Ktl-icon-tai-lieu

Xilin

Được đăng lên bởi Nguyễn Thế Quang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Người báo cáo:

Ngô Hải Bắc

Tài liệu:

REP02.02

Ngày:

6/14/2008

Trang:

1/14

Report No 02.02
Gửi đến:

Thầy Lưu Hồng Việt – Giáo viên hướng dẫn FPGA nhóm Hiếu, Bắc.

Nội dung:

Project điều khiển động cơ bước đơn cực (Unipolar motor)
MICROSOFT WORD

Tóm tắt:
Báo cáo giới thiệu tổng quan về cách tạo một Project hoàn chỉnh với ISE 8.2i và nạp vào KIT
Spartan 3E của Xilinx.
Tài liệu gồm các phần sau:



Mạch điều khiển động cơ bước
Các components của dự án

1. Mạch điều khiển động cơ bước
1.1. Giới thiệu động cơ bước đơn cực
Động cơ được dùng trong project này là động cơ bước đơn cực (unipolar motor).

Người báo cáo:

Ngô Hải Bắc

Tài liệu:

REP02.02

Ngày:

6/14/2008

Trang:

2/14

Hình 1.1: Động cơ bước đơn cực

Hình 1.2: Cấu tạo động cơ bước
Động cơ bước đơn cực cuốn theo sơ đồ hình 1.2, với một đầu nối trung tâm trên các cuộn. Khi
dùng các đầu nối trung tâm được nối lên đầu dương của nguồn cấp, còn 2 đầu còn lại của mỗi
mẩu lần lượt được nối đất để đảo chiều từ trường tạo bởi cuộn đó.
Mấu 1 nằm ở cực trên và dưới của stator, còn mấu 2 nằm ở hai cực bên phải và bên trái động c
ơ. Rotor là một nam châm vĩnh cửu với 6 cực, 3 Nam và 3 Bắc, xếp xen kẽ trên vòng tròn. Để xử lý
góc bước ở mức độ cao hơn, rotor phải có nhiều cực đối xứng hơn. Động cơ bước được dùng là
động cơ nam châm vĩnh cửu với mỗi bước là 1.8 độ.
Có nhiều cách điều khiển động cơ bước: Điều khiển 1 bước, điều khiển nửa bước và điều
khiển vi bước.
Điều khiển 1 bước
Như trong hình, dòng điện đi qua từ đầu ng tâm của mấu 1 đến đầu a tạo ra cực Bắc trong stat
or trong khi đó cực còn lại của stator là cực Nam. Nếu điện ở mấu 1 bị ngắt và kích mấu 2, rotor sẽ
quay 30 độ, hay 1 bước. Để quay động cơ một cách liên tục, chúng ta chỉ cần áp điện vào hai mấu
của động cơ theo dãy:
Mấu 1a 1000100010001000100010001 Mấu 1a 1100110011001100110011001
Mấu 1b 0010001000100010001000100 Mấu 1b 0011001100110011001100110
Mấu 2a 0100010001000100010001000 Mấu 2a 0110011001100110011001100
Mấu 2b 0001000100010001000100010 Mấu 2b 1001100110011001100110011
thời gian ‐‐>

thời gian ‐‐>

Người báo cáo:

Ngô Hải Bắc

Tài liệu:

REP02.02

Ngày:

6/14/2008

Trang:

3/14

Điều khiển nửa bước
Vị trí bước được tạo ra bởi hai chuỗi trên không giống nhau; kết quả, kết hợp 2 chuỗi trên cho
phép điều khiển nửa bước, với việc dừng động cơ một cách lần lượt tại những vị trí đã nêu ở một
trong hai dãy trên. Chuỗi kết hợp như sau:
Mấu 1a 11000001110000011100000111
Mấu 1b 00011100000111000001110000
Mấu 2a 011100000111000001110000...
Ngư
ời báo cáo:
Ngô Hải Bắc
Tài li
ệu:
REP02.02
Ngày:
6/14/2008
Trang:
1/14
Report
N
o
.
Gửi đến:
Thầy Lưu Hồng Việt Giáo viên hướng dẫn FPGA nhóm Hiếu, Bắc.
N
ội dung:
Project điều khiển động cơ bước đơn cực (Unipolar motor)
MICROSOFT WORD
Tóm tắt:
Báo cáo giới thiệu tổng quan về cách tạo một Project hoàn chỉnh với ISE 8.2i và nạp vào KIT
Spartan 3E của Xilinx
.
Tài liệu gồm các phần sau:
Mạch điều khiển động cơ bước
Các components của dự án
1. Mạch điều khiển động cơ bước
1.1. Giới thiệu động cơ bước đơn cực
Động cơ được dùng trong project này là động cơ bước đơn cực (unipolar motor).
Xilin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xilin - Người đăng: Nguyễn Thế Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Xilin 9 10 754