Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng ứng dụng quản lý tài khoản bằng linq và mô hình 3layer

Được đăng lên bởi Văn Hưng
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT -HUNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ TÀI: Xây Dựng Phần Mềm Quản Lý Tài Khoản
Sử Dụng Linq,C# Ứng Dụng Mô Hình 3 Lớp

Giảng viên hướng dẫn : Ths.Nguyễn Thị Thu Thủy
Sinh viên thực hiện

: 1.Kiều Văn Hưng
2.Nguyễn Mạnh Tiến
3.Nguyễn Thị Sáu

Lớp

: 37ĐHCNTT A1

Đồ Án Học Phần I
LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu và học tập môn Cơ Sở Dữ Liệu(My SQL),Môn Lập
Trình Hướng Đối Tượng(Với ngôn ngữ lập trình C#) cùng với việc tìm hiểu và đọc các
tài liệu trên thư viện Trường Đại Học Công Nghiệp Việt – Hung và việc tìm hiểu thêm tài
liệu học tập trên internet chúng em đã gặp không ít khó khăn về việc xây dựng và thiết kế
phần mềm Quản Lý Tài Khoản sử dụng ngôn ngữ linq,C# ứng dụng mô hình 3
lớp.Tuy Nhiên với sự giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo và các bạn nhóm chúng em
đã hoàn thành ứng dụng và bài báo cáo Đồ án học phần I Xây Dựng Phần Mềm Quản
Lý Tài Khoản Sử Dụng Linq,C# Ứng Dụng Mô Hình 3 Lớp.
Đồng thời chúng em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt về sự hướng dẫn và chỉ bảo nhiệt
tình của cô giáo Ths.Nguyễn Thị Thu Thủy đã tận tình giúp đỡ chúng em trong suất quá
trình hoàn thành chương trình cũng như bài báo cáo này.
Cùng với sự góp ý, hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong lớp 37ĐHCNTT A1. Tuy
nhiên, do thời gian có hạn cũng như kinh nghiệm còn thiếu nên trong ứng dụng cũng như
bài báo cáo này sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định. Những ý kiến
nhận xét và góp ý quý báu của thầy cô và các bạn là cơ sở để chúng em học hỏi thêm và
hoàn thiện thêm kiến thức và củng cố thêm kinh nghiệm của bản thân mình. Chúng em
rất mong nhận được sự nhận xét và góp ý từ thầy cô và các bạn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn!

1
Nhóm 1 Lớp 37ĐHCNTT A1 – Trường Đại Học Công Nghiệp Việt - Hung

Đồ Án Học Phần I
LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay cùng với sự phát triển mọi mặt của xã hội, ngành công nghệ thông tin đã
trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống con người. Nền tảng khoa học
máy tính ngày nay đang giữ một vị trí trung tâm trong hầu hết các lĩnh vực của xã hội.
Với những lợi ích do công nghệ thông tin mang lại, các nhà quản lý đã kịp thời đưa ứng
dụng tin học vào các tiện ...



ĐỀ TÀI !"#$!%&'()*!+,-.#/*!
012!"+.!3456!"2!"%78!#9+:;
.*!"<.=!#>:!"?@!A#BC")D!#E#)#F
0.!#<.=!G# H#.I!AJC.&)K!>!"
LC")D!%M!#.N!
9C")D!#E0O)
+:;A9PJ
Xây dựng ứng dụng quản lý tài khoản bằng linq và mô hình 3layer - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng ứng dụng quản lý tài khoản bằng linq và mô hình 3layer - Người đăng: Văn Hưng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Xây dựng ứng dụng quản lý tài khoản bằng linq và mô hình 3layer 9 10 104