Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng Hệ thống gợi ý tìm kiếm địa điểm du lịch

Được đăng lên bởi bui-tien-cuong
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 6062 lần   |   Lượt tải: 26 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT

MÔN: HỆ CƠ SỞ TRI THỨC
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE GỢI Ý ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH

NHÓM THỰC HIỆN:
Bùi Tiến Cường

- 20090389

Nguyễn Văn Thắng

- 20092539

Vũ Đình Diệu

- 20090459

Lâm Viết Tùng

- 20093097

Cấn Hải Dương

- 20090582

HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2012

1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................................ 3
THIẾT KẾ CHI TIẾT................................................................................................................... 4
I. MỤC ĐÍCH THỰC HIỆN..................................................................................................... 4
1. Đối với khách hàng ............................................................................................................ 4
2. Đối với người quản trị ....................................................................................................... 4
II. PHẠM VI THỰC HIỆN ...................................................................................................... 5
1. Những chức năng đã thực hiện được ............................................................................... 5
2. Nâng cấp, mở rộng ............................................................................................................ 6
III. SỰ KIỆN NGỮ CẢNH & VÀ BIỂU DIỄN TRI THỨC ................................................. 8
1. Sự kiện ngữ cảnh................................................................................................................ 8
2. Biểu diễn tri thức ............................................................................................................. 16
IV. ĐỘNG CƠ SUY DIỄN, LUẬT DIỄN GIẢI ................................................................... 19
1. Bảng động cơ suy diễn, luật diễn giải ............................................................................ 19
V. SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG .................................................................................... 21
1. Mô hình hệ thống ............................................................................................................. 21
2. Công nghệ và thuật toán sử dụng................................................................................... 22
VI. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY CHƯƠNG TRÌNH ............................................. 23
1. Quá trình xây dựng ......................
1
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA HÀ NI
VIN CÔNG NGH THÔNG TIN & TRUYN THÔNG
BÁO CÁO TNG KT
MÔN: H CƠ SỞ TRI THC
ĐỀ TÀI: XÂY DNG WEBSITE GI Ý ĐỊA ĐIM DU LCH
NHÓM THC HIN:
Bùi Tiến Cường - 20090389
Nguyễn Văn Thắng - 20092539
Vũ Đình Diệu - 20090459
Lâm Viết Tùng - 20093097
Cn Hải Dương - 20090582
HÀ NỘI, THÁNG 10 NĂM 2012
Xây dựng Hệ thống gợi ý tìm kiếm địa điểm du lịch - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng Hệ thống gợi ý tìm kiếm địa điểm du lịch - Người đăng: bui-tien-cuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Xây dựng Hệ thống gợi ý tìm kiếm địa điểm du lịch 9 10 688