Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng lớp - Đối tượng

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA CNTT

Chương 4

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Xây dựng lớp - Đối tượng

1.38

Nội dung

2.38

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Phương thức
Định nghĩa lớp
Tạo đối tượng
Sử dụng các thành viên static
Hủy đối tượng
Truyền tham số
Nạp chồng phương thức
Câu hỏi & bài tập
KHOA CNTT

Phương thức (Method)
Giống hàm trong C/C++, Java
Có 2 loại chính:
• Trả về giá trị
• Kiểu void

3.38

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Để dễ hiểu có thể gọi “phương thức” là
“hàm”

KHOA CNTT

Phương thức trả về giá trị

 Có kiểu: float, double, int, string, …
 Bên trong luôn có lệnh: return(giá_trị);
 Định nghĩa:
static double Tinh(double a, double b)
{
return a*a+b*b;
}

int m;
m=Tinh(a,b);
4.38

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

 Khi gọi phải khai báo biến và gán tên phương
thức:

KHOA CNTT

using System;
class Method1
{
static double Nhap()
{
double a;
Console.Write("Nhap vao mot
so: ");
a=double.Parse(Console.Rea
dLine());
return a;
}
//------------------------------static double Tinh(double a,
double b)
{
return (a*a+b*b);
}
//--------------------------------

KHOA CNTT

Ví dụ

static void Hienthi(double a, double b, double m)
//Ham void chi co doi so vao
{
Console.WriteLine("a= "+a+"; b= "+b);
Console.WriteLine("m= a*a + b*b = "+m);
}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

//----------------------------------------------static void Main(string[] args)
{
double a,b,m;
a=Nhap(); //Goi ham va gan cho bien a
b=Nhap(); //Goi ham va gan cho bien b
m=Tinh(a,b); //Goi ham va gan cho bien moi
Hienthi(a,b,m); //Ham kieu void khong co lenh
gan
Console.ReadLine();
}
}

5.38

Phương thức kiểu void

6.38

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

2. Có đối số đưa vào nhưng không lấy ra: hiển thị
thông báo, tính toán biểu thức rồi hiện kết quả ra
màn hình
3. Không có đối số đưa vào nhưng có đối số lấy ra:
Dùng nhập dữ liệu từ bàn phím và đưa ra khỏi
hàm. Đối số lấy ra có kiểu tham chiếu (có từ khóa
ref, out)
4. Có đối số vào và ra. Đối số lấy ra có kiểu tham
chiếu (có từ khóa ref, out).

void Method1() { }

1. Không đối số: Dùng hiển thị thông báo

 Nếu có đối số là tham chiếu thì có thể trả về
nhiều giá trị đồng thời.
 Chia làm 4 loại:

KHOA CNTT

}

7.38

}

ĐẶNG KIÊN CƯỜNG

Console.Write("Enter a = ");
a =Input();
Console.Write("Enter b = ");
b=Input();
m=Call();
Show();
Console.ReadLine();

static void Show()
{
Console.WriteLine("a = "+a+"; b = "+b);
Console.WriteLine("m = a+b = " +m);
}
//--------------------------------------------static void Main()
{

Ví dụ: Hàm không đối số
using System;
class Method2
{

m=a+b;
return m;

// bien toan cuc - global variable
static...
1.38
KHOA CNTT
ĐẶNG KIÊN CƯỜNG
Chương 4
Xây dng lp - Đốing
Xây dựng lớp - Đối tượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng lớp - Đối tượng - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Xây dựng lớp - Đối tượng 9 10 712