ñieàu haønh ña chöông trình, ñaõ xöû lyù maïnh meõ
vaø meàm deûo, caùc nhoân ngöõ baäc cao”vang boùng moät thôøi” ALGOL, FORTRAN, COBOL … Ñôøi sinh
vieân cuûa Bill ñaõ chöùng kieán moät söï kieän vó ñaïi cuûa caùch maïng tin hoïc : söï ra ñôøi cuûa maùy vi tính. Töø
naêm 1974 baét ñaøu xuaát hieän caùc maùy vi tính 8 bit ñaàu tieân vaø boä xöû lyù Intel.8080, trong ñoù coù maùy
Altair. Nhaän thaáy Altair chöa coù moät ngoân ngöõ laäp trình, Bill Gates quyeát ñònh saùng taïo vaø thaùng
2/1975, saûn phaåm phaàn meàm heä thoáng ñaàu tieân caûu nhaø tin hoïc treû chaøo ñôøi : Ngoân ngöõ laäp trình Basic
cho maùy vi tính, cuøng vôùi trình thoâng dòch. Keát quaû saùng taïo ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän ñaõ laøm naûy nôû
khaùt voïng thaønh ñaït, vaø chæ trong 6 thaùng sau, töùc laø vaøo thaùng 8/1975, chaøng sinh vieân Bill Gates
quyeát ñònh thaønh laäp moät haõng rieâng vôùi teân goïi MICROSOFT – töùc phaàn meàm vi tính.
Cho löu baøi laøm thaønh File coù daïng BAITAPW1.DOC
Lu ý: V¨n b¶n ®· bÞ kho¸ kh«ng thÓ chnh söa! Trang 1
Baøi taäp 1
Baøi taäp 1
Word căn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Word căn bản - Người đăng: phuongngocdnt36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Word căn bản 9 10 324