Ktl-icon-tai-lieu

XML

Được đăng lên bởi Nguyen Dac Hung Hung
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần


1.DOM là cái gì



2.Hiển thị XML qua Treeview



3.Demo và Code

1.DOM là gì
Trước khi bắt đầu làm việc với DOM, chúng ta cần hình dung thực sự
DOM là gì. Một DOM Document là một tập của các nút, hay những mẩu
thông tin, được tổ chức trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép
một người phát triển điều hướng quanh biểu đồ hình cây để tìm kiếm thông
tin cụ thể. Phân tích cấu trúc thường đòi hỏi toàn bộ tài liệu phải được nạp
và hệ phân cấp cần được xây dựng trước khi công việc được hoàn thành.
Bởi vì nó được dựa trên một hệ phân cấp của thông tin, DOM có thể được
gọi là dựa trên biểu đồ cây, hay dựa trên đối tượng.
Theo cách khác, DOM cũng cung cấp một API cho phép một người phát
triển thêm, sửa, di chuyển, hay xóa các nút tại bất cứ vị trí nào trên cây dữ
liệu để tạo ra một ứng dụng.


DOM là (document object model) mô hình đối tượng tài liệu cho phép
biểu diễn thông tin và xử lí liên quan đến một tài liệu XML



Trong các tài liệu XML có một đơn vị thông tin được gọi là các nút,
DOM là một cách để miêu tả các nút đó và mối quan hệ giữa chúng

DOM là định chuẩn ràng buộc trên kiến trúc của các mô hình đối tượng thư
viện dữ liệu được sử dụng trong các môi trường phát triễn phần mềm
Một DOM là một tập của các nút, hay những mẩu thông tin, được tổ chức
trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép một người phát triển
điều hướng quanh biểu đồ hình cây( Treeview) để tìm kiếm thông tin cụ thể
=== > Tất cả các mô hình đối tượng thư viện DOM trong các môi trường
phát triễn phần mềm khác nhau
- Thống nhất về cách sử dụng ( Tên , cách gọi hàm, tham số, ....)

- Chỉ khác biệt nhau về thuật giải xử lý bên trong
Với góc nhìn này DOM chính là hệ thống giao diện lập trình (Interface ) mà
các đối tượng thư viện phải chấp nhận
2.Hiển thị XML qua Treeview


Tạo 1 file DTD



Cho 1 file XML có dạng từ file DTD ở trên



Qua file XML trên ta sẽ xây dựng 1 DOM Tree

3.Demo và Code

CODE :

Option Explicit
Private m_objDOMPeople As DOMDocument
Private m_strXmlPath As String
Private Sub CmdExit_Click()
End
End Sub
Private Sub cmdLoadXML_Click()
Dim objPeopleRoot As IXMLDOMElement
Dim objPersonElement As IXMLDOMElement

Dim tvwRoot As Node
Dim x As IXMLDOMNodeList
Set m_objDOMPeople = New DOMDocument
'Kích hoat tính nang phân tích cú pháp de tìm kiem các tap tin bên ngoài
nhu "DTD_VD.dtd" và "VIDU.xml"
m_objDOMPeople.resolveExternals = True
'Cho phép phê chuan tài lieu "VIDU.xml"
m_objDOMPeople.validateOnParse = True
'Load XML vào tài liêu DOM, bang cách dua...
1.DOM là cái gì
2.Hiển thị XML qua Treeview
3.Demo và Code
1.DOM là gì
Trước khi bắt đầu làm việc với DOM, chúng ta cần hình dung thực s
DOM là gì. Một DOM Document là một tập của các nút, hay những mẩu
thông tin, được tổ chức trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép
một người phát triển điều hướng quanh biểu đồ hình cây để tìm kiếm thông
tin cụ thể. Phân tích cấu trúc thường đòi hỏi toàn bộ tài liệu phải được nạp
và hệ phân cấp cần được xây dựng trước khi công việc được hoàn thành.
Bởi vì nó được dựa trên một hệ phân cấp của thông tin, DOM có thể được
gọi là dựa trên biểu đồ cây, hay dựa trên đối tượng.
Theo cách khác, DOM cũng cung cấp một API cho phép một người phát
triển thêm, sửa, di chuyển, hay xóa các nút tại bất cứ vị trí nào trên cây dữ
liệu để tạo ra một ứng dụng.
DOM là (document object model) mô hình đối tượng tài liệu cho phép
biểu diễn thông tin và xử lí liên quan đến một tài liệu XML
Trong các tài liệu XML có một đơn vị thông tin được gọi là các nút,
DOM là một cách để miêu tả các t đó và mối quan hệ giữa chúng
DOM là định chuẩn ràng buộc trên kiến trúc của các mô hình đối tượng thư
viện dữ liệu được sử dụng trong các môi trường phát triễn phần mềm
Một DOM là một tập của các nút, hay những mẩu thông tin, được tổ chức
trong một hệ phân cấp. Hệ phân cấp này cho phép một người phát triển
điều hướng quanh biểu đồ hình cây( Treeview) để tìm kiếm thông tin cụ thể
=== > Tất cả các mô hình đối tượng thư viện DOM trong các môi trường
phát triễn phần mềm khác nhau
- Thống nhất về cách sử dụng ( Tên , cách gọi hàm, tham số, ....)
XML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XML - Người đăng: Nguyen Dac Hung Hung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
XML 9 10 433