Ktl-icon-tai-lieu

Xóa Password trong Excel

Được đăng lên bởi meoconbonmat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 60 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Password trong Sheet Excel - Cách mở mà không cần bất kỳ các
phần mềm nào
Published on 07/09,2008

Cách làm trong Excel 2007/2010 nh ư sau: b ấm Alt + F11 để hi ện
ra b ả ng Visual Basic Editor r ồ i sau đ ó th ực hi ệ n theo b ướ c 3 nh ư
phía d ướ i.
Cách làm trong Excel 2003 nh ư sau:
1. Mở file Excel có ch ứ a các Sheet có pass
2 Ch ọ n menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3 Nh ấ p đ úp vào Sheet mà b ạ n mu ố n phá pass
N ế u b ạ n ch ư a th ấ y các Sheet bên phía trái c ủa màn hình thì b ấm: Ctrl + R
để hi ệ n các Sheet.
( Nhi ề u máy khi b ấ m Alt + F11 thì không th ấ y c ử a s ổ bên trái hi ện các
Sheet )

4. Copy đ o ạ n mã sau vào và nh ấ n menu Run -> Run
Sub/UserForm

5. Máy h ỏ i b ạ n có mu ố n CH Ơ I nó không ? N ế u mu ố n b ấm YES

6. B ạ n ch ờ m ộ t lúc máy s ẽ phá Pass cho b ạ n. Có thông báo sau
khi phá Pass

Sao mà ghét cái th ằ ng nào nó . . . không mu ố n chia s ẻ thông tin
cho ng ườ i khác ghê.

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!",
vbInformation
Else
If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do
you want to unprotect it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then
Exit Sub
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '"
& ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub

...
Password trong Sheet Excel - Cách m mà không cn bt k các
phn mm nào
Published on 07/09,2008
Cách làm trong Excel 2007/2010 nh sau: b m Alt + F11 hi n ư để
ra b ng Visual Basic Editor r i sau ó th c hi n theo b c 3 nh đ ướ ư
phía d i.ướ
Cách làm trong Excel 2003 nh sau:ư
1. M file Excel có ch a các Sheet có pass
2 Ch n menu Tools -> Macro -> Visual Basic Editor
3 Nh p úp vào Sheet mà b n mu n phá pass đ
N u bế n ch a th y các Sheet bên phía trái c a màn hình thì b m: ư Ctrl + R
hi n các Sheet.đ
( Nhi u máy khi b m Alt + F11 thì không th y c a s bên trái hi n các
Sheet )
4. Copy o nđ mã sau vào và nh n menu Run -> Run
Sub/UserForm
5. Máy h i b n có mu n CH I nó không ? N u mu n b m YES Ơ ế
6. B n ch m t lúc máy s phá Pass cho b n. Có thông báo sau
khi phá Pass
Sao mà ghét cái th ng nào nó . . . không mu n chia s thông tin
cho ng i khác ghê.ườ
Xóa Password trong Excel - Trang 2
Xóa Password trong Excel - Người đăng: meoconbonmat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xóa Password trong Excel 9 10 185