Ktl-icon-tai-lieu

Xâm nhập hệ thống máy tính

Được đăng lên bởi Trung Hiếu
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 1019 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

FOOTPRINTING
I. Domain:
1. Liệt kê các Top Level Domain (TLDs): gTLDs, ccTLDs,…
Truy cập vào link sau: 

2. Whois: Tìm thông tin ñăng ký tên miền sau: cehlab.com
Cách 1: Tìm từng bước

Lưu Hành Nội Bộ

1

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

a. Tìm thông tin nhà ñăng ký (Registrar)

Registrar: NAME.COM LLC
WHOIS: whois.name.com

2

Lưu Hành Nội Bộ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

b. Whois:

Cách 2: Tìm tại trang: 

Lưu Hành Nội Bộ

3

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

• Liệt kê: thử nghiệm zone transfer:

Kết quả:
- 3 (A) record: www, vpn
- 2 (MX) record,…
II. IP:
1. Liệt kê 5 RIRs (Regional Internet Registry): 

4

Lưu Hành Nội Bộ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

2. Whois IP:

Lưu Hành Nội Bộ

5

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

3. Reverse Domain Lookup: tìm kiếm thông qua các search engine
 | 

Các thông tin ñược lấy thông qua cache, nên một số Domain có thể ñã chuyển sang vị trí mới.
Nên kiểm tra lại trước khi sử dụng.
III. Email, URLs, Phone, Fax:
- Trích xuất từ website của hệ thống ñích: Công cụ: Web Data Extractor

6

Lưu Hành Nội Bộ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM
105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 

-

Tìm qua các search engine: 1st Email Address Spider, mức ñộ chính xác thấp hơn cách trên.

Lưu Hành Nội Bộ

7

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ
ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOF...
Lưu Hành Ni B
1
TRUNG TÂM ĐÀO TO MNG MÁY TÍNH
NHT NGH
ĐỐI TÁC ĐÀO TO CA MICROSOFT TI VIT NAM
105 Bà Huyn Thanh Quan, Q3, TP. HCM
Tel: 9.322.735
0913.735.906 Fax: 9.322.734
www.nhatnghe.com
FOOTPRINTING
I. Domain:
1. Lit kê các Top Level Domain (TLDs): gTLDs, ccTLDs,…
Truy cp vào link sau: http://www.iana.org/domains/root/db/
2. Whois: Tìm thông tin ñăng ký tên min sau: cehlab.com
Cách 1: Tìm tng bước
Xâm nhập hệ thống máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xâm nhập hệ thống máy tính - Người đăng: Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Xâm nhập hệ thống máy tính 9 10 456