Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE

Được đăng lên bởi thanhcongtronghoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3527 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Hội nghị Khoa học sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lần thứ XXVII-2010
Mã số:.................
TÊN CÔNG TRÌNH

XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE
Sinh viên:
Lớp:
Khoa (Viện, Trung tâm):
Điện thoại:
Thấy giáo hướng dẫn:

Đoàn Hồng Quân
Hệ Thống Thông Tin Khóa: 51
Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông
01673317934
PGS.TS. Trần Đình Khang

TÓM TẮT NỘI DUNG
Cùng với sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và nhu cầu đi lại, số lượng các phương tiện tham
gia giao thông nói chung và ô tô nói riêng xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này đặt ra một yêu cầu lớn
trong việc kiểm soát và quản lý loại phương tiện này. Thực trạng tại các điểm trông giữ ô tô ở các đô
thị lớn tại Việt Nam hiện nay cho thấy một vấn đề bất cập: việc xử lý thủ công (ghi biển số xe) gây tốn
kém tiền thuê nhân công và không hiệu quả, nhất là ở những bãi đậu xe lớn. Một yêu cầu đặt ra là cần
xây dựng các hệ thống tự động. Một trong những hệ thống tự động như vậy là hệ thống tự động nhận
dạng biển số xe, đặc trưng của nó là có khả năng thu nhận hình ảnh cũng như "đọc" và "hiểu" các biển
số xe một cách tự động.
Hệ thống tự động nhận dạng biển số xe có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng như: trạm
cân và rửa xe tự động hoàn toàn, bãi giữ xe tự động, các hệ thống kiểm soát lưu lượng giao thông hay
trong các ứng dụng về an ninh như tìm kiếm xe mất cắp...
Nghiên cứu này tập trung giải quyết tất cả các vấn đề nảy sinh từ việc xử lý các ảnh biển số cho
đến việc đưa ra chính xác biển số đăng ký xe. Cụ thể:


Các bước tiền xử lý (pre-processing) trên ảnh biển số thu được từ camera: trích vùng biển
số và phân đoạn từng ký tự trên vùng biển số. Một số thao tác để thực hiện bao gồm: nhị
phân ảnh, lọc nhiễu, cân bằng sáng, phân tích cường độ ảnh, khoanh vùng ảnh... Các ký tự
trên vùng biển số sẽ được trích chọn đặc trưng để làm đầu vào cho việc xây dựng hệ mờ và
nhận dạng (quá trình training và predict).



Xây dựng hệ mờ: dựa trên kỹ thuật được giới thiệu trong [1] (kỹ thuật mô hình hóa mờ
dựa trên phân tích phân cụm dữ liệu) để định nghĩa hàm thuộc, sinh và tối ưu cơ sở luật
mờ. Cùng với việc lựa chọn một cơ chế suy diễn mờ và phương pháp khử mờ, một hệ mờ
hoàn chỉnh dùng để nhận dạng ký tự biển số được xây dựng.



Nhận dạng ký tự: đầu vào là các đặc trưng được trích chọn của từng ký tự, đầu ra là kết quả
của quá trình khử mờ (ký tự được nhận dạng).

Hệ thống xây dựng trong đề tài nghiên cứu đã chạy thử nghiệm thành công (tỉ lệ nhận dạng
chính xác tương đối cao) với bộ dữ liệu là các biển ...
Hội nghị Khoa học sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội lần thứ XXVII-2010
Mã số:.................
TÊN CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE
Sinh viên:
Đoàn Hồng Quân
Lớp:
Hệ Thống Thông Tin Khóa: 51
Khoa (Viện, Trung tâm):
Việnng nghệ thông tin và Truyền thông
Điện thoại:
01673317934
Thấy go hướng dẫn:
PGS.TS. Trần Đình Khang
TÓM TẮT NỘI DUNG
Cùng với sự phát triển kinh tế, gia tăng dân số và nhu cầu đi lại, số lượng các phương tiện tham
gia giao thông nói chung ô nói riêng xuất hiện ngày ng nhiều. Điều này đặt ra một yêu cầu lớn
trong việc kiểm soát và quản loại phương tiện này. Thực trạng tại các điểm trông giô các đô
th lớn tại Việt Nam hiện nay cho thấy mt vấn đề bất cập: việc xlý thủ công (ghi biển số xe)y tn
kém tiền thuê nhân công không hiệu quả, nhất là những bãi đậu xe lớn. Một yêu cầu đặt ra là cần
xây dng các hệ thống tđộng. Một trong những hệ thng tđộng như vậy là hthống tđộng nhận
dạng biển số xe, đặc trưng của là có khnăng thu nhận hình ảnh cũng như "đọc" và "hiểu" các biển
sxe một cách tự động.
Hệ thống tự động nhận dạng biển số xe có thể được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng như: trạm
cân rửa xe tđộng hoàn toàn, bãi gixe tđộng, c hệ thống kiểm soát lưu lượng giao thông hay
trong các ứng dụng về an ninh như tìm kiếm xe mất cắp...
Nghiên cứu này tập trung giải quyết tt cả các vấn đề nảy sinh từ việc xlý các ảnh biển số cho
đến việc đưa ra chính xác biển số đăng ký xe. Cụ thể:
Các bước tiền xử lý (pre-processing) trên nh biển số thu được tcamera: tch vùng biển
sphân đoạn từng ttrên vùng biển số. Một s thao tác để thực hiện bao gồm: nh
phân ảnh, lọc nhiễu, n bằng sáng, phân tích cường độ ảnh, khoanh vùng nh... Các ký t
trên vùng biển số sẽ được tch chọn đặc trưng để làm đầu vào cho việc xây dựng hmờ và
nhận dạng (quá trình training và predict).
Xây dng hệ mờ: dựa trên kthuật được giới thiệu trong [1] (k thuật hình hóa m
dựa trên phân tích phân cụm dliệu) để định nghĩa hàm thuộc, sinh và ti ưu sở luật
m. Cùng với việc lựa chọn một chế suy diễn mờ phương pháp khử mờ, một hệ mờ
hoàn chỉnhng để nhận dạng ký tự biển số được xây dựng.
Nhận dạng ký tự: đầu vào là các đặc trưng được trích chn của từng ký tự, đầu ra là kết quả
của quá trình khmờ (ký tự được nhận dạng).
Hthng y dựng trong đề tài nghiên cứu đã chạy thử nghiệm thành công (t lệ nhận dạng
chính xác tương đối cao) với bộ dữ liệu là các biển số đăng ký xe được thu thập bằng hình nh.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE - Trang 2
XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE - Người đăng: thanhcongtronghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
XÂY DỰNG HỆ MỜ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ XE 9 10 923