Ktl-icon-tai-lieu

xử lý ảnh trong CSDL

Được đăng lên bởi Xù Xì
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1609 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LƯU NỘI DUNG FILE ẢNH VÀO CSDL và ĐỌC RA TỪ CSDL
Một nhu cầu thường gặp khi phát triển các ứng dụng PHP là lưu nội dung file ảnh
vào trong CSDL và sau đó đọc nội dung file ảnh đã lưu trong CSDL và hiển thị ra
browser. Việc lưu nội dung file nói chung và file ảnh nói riêng vào CSDL có một
số ưu điểm như sau:
Backup/Restore: backup và restore nhiều file nhỏ đôi khi không mấy thuận tiện.
Lưu nội dung các file ảnh trong CSDL, bạn chỉ cần backup và restore một file
CSDL (thường ở dạng SQL) duy nhất.




Đường dẫn trên website: khi lưu file ảnh trên đĩa, nếu cấu trúc thư mục bị
thay đổi, bạn có thể phải cập nhật lại đường dẫn ở nhiều chỗ trên website.
File ảnh trên đĩa có thể bị xoá mất, hoặc khi bạn backup/restore bị
thiếu...Khi lưu file ảnh trong CSDL, bạn có thể giảm thiểu được các rủi ro
này.
Cấu hình chung của một số host không cho phép bạn lưu file sau khi được
upload lên server (qua form upload) trong thư mục (nếu như bạn không cấp
quyền write cho everyone, và như vậy thì khá nguy hiểm cho website của
bạn). Lưu file trong CSDL là giải pháp khá thích hợp trong hoàn cảnh này.

Không chỉ giới hạn ở file ảnh, chúng ta có thể lưu bất kỳ file nào vào CSDL.
Nhưng để đơn giản, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lưu file ảnh
vào CSDL MySQL. Bạn có thể phát triển thêm chương trình mẫu trong bài viết để
lưu các định dạng file khác. THIẾT KẾ CSDL
Chúng ta sẽ dùng CSDL MySQL trong bài viết này. Chúng ta cần 1 table để lưu
nội dung của file ảnh. Table này có ít nhất 2 cột:




Cột lưu nhận dạng (ID) của file ảnh, để đơn giản ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu
AUTO_INCREMENT để làm ID cho các file ảnh lưu trong CSDL. Ta đặt
tên cho cột này là imgID.
Cột lưu nội dung của file ảnh. Nội dung của file ảnh cũng là 1 chuỗi, nhưng
dữ liệu nhị phân. Chúng ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu mediumblob để lưu trữ
nội dung của file ảnh (kiểu dữ liệu blob cũng là chuỗi nhị phân, nhưng độ
dài tối đa chỉ 65Kb, sẽ không đủ nếu như ta muốn lưu các file ảnh lớn). Ta
đặt tên cho cột này là imgData.

Bạn có thể thiết kế thêm một số cột nữa (như ngày tháng file được lưu vào CSDL,
tên file...) tuỳ vào yêu cầu cụ thể. Table của chúng ta sẽ có cấu trúc tương tự như
sau:
PHP Code:
CREATE TABLE tblImage (
imgID
int
imgData
mediumblob
PRIMARY KEY (imgID)
);

NOT NULL AUTO_INCREMENT,
NOT NULL,

LƯU NỘI DUNG FILE ẢNH VÀO CSDL
Ta xem như đã có file ảnh trên server, đoạn chương trình sau sẽ mở file ảnh thông
qua tên file, đọc nội dung của file ảnh vào trong 1 biến và lưu vào CSDL (để đơn
giản, các...
U NỘI DUNG FILE ẢNH VÀO CSDL và ĐỌC RA T CSDL
Một nhu cầu thường gặp khi phát triển các ứng dụng PHP lưu nội dung file ảnh
vào trong CSDL và sau đó đọc nội dung file ảnh đã lưu trong CSDL và hiển thị ra
browser. Việc lưu nội dung file i chung và file ảnh nói riêng vào CSDL một
số ưu điểm như sau:
Backup/Restore: backup restore nhiều file nhỏ đôi khi không mấy thuận tiện.
Lưu nội dung các file ảnh trong CSDL, bn chỉ cần backup restore một file
CSDL (thường ở dạng SQL) duy nhất.
Đường dẫn trên website: khi u file ảnh trên đĩa, nếu cấu trúc thư mục b
thay đổi, bạn thể phải cập nhật lại đường dẫn nhiều chỗ trên website.
File ảnh trên đĩa có thể bị xoá mất, hoặc khi bn backup/restore b
thiếu...Khi lưu file ảnh trong CSDL, bạn thể giảm thiểu được các rủi ro
y.
Cấu hình chung của một số host không cho phép bạn lưu file sau khi được
upload lên server (qua form upload) trong thư mục (nếu như bạn không cấp
quyền write cho everyone, và nvậy thì khá nguy hiểm cho website của
bạn). Lưu file trong CSDL là giải pháp khá thích hợp trong hoàn cảnh này.
Không chgiới hn file ảnh, chúng ta có th u bất k file nào vào CSDL.
Nhưng để đơn giản, trong bài viết y chúng ta sẽ tìm hiểu về cách lưu file nh
vào CSDL MySQL. Bạn có thể phát triển thêm chương trình mẫu trong bài viết để
lưu các định dng file khác. THIẾT KẾ CSDL
Chúng ta sẽ ng CSDL MySQL trong bài viết này. Chúng ta cần 1 table đlưu
nội dung của file ảnh. Table này có ít nhất 2 cột:
Cột lưu nhận dạng (ID) của file ảnh, để đơn giản ta sẽ sử dụng kiểu dữ liệu
AUTO_INCREMENT để làm ID cho các file ảnh lưu trong CSDL. Ta đặt
tên cho cột y imgID.
Cột lưu nội dung của file ảnh. Nội dung của file ảnh cũng là 1 chuỗi, nhưng
dữ liệu nhị phân. Chúng ta ssử dụng kiểu d liệu mediumblob để lưu trữ
nội dung của file ảnh (kiểu dữ liệu blob cũng chuỗi nhị phân, nhưng độ
dài tối đa chỉ 65Kb, sẽ không đủ nếu như ta muốn u c file ảnh lớn). Ta
đặt n cho cột y imgData.
Bạn thể thiết kế thêm một số cột nữa (như ngày tháng file được lưu o CSDL,
tên file...) tu vào yêu cầu cụ thể. Table của chúng ta sẽ cấu trúc tương tnhư
sau:
PHP Code:
CREATE TABLE tblImage (
imgID int NOT NULL AUTO_INCREMENT,
imgData mediumblob NOT NULL,
PRIMARY KEY (imgID)
);
xử lý ảnh trong CSDL - Trang 2
xử lý ảnh trong CSDL - Người đăng: Xù Xì
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
xử lý ảnh trong CSDL 9 10 417