Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ảnh và tiếng nói

Được đăng lên bởi nguyenkhanhtien92
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Giáo viên giảng dạy:
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Kim Triển
Nguyễn Phước Lộc

Đỗ Hồng Tuấn
40902907
40901457

TP.HCM 11/2012

Nguyễn Kim Triển
Nguyễn Phước Lộc

40902907
40901457

Yêu cầu:
Đề tài 4: Viết chương trình nén/giải nén ảnh không tổn hao dựa trên giải thuật Huffman. Lấy ví dụ với
nhiều ảnh khác nhau (ảnh ít chi tiết và ảnh nhiều chi tiết). Xác định tỉ số nén của các ảnh ví dụ trên.
- Để thực hiện đề nhóm nhóm em sẽ sử dụng Matlab.
- Đầu tiên nhóm em xây dựng giao diện cho chương trình như sau:

Báo cáo bài tập Xử Lý Ảnh & Tiếng Nói

Page 2

Nguyễn Kim Triển
Nguyễn Phước Lộc

40902907
40901457

Giải thuật của chương trình:

Chức năng của từng nút lênh:
Nút Select Image -> chọn ảnh cần mã hóa
Code:
% --- Executes on button press in Select_image.
function Select_image_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Select_image (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with handles and user data (see GUIDATA)
global S;
global FileSize;
% Chon file anh
[filename,pathname]=uigetfile({'*.tif;*.bmp;*.gif;*.jpg'},'Select Image');
S=imread([pathname,filename]);
FileInfo = dir([pathname,filename]);
FileSize = FileInfo.bytes;
% Hien thi anh vua chon len anhchon
axes(handles.anhchon);
imshow(S);
set(handles.Status,'String',strcat('Da chon anh: "',filename,'"'));
set(handles.Status,'ForegroundColor',[0 0 1]);
% Chuyen bien S vao workspace
assignin('base','anh_goc',S);

- Khi nhấn nút Select Image để chọn ảnh thì ở WorkSpace của Matlab sẽ xuất hiện thêm biến anh_goc,
biến này sẽ chứa ma trận điểm ảnh và giá trị thang xám của nó.

Báo cáo bài tập Xử Lý Ảnh & Tiếng Nói

Page 3

Nguyễn Kim Triển
Nguyễn Phước Lộc

40902907
40901457

- Ở đây ảnh được chọn có kích thước 300x225 pixel và là ảnh màu, tương ứng với ma trận S có kích
thước 225x300x3, vì là ảnh màu nên anh_goc là ma trận 3 chiều R G B ( ta dễ dàng quan sát trên
WorkSpace của Matlab)

Báo cáo bài tập Xử Lý Ảnh & Tiếng Nói

Page 4

Nguyễn Kim Triển
Nguyễn Phước Lộc

40902907
40901457

- Nút Creat Huffman có chức năng tạo mã nén Huffman dựa trên thống kê xác xuất của các thang xám
trong ma trận S.
Code:
% --- Executes on button press in Creat_tree_code.
function Creat_tree_code_Callback(hObject, eventdata, handles)
% hObject
handle to Creat_tree_code (see GCBO)
% eventdata reserved - to be defined in a future version of MATLAB
% handles
structure with hand...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
Giáo viên giảng dạy: Đỗ Hồng Tuấn
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Kim Triển 40902907
Nguyễn Phước Lộc 40901457
TP.HCM 11/2012
Xử lý ảnh và tiếng nói - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ảnh và tiếng nói - Người đăng: nguyenkhanhtien92
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Xử lý ảnh và tiếng nói 9 10 854