Ktl-icon-tai-lieu

XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG

Được đăng lên bởi tikhe186
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2161 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin

XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG
– ÔN TẬP –
Nguyễn Trọng Việt
ntviet@fit.hcmus.edu.vn

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

1

System overview

Nội dung đã học
Chương 3: Xử lý trên điểm ảnh.
Chương 4: Lọc không gian.
Chương 5: Toán tử hình thái học trên ảnh nhị phân
Chương 6: Phát hiện biên cạnh
Chương xx: Xử lý trong miền tần số

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

2

System overview

Nội dung đã học
Chương 3: Xử lý trên điểm ảnh.
Chương 4: Lọc không gian.
Chương 5: Toán tử hình thái học trên ảnh nhị phân
Chương 6: Phát hiện biên cạnh
Chương xx: Xử lý trong miền tần số

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

3

Point Processing

Xử lý trên điểm ảnh
Đầu vào
Ảnh:
Điểm ảnh:

Đầu ra

I

Xử lý trên điểm
ảnh

I(i, j)

Xử lý

Dùng ánh xạ
(hàm)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

J
J(i, j)

Dùng bảng tra
(Look-up Table)

4

Point Processing

Xử lý trên điểm ảnh
Đầu vào
Ảnh:
Điểm ảnh:

Đầu ra

I

Xử lý trên điểm
ảnh

I(i, j)

Xử lý

Dùng ánh xạ
(hàm)

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

J
J(i, j)

Dùng bảng tra
(Look-up Table)

5

Point Processing

Xử lý trên điểm ảnh
Dùng ánh xạ (hàm):
•
•
•
•
•

Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản.
Tạo âm bản ảnh.
Biến đổi logarit màu.
Biến đổi lũy thừa màu.
Giãn độ tương phản.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

6

Point Processing

Xử lý trên điểm ảnh
Dùng ánh xạ (hàm):
•
•
•
•
•

Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản.
Tạo âm bản ảnh.
Biến đổi logarit màu.
Biến đổi lũy thừa màu.
Giãn độ tương phản.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

7

Point Processing

Tạo âm bản ảnh
• Là phép đảo màu từng điểm ảnh

J g i, j   255  I g i, j 
Trong đó: g là giá trị độ xám

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

8

Point Processing

Tạo âm bản ảnh
• Là phép đảo màu từng điểm ảnh

J b i, j   255  I b i, j 
Trong đó: b là các kênh màu

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

9

Point Processing

Tạo âm bản ảnh
Đầu vào: - Ảnh I.
Đầu ra: - Ảnh J có cùng kích thước ảnh I.
Thuật toán:
Lặp với mọi vị trí (i, j) trên ảnh I
Tính giá trị điểm ảnh tương ứng trên ảnh J
J[i, j] ← 255 - I[i, j]
Cuối lặp

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

10

Point Processing

Xử lý trên điểm ảnh
Dùng ánh xạ (hàm):
•
•
•
•
•

Điều chỉnh độ sáng, độ tương phản.
Tạo âm bản ảnh.
Biến đổi logarit màu.
Biến đổi lũy thừa màu.
Giãn độ tương phản.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012

11

Point Processing

Biến đổi logarit màu
• Dùng hàm logarit để thực hiện thay đổi giá trị màu

0

• b là kênh màu

output value
127

Trong đó:
• c là hằng số
255
c
log(256)

255

J b ...
XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG
– ÔN TẬP
Nguyễn Trọng Việt
ntviet@fit.hcmus.edu.vn
1Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03/2012
Trường Đại học Khoa học T nhiên
Khoa Công nghệ Thông tin
XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG - Người đăng: tikhe186
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
XỬ LÝ ẢNH VÀ NHẬN DẠNG 9 10 765