Ktl-icon-tai-lieu

XML

Được đăng lên bởi nvngoc_11th
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập trình trên môi trường Windows

XML
Trần Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn

Nội dung


Giới thiệu



3 qui tắc của xml



Các khái niệm



Đọc file xml



Ghi file xml

Giới thiệu


eXtensible Markup Language.



Markup language giống HTML.



World Wide Web Consortium (W3C)





Được thiết kế để chứa dữ liệu, không phải để
hiển thị dữ liệu.
Các tags không được định nghĩa trước.

3 qui tắc của xml


1 tài liệu xml chỉ có 1 thẻ gốc
●

Vi phạm

<Phan_so Tu_so="3" Mau_so="4" />
<Phan_so Tu_so="4" Mau_so="5" />
<Phan_so Tu_so="5" Mau_so="6" />
●

Không vi phạm

<Mang_phan_so>
<Phan_so Tu_so="3" Mau_so="4" />
<Phan_so Tu_so="4" Mau_so="5" />
<Phan_so Tu_so="5" Mau_so="6" />
</Mang_phan_so>

3 qui tắc của xml


Hệ thống các thẻ đánh dấu
●

Thẻ rỗng

<Phan_so Tu_so="3" Mau_so="4" />
●

Thẻ có chứa thẻ con

<Phan_so>
<Tu_so>3</Tu_so>
<Mau_so>4</Mau_so>
</Phan_so>

3 qui tắc của xml


Quan hệ lồng nhau
●

Không hợp lệ

<A>
<B> ... </A>
</B>
●

Hợp lệ

<A>
<B> ... </B>
</A>

Các khái niệm


InnerText

<Phan_so>
<Tu_so>3</Tu_so>
<Mau_so>4</Mau_so>
</Phan_so>


Attribute

<Duong_tron Ban_kinh ="5">
<Diem x="3" y="4" />
</Duong_tron>

Đọc file xml


Đọc phanso1.xml

<Phan_so Tu_so="3" Mau_so="4" />

// B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load("../../phanso1.xml");
// B2 : tao the goc root
XmlElement root = doc.DocumentElement;
// B3 : lay gia tri trong cac attribute cua root
int tuSo = Convert.ToInt32(root.GetAttribute("Tu_so"));
int mauSo = Convert.ToInt32(root.GetAttribute("Mau_so"));

Đọc file xml


Đọc phanso2.xml

<Phan_so>
<Tu_so>3</Tu_so>
<Mau_so>4</Mau_so>
</Phan_so>

Đọc file xml


Đọc phanso2.xml

// B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml
XmlDocument doc = new XmlDocument();
doc.Load("../../phanso2.xml");
// B2 : doc the goc root
XmlElement root = doc.DocumentElement;
// B3 : doc the con Tu_so, Mau_so cua root
XmlElement nodeTuSo = (XmlElement)root.SelectSingleNode("Tu_so");
int tuSo = Convert.ToInt32(nodeTuSo.InnerText);
XmlElement nodeMauSo = (XmlElement)root.SelectSingleNode("Mau_so");
int mauSo = Convert.ToInt32(nodeMauSo.InnerText);

Đọc file xml


Đọc duongtron.xml

<Duong_tron Ban_kinh ="5">
<Diem x="3" y="4" />
</Duong_tron>

Đọc file xml


Đọc dagiac.xml

<Da_giac>
<Diem x="1" y="2" />
<Diem x="2" y="3" />
<Diem x="3" y="4" />
</Da_giac>

Đọc file xml


Đọc dagiac.xml

// B1 : tao xml document, load noi dung tu tap tin xml
XmlDocument doc = new XmlD...
L p trình trên môi tr ng Windows ườ
XML
Tr n Duy Hoàng
tdhoang@hcmus.edu.vn
XML - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XML - Người đăng: nvngoc_11th
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
XML 9 10 667