Ktl-icon-tai-lieu

Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến

Được đăng lên bởi Kenvil Luong
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2154 lần   |   Lượt tải: 12 lần
BÁO CÁO ĐỀ TÀI
Xây dựng Website nghe
nhạc trực tuyến

SV: Lương Anh Tuấn

Trang 1

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................................................2
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHP VÀ MYSQL.........................3
1.0 Giới thiệu về CSS...............................................................................................9
1.1 Giới thiệu về PHP............................................................................................11
1.2 Tại sao phải sử dụng PHP...............................................................................12
1.3 Cú pháp PHP...................................................................................................12
1.4 Các kiểu dữ liệu PHP.......................................................................................13
1.5 Giới thiệu về MYSQL......................................................................................15
1.6 Đặc điểm của MYSQL.....................................................................................25
1.7 Hướng dẫn cài đặt và tìm hiểu về Xam PHP..................................................10
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ WEBSITE.......................................................................29
2.1 Phát biểu bài toán............................................................................................29
2.2 Các quy trình trên website...............................................................................30
2.2.1. Quy trình đăng kí thành viên..................................................................... 30
2.2.2. Quy trình đăng nhập dưới chế độ thành viên............................................30
2.3 Yêu cầu hệ thống.............................................................................................31
2.3.1. Yêu cầu chức năng.....................................................................................31
2.3.2. Yêu cầu phi chức năng...............................................................................31
2.4 Thiết kế giao diện website................................................................................31
2.4.1 Trang quản trị Admin.................................................................................31
2.4.2. Trang đăng nhập cho thành viên...............................................................32
2.4.3. Trang đăng kí cho thành viên....................................................................32
2.4.4. Giao diện...
BÁO CÁO ĐỀ TÀI
Xây dựng Website nghe
nhạc trực tuyến
SV: Lương Anh Tuấn Trang 1
Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến - Người đăng: Kenvil Luong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Xây dựng Website nghe nhạc trực tuyến 9 10 943