Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN

Được đăng lên bởi Khôi Nguyên Trương
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 4132 lần   |   Lượt tải: 17 lần
BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN
TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN
BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN

Giảng viên hướng dẫn : ThS TRẦN MINH
TÙNG
Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG KHÔI
NGUYÊN
Lớp : LTDH6-TH

Đề tài: Quản lý công văn

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2012

MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.2.1: Các thành phần của SQL server 2005Error: Reference source not
found

Hình 2.2.2: Bộ công cụ của SQL server 2005Error: Reference source not found
Hình 2.4.1: Môi trường lập trình Windows Form với ngôn ngữ C# trong bộ
Visual Studio 2008Error: Reference source not found
Hình 2.5.1: Màn hình thiết kế Power Designer 15.2Error: Reference source not
found

Hình 3.1: Sơ đồ tổ chức trung tâm.Error: Reference source not found
Hình 3.2: Quy trình văn bản điError: Reference source not found
Hình 3.3: Quy trình văn bản nội bộError: Reference source not found
Hình 3.4: Sơ đồ phân cấp chức năng quản lý công vănError: Reference source not
found

Hình 4.1: Màn hình đăng nhậpError: Reference source not found
Hình 4.3: Cấu hình máy chủError: Reference source not found
Hình 4.4: Tiếp nhận công văn đếnError: Reference source not found
Hình 4.5: Công văn chưa xử lýError: Reference source not found
Hình 4.6: Giao diện chuyển lãnh đạo ký duyệtError: Reference source not found
Hình 4.7: Màn hình cập nhật thông tin công văn đếnError: Reference source not
found

Hình 4.8: Xác nhận xóa công văn đếnError: Reference source not found
Hình 4.9: Công văn đến chưa xử lý giám đốcError: Reference source not found
Hình 4.10: Chuyển Phó Giám ĐốcError: Reference source not found
Hình 4.11: Danh sách công văn đến đã duyệtError: Reference source not found
Hình 4.12: Màn hình phân phối công văn đếnError: Reference source not found
Hình 4.13: Soạn công văn điError: Reference source not found
Hình 4.14: Công văn đi chưa ký duyệtError: Reference source not found
Hình 4.15: Công văn đi phát hànhError: Reference source not found
Hình 4.16: Danh sách công văn đếnError: Reference source not found
SVTH: Trương Khôi Nguyên

Trang 2

Đề tài: Quản lý công văn

Hình 4.17: Danh sách công văn đến chưa xử lýError: Reference source not found
Hình 4.18: Danh sách công văn đến đã xử lýError: Reference source not found
Hình 4.19: Danh sách công văn điError: Reference source not found
Hình 4.20: Công văn đi phát hànhError: Reference source not found
Hình 4.21: Công văn đi chưa duyệtError: Reference source not fo...
BỘ TÀI CHÍNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN
TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN
BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN
Giảng viên hướng dẫn : ThS TRẦN MINH
TÙNG
Sinh viên thực hiện: TRƯƠNG KHÔI
NGUYÊN
Lớp : LTDH6-TH
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN - Người đăng: Khôi Nguyên Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CÔNG VĂN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BÌNH THUẬN 9 10 337