Ktl-icon-tai-lieu

XML

Được đăng lên bởi nhuong-dt-cntt
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 2661 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CHƯƠNG 1.

GIỚI THIỆU XML.................................................................................3

1.1.

XML là gì?..........................................................................................................................3

1.2.

Ngôn ngữ định dạng (Markup languages).......................................................................3

1.3.

Nội dung tài liệu XML.......................................................................................................4

1.4.

Tài liệu XML hợp khuôn dạng (well-form).....................................................................5

1.5.

Tài liệu XML hợp lệ (valid Document)............................................................................5

1.6.

Tài nguyên và trình soạn thảo XML................................................................................6

1.7.

10 tiêu chí trong XML (XML in 10 points)......................................................................7

CHƯƠNG 2.

XÂY DỰNG TÀI LIỆU XML HỢP KHUÔN DẠNG........................10

2.1.

Xây dựng tài liệu hợp khuôn dạng..................................................................................10

2.2.

Định dạng và dữ liệu ký tự..............................................................................................14

2.3.

Phần khởi đầu của tài liệu...............................................................................................16

2.4.

Thẻ và các phần tử...........................................................................................................18

2.5.

Xây dựng cấu trúc tài liệu hợp khuôn dạng..................................................................22

2.6.

Phân đoạn CDATA..........................................................................................................23

2.7.

Không gian tên (namespace) của XML..........................................................................24

CHƯƠNG 3.

ĐỊNH NGHĨA KIỂU TƯ LIỆU DTD..................................................26

3.1.

Định nghĩa kiểu tư liệu là gì?..........................................................................................26

3.2.

Định nghĩa kiểu tư liệu.....................................................................................................28

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.3.

Khai báo DTD bên trong...........................................................................................28
Khai báo DTD bên ngoài.....................
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU XML.................................................................................3
1.1. XML là gì?..........................................................................................................................3
1.2. Ngôn ngữ định dạng (Markup languages).......................................................................3
1.3. Nội dung tài liệu XML.......................................................................................................4
1.4. Tài liệu XML hợp khuôn dạng (well-form).....................................................................5
1.5. Tài liệu XML hợp lệ (valid Document)............................................................................5
1.6. Tài nguyên và trình soạn thảo XML................................................................................6
1.7. 10 tiêu chí trong XML (XML in 10 points)......................................................................7
CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG TÀI LIỆU XML HỢP KHUÔN DẠNG........................10
2.1. Xây dựng tài liệu hợp khuôn dạng..................................................................................10
2.2. Định dạng và dữ liệu ký tự..............................................................................................14
2.3. Phần khởi đầu của tài liệu...............................................................................................16
2.4. Thẻ và các phần tử...........................................................................................................18
2.5. Xây dựng cấu trúc tài liệu hợp khuôn dạng..................................................................22
2.6. Phân đoạn CDATA..........................................................................................................23
2.7. Không gian tên (namespace) của XML..........................................................................24
CHƯƠNG 3. ĐỊNH NGHĨA KIỂU TƯ LIỆU DTD..................................................26
3.1. Định nghĩa kiểu tư liệu là gì?..........................................................................................26
3.2. Định nghĩa kiểu tư liệu.....................................................................................................28
3.2.1. Khai báo DTD bên trong...........................................................................................28
3.2.2. Khai báo DTD bên ngoài...........................................................................................29
3.2.3. Phần tử.......................................................................................................................29
3.2.4. Khai báo sự xuất hiện của phần tử............................................................................30
3.2.5. Thuộc tính..................................................................................................................31
3.2.6. Chú thích....................................................................................................................32
3.3. Ví dụ...................................................................................................................................32
CHƯƠNG 4. THỰC THỂ VÀ THUỘC TÍNH DTD.................................................35
4.1. Các thực thể......................................................................................................................35
4.2. Thuộc tính.........................................................................................................................37
4.2.1. Khai báo.....................................................................................................................37
4.2.2. Thiết lập giá trị mặc định cho thuộc tính:.................................................................40
4.2.3. Định nghĩa kiểu thuộc tính.........................................................................................41
4.3. Tạo thực thể tổng quát nội...............................................................................................45
4.4. Tạo thực thể tổng quát ngoại...........................................................................................46
4.5. Tạo các thực thể tham số nội...........................................................................................46
4.6. Tạo các thực thể tham số ngoại.......................................................................................47
CHƯƠNG 5. LƯỢC ĐỒ XML....................................................................................49
5.1. Lược đồ XML và W3C....................................................................................................49
1
XML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XML - Người đăng: nhuong-dt-cntt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
XML 9 10 827