Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng hệ thống IDS dựa trên Snort

Được đăng lên bởi Trần Mười Vỹ
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 1520 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo An toàn thông tin mạng

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 4
Lí do chọn đề tài ...................................................................................................... 4
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4
Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 4
Ý nghĩa thực tiễn của đề tài...................................................................................... 5
CHƯƠNG I. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT ...................................... 6
1.1. Giới thiệu về bảo mật...................................................................................... 6
1.2. Khái niệm ....................................................................................................... 6
1.3. Tính an toàn của hệ thống mật ........................................................................ 7
1.4. Những nguy cơ đe dọa đối với bảo mật........................................................... 8
1.5. Các lỗ hổng loại C .......................................................................................... 8
1.6. Các lỗ hổng loại B .......................................................................................... 9
1.7. Các lỗ hổng loại A .......................................................................................... 9
1.8. Các phương pháp xâm nhập hệ thống – Biện pháp phát hiện và ngăn ngừa... 10
1.8.1.

Phương thức tấn công hệ thống DNS .................................................. 10

1.8.2.

Phương thức tấn công Virus và Trojan House ..................................... 10

1.8.3.

Phương thức tấn công để thăm dò mạng.............................................. 10

1.8.4.

Phương thức ăn cắp thông tin bằng Packet Sniffer .............................. 11

1.8.5.

Phương thức tấn công bằng Mail Relay............................................... 11

1.8.6.

Phương thức tấn công lớp ứng dụng.................................................... 12

1.9. Các giải pháp bảo mật an toàn cho hệ thống ................................................. 12
1.9.1.

Bảo mật VPN (Virtual Private Network)............................................. 12

1.9.2.

Firewall .............................................................................................. 14

1.10.

Bảo mật bằng I...
Báo cáo An toàn thông tin mạng
Nhóm 20 Trang 1
MC LC
M ĐẦU ..................................................................................................................... 4
Lí do chọn đề tài ...................................................................................................... 4
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu .................................................................... 4
Mc tiêu nghiên cu ................................................................................................ 4
Ý nghĩa thực tin của đề tài ...................................................................................... 5
CHƯƠNG I. NGHIÊN CỨU TNG QUAN V BO MT ...................................... 6
1.1. Gii thiu v bo mt...................................................................................... 6
1.2. Khái nim ....................................................................................................... 6
1.3. Tính an toàn ca h thng mt ........................................................................ 7
1.4. Những nguy cơ đe dọa đối vi bo mt. .......................................................... 8
1.5. Các l hng loi C .......................................................................................... 8
1.6. Các l hng loi B .......................................................................................... 9
1.7. Các l hng loi A .......................................................................................... 9
1.8. Các phương pháp xâm nhập h thng – Bin pháp phát hiện và ngăn ngừa. .. 10
1.8.1. Phương thức tn công h thng DNS .................................................. 10
1.8.2. Phương thức tn công Virus và Trojan House ..................................... 10
1.8.3. Phương thức tấn công đ thăm dò mng.............................................. 10
1.8.4. Phương thức ăn cp thông tin bng Packet Sniffer .............................. 11
1.8.5. Phương thức tn công bng Mail Relay............................................... 11
1.8.6. Phương thức tn công lp ng dng .................................................... 12
1.9. Các gii pháp bo mt an toàn cho h thng ................................................. 12
1.9.1. Bo mt VPN (Virtual Private Network) ............................................. 12
1.9.2. Firewall .............................................................................................. 14
1.10. Bo mt bng IDS (H thng dò tìm và phát hin xâm nhp) .................... 15
CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU H THNG PHÁT HIN XÂM NHP IDS ............. 17
2.1. Tìm hiu v kiến trúcnguyên lý hoạt động ca IDS ................................. 17
2.1.1. Định nghĩa về IDS .............................................................................. 17
2.1.2. Kiến trúc và nguyên lý hoạt động IDS ................................................ 18
2.1.3. Chc năng của IDS ............................................................................. 19
Xây dựng hệ thống IDS dựa trên Snort - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng hệ thống IDS dựa trên Snort - Người đăng: Trần Mười Vỹ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
Xây dựng hệ thống IDS dựa trên Snort 9 10 649