Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng trang web tích hợp open ID

Được đăng lên bởi manht09
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên
Khoa Công Nghệ Thông Tin

ĐỒ ÁN CUỐI KÌ MÔN CCNLTHD
MySBlog

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Huy Khánh
Khóa: TH2009 (2009-2013)

1.
Contents
1.

Thông tin nhóm thực hiện..........................................................................................................4
1.1

Thông tin cơ bản...................................................................................................................... 4

1.2

Đánh giá đồ án........................................................................................................................... 4

1.3

Phân chia công việc.................................................................................................................4

1.3.1

0912268 – Huynh Văn Lôc...........................................................................................4

1.3.2

0912317 – Nguyên Quôc Nha.....................................................................................4

1.3.3

0912392 – Châu Hoan Sơn...........................................................................................4

2.

Thông tin chung về đồ án............................................................................................................4

3.

Thuyết minh nôi dung..................................................................................................................5

4.

3.1

Phát biểu vấn đề......................................................................................................................5

3.2

Mục tiêu đồ án...........................................................................................................................5

3.3

Ý nghĩa thực hiện..................................................................................................................... 5

Nôi dung triển khai........................................................................................................................5
4.1

Kiến trúc đồ án......................................................................................................................... 5

4.2

Công nghệ sử dụng..................................................................................................................5

4.3

Cấu hình hệ thông...................................................................................................................6

5.

Dự kiến kết quả............................................................................................................
   
 
 
MySBlog
  ướ Nguy n Huy Khánh
TH2009 (2009-2013)
Xây dựng trang web tích hợp open ID - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng trang web tích hợp open ID - Người đăng: manht09
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Xây dựng trang web tích hợp open ID 9 10 964