Ktl-icon-tai-lieu

XD bài giảng điện tử

Được đăng lên bởi hoangdung149
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1122 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(42).2011

SỬ DỤNG FRONTPAGE VÀ RELOAD- EDITOR XÂY DỰNG
CÁC BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP LÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
HỌC TẬP MOODLE
USING FRONTPAGE SOFTWARE AND RELOAD EDITOR ONE IN DESIGNING
ELECTRONIC LECTURES INTEGRATING INTO MLS MOODLE
Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Nguyễn Việt Cường

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

HV Cao học Đại học Vinh

TÓM TẮT
Trong những năm gần đây, Website dạy học được xây dựng bằng phần mềm mã
nguồn mở Moodle rất phổ biến ở Việt Nam. Việc thiết kế các bài giảng điện tử tích hợp lên hệ
thống quản lý học tập (Learning Management System – LMS) Moodle là một quá trình công phu
rất tốn nhiều thời gian của giảng viên trong việc soạn bài giảng điện tử. Bài viết này giới thiệu
kết quả và đề cập đến cách sử dụng phần mềm FrontPage và Reload Editor xây dựng các bài
giảng điện tử theo chuẩn Scorm, tích hợp lên LMS Moodle, nhằm giúp giáo viên tiết kiệm thời
gian và công sức trong việc thiết kế các bài giảng.
SUMMARY
In recent years, teacher webpages have been designed with Moodle, a very popular
open source in Vietnam. However, designing lectures integrated into the Learning Management
System (LMS) Moodle requires a complicated process. Moreover, it takes teachers much time
to perform this task. In view of helping the teachers save their time and energy in designing
them, the author, in this paper, presents the usage of FrontPage and Reload Editor one in the
performance of this process.

1. Đặt vấn đề
Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và đặc biệt là sự phát
triển của công nghệ thông tin (CNTT) đã tác động mạnh mẽ vào sự phát triển của tất cả
các ngành nghề trong xã hội. Ngành giáo dục đào tạo đang từng bước ứng dụng rộng rãi
CNTT trong các cơ sở đào tạo nhằm đổi mới phương pháp dạy học và góp phần nâng
cao chất lượng trong quá trình dạy học.
Sự kết hợp máy vi tính (MVT) với hệ thống truyền thông đa phương tiện, cùng
với mạng lưới truyền thông toàn cầu Internet, website dạy học (DH) đã góp phần đổi
mới phương pháp dạy học (PPDH), tạo được động cơ hứng thú học tập cho học sinh,
sinh viên. Với website dạy học được xây dựng bằng phần mềm (PM) mã nguồn mở
Moodle, giảng viên (GV) mang lại nhiều thông tin hơn cho người học và những thông
tin đó chứa đựng trong nhiều kênh khác nhau như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, các
đoạn phim video... Còn người học, có thể mở rộng kiến thức, ôn tập, kiểm tra đánh giá
kết quả học tập, học trực tuyến, tham gia các giờ ngoại khóa, tham gia các diễ...
TP CHÍ KHOA HC VÀ CÔNG NGH, ĐẠI HC ĐÀ NNG - S 1(42).2011
208
S DNG FRONTPAGE VÀ RELOAD- EDITOR XÂY DNG
CÁC BÀI GING ĐIN T TÍCH HP LÊN H THNG QUN LÝ
HC TP MOODLE
USING FRONTPAGE SOFTWARE AND RELOAD EDITOR ONE IN DESIGNING
ELECTRONIC LECTURES INTEGRATING INTO MLS MOODLE
Nguyn Bo Hoàng Thanh
Trường Đại hc Sư phm, Đại hc Đà Nng
Nguyn Vit Cường
HV Cao hc Đại hc Vinh
TÓM TT
Trong nhng năm gn đây, Website dy hc đưc xây dng bng phn mm mã
ngun m Moodle rt ph biến Vit Nam. Vic thiết kế các bài ging đin t tích hp lên h
thng qun lý hc tp (Learning Management SystemLMS) Moodle là mt quá trình công phu
rt tn nhiu thi gian ca ging viên trong vic son bài ging đin t. Bài viế
t này gii thiu
kết quđề cp đến cách s dng phn mm FrontPage và Reload Editory dng các bài
ging đin t theo chun Scorm, tích hp lên LMS Moodle, nhm giúp giáo viên tiết kim thi
gian và công sc trong vic thiết kế các bài ging.
SUMMARY
In recent years, teacher webpages have been designed with Moodle, a very popular
open source in Vietnam. However, designing lectures integrated into the Learning Management
System (LMS) Moodle requires a complicated process. Moreover, it takes teachers much time
to perform this task. In view of helping the teachers save their time and energy in designing
them, the author, in this paper, presents the usage of FrontPage and Reload Editor one in the
performance of this process.
1. Đặt vn đề
Ngày nay, s phát trin mnh m ca khoa hc công nghđặc bit là s phát
trin ca công ngh thông tin (CNTT) đã tác động mnh m vào s phát trin ca tt c
các ngành ngh trong hi. Ngành giáo dc đào to đang tng bước ng dng rng rãi
CNTT trong các cơ s đào to nhm đổi mi phương pháp dy hc và góp phn nâng
cao cht lượng trong quá trình dy hc.
S kết hp máy vi tính (MVT) vi h thng truyn thông đa phương tin, cùng
vi mng lưới truyn thông toàn cu Internet, website dy hc (DH) đã góp phn đổi
mi phương pháp dy hc (PPDH), to được động cơ hng thú hc tp cho hc sinh,
sinh viên. Vi website dy hc được xây dng bng phn mm (PM) mã ngun m
Moodle, ging viên (GV) mang li nhiu thông tin hơn cho người hc và nhng thông
tin đó cha đựng trong nhiu kênh khác nhau như: văn bn, hình nh, âm thanh, các
đon phim video... Còn người hc, có th m rng kiến thc, ôn tp, kim tra đánh giá
kết qu hc tp, hc trc tuyến, tham gia các gi ngoi khóa, tham gia các din đàn kiến
thc để trao đổi... T đó giúp người dy thay đổi PPDH ca mình theo hướng tích cc
XD bài giảng điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XD bài giảng điện tử - Người đăng: hoangdung149
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
XD bài giảng điện tử 9 10 991