Ktl-icon-tai-lieu

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

Được đăng lên bởi lemongtuyen85
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự
hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của ngƣời khác. Trong
suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đƣờng đại học đến nay, em đã nhận
đƣợc rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô. Với lòng biết ơn sâu sắc
nhất em xin gửi đến quý Thầy Cô ở Khoa Kỹ Thuật và Công Nghệ – Trƣờng Đại
Học Trà Vinh đã cùng với tri thức, tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức
quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trƣờng. Và đặc biệt trong học
kỳ này, Khoa đã tổ chức cho chúng em đƣợc tiếp cận với môn học mà theo em là
rất hữu ích đối với sinh viên ngành “Công Nghệ Thông Tin” đó là môn học “Công
Nghệ Phần Mềm”. Em xin chân thành cảm ơn cô Dƣơng Thị Mộng Thùy đã tận tâm
hƣớng dẫn chúng em qua từng buổi học trên lớp cũng nhƣ những buổi nói chuyện,
thảo luận về lĩnh vực này. Nếu không có những lời hƣớng dẫn, dạy bảo của cô, thì
em nghĩ bài viết này của em rất khó có thể hoàn thiện đƣợc. Một lần nữa, em xin
chân thành cảm ơn cô Mộng Thùy.
Bƣớc đầu đi vào thực tế tìm hiểu về lĩnh vực công nghệ phần mềm, kiến
thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh khỏi những
thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp quý
báu của quý Thầy Cô và các bạn học cùng lớp để kiến thức của em trong lĩnh vực
này đƣợc hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

GVHD: DƢƠNG THỊ MỘNG THÙY

Trang 1

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. 1
MỤC LỤC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH VẼ .................................................. 3
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 4
CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN ......................................................................................... 6
1.1. GIỚI THIỆU ........................................................................................................ 6
1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI ĐỀ TÀI .............................................................. 7
1.3. KHẢO SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ .......................................................... 7
1.3.1. Qu...
 TÀI: XÂY DNG 
GVHD: D T  THÙY
Trang 1
LỜI CM
ƠN
Trên thc  không s thành công nào không n  v nhng s
  giúp  ít hay nhiu, trc ti hay gián ti ca  khác. Trong
  gian t khi b   t g  h  nay, em  nhn
  nhiu  quan tâm, giúp  ca quý Th Cô.  lòng bi  sâu s
 em xin gi  quý Th Khoa K T ng Ngh T 
 T Vinh ã ng vi tri thc, tâm huy  mình  truy  ki tc
quý báu cho chúng em trong su t gian h t  ng. trong hc
 này, Khoa  t chc cho chúng em  ti c  n h theo em
 hu ích  v sinh viên ngành ng Ngh Thông T  môn  ng
  Mm Em xin chân thành c cô D T  Thùy  t m
hn chúng em qua tng bu  trên l   nhu nói chuyn,
  v nh vc này. N không nh ng dn, dy   cô, thì
em ng bài vi y c em r khó th hoàn thi c. M ln na, em xin
chân thành c  cô M Ty.
B   vào thc  tìm hi v nh vc ng ngh ph m, kin
thc c em còn hn ch còn nhi   Do vy, không tránh kh nhng
 sót u chc chn, em r mong nhn  nhng ý kin óng góp quý
báu  quý Thy các b h ng l   thc  em trong lnh c
này  hoàn thi 
Em xin chân thành 

!
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG - Người đăng: lemongtuyen85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 9 10 111