Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÍ SỐ LỚN

Được đăng lên bởi dvh312
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 4 lần
XỬ LÍ SỐ LỚN
*****
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Như chúng ta đã biết số nguyên trong máy tính đều được lưu trữ bằng các ký
từ “0” và “1”. Số nguyên càng lớn thì số lượng kí từ “0” và “1” dùng để biểu diễn
càng nhiều, nghĩa là dung lượng bộ nhớ càng tốn. Vì vậy trong hầu hết các môi
trường của các ngôn ngữ lập trình đều giới hạn miền giá trị của các kiểu số nguyên.
Chẳng hạn trong Free Pascal số nguyên có phạm vi sử dụng lớn nhất là kiểu Int64
tuy nhiên kiểu dữ liệu này cũng chỉ xử lí được các số nguyên trong phạm vi từ -10 18
đến 1018.
Tuy nhiên trong thực tế nhiều khi chúng ta phải xử lí các số nguyên có giá trị
lớn hơn nhiều, có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn chữ số. Khi đó chúng ta phải dữ
dụng các kiểu dữ liệu khác để biểu diễn số.
Có hai kiểu dữ liệu hay được sử dụng để biểu diễn và xử lí số nguyên đó là
kiểu mảng một chiều và kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên kiểu xâu kí tự được xử dụng phổ
biến hơn vì chúng có các hàm và thủ tục chuẩn.
Vậy các phép toán khi làm việc với số nguyên ta sẽ cài đặt như thế nào?
II. CÁC PHÉP TOÁN XỬ LÍ SỐ NGUYÊN LỚN

1. Phép cộng
 Tư tưởng:
- Thêm số 0 vào đầu A hoặc B để độ dài A và B bằng nhau.
- Cộng 2 xâu từ cuối lên tương tự phép cộng bình thường.
 Hàm cộng
function
var

cong(a,b:string):string;
tong,i,nho:integer;

begin
nho:=0;c:='';
while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
for i:=length(a) downto 1 do
begin
tong:=ord(a[i])+ord(b[i])-2*48+nho;
1

nho:=tong div 10;
c:=chr(tong mod 10 +48)+c;
end;
if nho>0 then c:='1'+c;
cong:=c;
end;
2. Phép trừ
 Tư tưởng:
- Thêm số 0 vào đầu của A hoặc B để 2 xâu này dài bằng nhau.
- Trừ lần lượt như bình thường.
 Hàm trừ:
function tru(a,b:string):string;
var

tg,c :string;
hieu,nho,i:integer;

begin
nho:=0;c:='';
while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
if a<b then
begin
tg:=a;a:=b;b:=tg;
end;
for i:=length(a) downto 1 do
begin
hieu:=ord(a[i])-ord(b[i])-nho;
if hieu<0 then
begin
hieu:=hieu+10;
nho:=1;
2

end
else nho:=0;
c:=chr(hieu +48)+c;
end;
while c[1]='0' do delete(c,1,1);
if tg<>’’ then c:='-'+c;
tru:=c;
end;
3. Phép nhân
 Tư tưởng
- Nhân lần lượt các xâu b với các chữ số của xâu a.
- Mỗi lần nhân ta thêm 1 số 0 vào kết quả nhận được rồi cộng với kết
quả có sẵn.
 Hàm nhân
function

nhan(a,b:string):string;

var tong,tich,j:string;
m,d,t

:integer;

begin
m:=-1;tong:='';tich:='';
for t:=length(a) downto 1 do
begin
m:=m+1;tich:='';
for j:=1 to (ord(a[t])-48) do tich:=cong(tich,b);
for d:=1 to m do tich:=tich+'0';
t...
XỬ LÍ SỐ LỚN
XỬ LÍ SỐ LỚN
*****
*****
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Như chúng ta đã biết số nguyên trong máy tính đều được lưu trữ bằng các ký
từ “0” “1”. Số nguyên càng lớn thì số lượng từ “0” “1” dùng để biểu diễn
càng nhiều, nghĩa dung lượng bộ nhớ càng tốn. vậy trong hầu hết các môi
trường của các ngôn ngữ lập trình đều giới hạn miền giá trị của các kiểu số nguyên.
Chẳng hạn trong Free Pascal số nguyên phạm vi sử dụng lớn nhất kiểu Int64
tuy nhiên kiểu dữ liệu này cũng chỉ xử lí được các số nguyên trong phạm vi từ -10
18
đến 10
18
.
Tuy nhiên trong thực tế nhiều khi chúng ta phải xử lí các số nguyên có giá trị
lớn hơn nhiều, có thể lên tới hàng trăm, hàng nghìn chữ số. Khi đó chúng ta phải dữ
dụng các kiểu dữ liệu khác để biểu diễn số.
hai kiểu dữ liệu hay được sử dụng đ biểu diễn xử số nguyên đó
kiểu mảng một chiều và kiểu xâu kí tự. Tuy nhiên kiểu xâu kí tự được xử dụng phổ
biến hơn vì chúng có các hàm và thủ tục chuẩn.
Vậy các phép toán khi làm việc với số nguyên ta sẽ cài đặt như thế nào?
II. CÁC PHÉP TOÁN XỬ LÍ SỐ NGUYÊN LỚN
1. Phép cộng
Tư tưởng:
- Thêm số 0 vào đầu A hoặc B để độ dài A và B bằng nhau.
- Cộng 2 xâu từ cuối lên tương tự phép cộng bình thường.
Hàm cộng
function cong(a,b:string):string;
var tong,i,nho:integer;
begin
nho:=0;c:='';
while length(a)<length(b) do a:='0'+a;
while length(b)<length(a) do b:='0'+b;
for i:=length(a) downto 1 do
begin
tong:=ord(a[i])+ord(b[i])-2*48+nho;
1
XỬ LÍ SỐ LỚN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÍ SỐ LỚN - Người đăng: dvh312
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
XỬ LÍ SỐ LỚN 9 10 429