Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh

Được đăng lên bởi Nam Trinhviet
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1082 lần   |   Lượt tải: 2 lần
®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi
khoa c«ng nghÖ th«ng tin

Xử lý ảnh
Nguyễn Thị Hoàng Lan
Email : lannth@it-hut.edu.vn

N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

1

Chương 1
Tổng quan về xử lý ảnh
(Digital Image Processing)

N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

2

Các khái niệm
• ¶nh : th«ng tin vÒ vËt thÓ hay quang c¶nh ®−îc chiÕu s¸ng mµ
con ng−êi quan s¸t vµ c¶m nhËn ®−îc b»ng m¾t vµ hÖ thèng thÇn
kinh thÞ gi¸c.
• §èi t−îng cña xö lý ¶nh lµ xö lý c¸c ¶nh tù nhiªn (Natural
Image) - ¶nh chôp, d÷ liÖu ¶nh cã nguån gèc tõ tÝn hiÖu ¶nh ®Æc
tr−ng bëi biªn ®é vµ d¶i tÇn sè. Cã sù ph©n biÖt gi÷a xö lý ¶nh
víi ®å häa (graphic), môc ®Ých cña ®å häa lµ vÏ ¶nh b»ng m¸y
tÝnh víi ®èi t−îng xö lý cña ®å häa lµ ¶nh vÏ - ¶nh nh©n t¹o.
• HÖ thèng xö lý ¶nh thu nhËn (capture) khung c¶nh hoÆc ¶nh ë
®Çu vµo, thùc hiÖn c¸c phÐp xö lý ®Ó t¹o ra mét ¶nh ë ®Çu ra
tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ c¶m thô (hiÖu chØnh söa ch÷a, c¶i
thiÖn) vµ thùc hiÖn qu¸ tr×nh ph©n tÝch rót ra c¸c ®Æc tr−ng cña
¶nh ®Ó cho phÐp hiÓu ®−îc néi dung khung c¶nh ¶nh .
N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

3

Khái niệm: ảnh tĩnh và chuỗi ảnh
Ảnh đơn (Image): biểu diễn
bởi hàm độ chói của các biến
tọa độ trong mặt phẳng ảnh
I(x,y)
y

Chuỗi ảnh (Sequence Image):
Hàm độ chói của các biến
tọa độ mặt phẳng và biến
thời gian I(x,y,t)
y

x

t

x

N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

4

Khái niệm ảnh tĩnh, các phép xử lý
¶nh sè
BiÓu diÔn : ma trËn sè liÖu
- ¶nh nhÞ ph©n : 1 bit/pixel
- ¶nh x¸m : 8 bits/pixel
- ¶nh mµu : 16, 24 bits/pixel
RGB, YUV, HSL, YCbCr …
Xö lý : HiÓn thÞ so¹n th¶o (Editing), c¸c phÐp to¸n ®iÓm ¶nh
(Point operations), c¸c lo¹i bé läc (Filtering), ph©n vïng ¶nh
(segmentation), xö lý h×nh häc, (Geometric transform)

N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

5

Khái niệm chuỗi ảnh động
(sequence image) và video
• Video : chuçi c¸c frame ¶nh
(khung h×nh), quan hÖ thêi gian gi÷a
c¸c frame biÓu diÔn ¶nh ®éng
• TÇn sè vµ ®é ph©n gi¶i
- NTSC ( US, Japon):
525 lines, 60 frames/s, 30 images/s

- PAL (EU):
625 lines, 50 frames/s, 25 images/s
time
- SECAM (France): 625 lines, 50 frames/s, 25 images/s
- Film : 24 images/s
N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

6

Sơ đồ khối hệ thống xử lý ảnh

Khung c¶nh,
®èi t−îng,
¶nh quang häc
Q uang häc

TÝn hiÖu
Bé c¶m
¶nh
Sè hãa
biÕn
¶nh
(cam era) ¶ nh
liªn tôc

D ÷ liÖu
¶nh
¶nh sè

¶nh
®∙ xö lý

Xö lý
ph©n tÝch
M iªu t¶ ¶nh,
¶nh
®«i t−îng ¶nh,
®Æc tr−ng ¶nh.

NÐn, l−u tr÷
vµ truyÒn ¶nh

N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN

7

Các vấn đề của xử lý ảnh tĩnh
• Thu nhận ảnh, chụp ảnh và số hóa ảnh
- Hệ thống chụp ảnh (camera) và tín hiệu ảnh
- Hệ thống số hóa ảnh:...
N.T. Hoàng Lan - ĐHBK HN 1
®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi
khoa c«ng nghÖ th«ng tin
X nh
NguynTh Hoàng Lan
Email : lannth@it-hut.edu.vn
Xử lý ảnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh - Người đăng: Nam Trinhviet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Xử lý ảnh 9 10 406