Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý các file trong Microsoft Access 2000

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1163 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TT CNTT-NN Taøi lieäu Tham Khaûo MS Access
1
Chöông 1:
Xöû lyù caùc File trong Microsoft Access 2000
I. Khaûo saùt vieäc tìm kieám File
1. Caùch tìm kieám caùc File:
Caùc hoäp thoaïi Open, Import, vaø Link (Menu File), vaø caùc hoäp thoaïi
Database To Convert From, Database To Compact From, Database
To Save As MDE As, vaø caùc hoäp thoaïi Encly/Decrypt Database (Menu
Tools), taát caû ñeàu giuùp baïn tìm kieám caùc File treân oå ñóa cöùng vaø treân
baát cöù oå maïng naøo. Baïn coù theå tìm kieám moät File theo teân File, theo
kieåu, theo ngaøy ñöôïc chænh söûa môùi nhaát, theo Text beân trong File
ngoaïi tröø cô sôû döõ lieäu Microsoft Access vaø ñeà aùn Microsoft Access.
Baïn cuõng coù theå tìm kieám moät File baèng caùch chæ ñònh caùc tính chaát
File chaúng haïn nhö taùc giaû, chuû ñeàâ, chuû ñieåm, tieâu ñeà, hoaëc ngaøy taïo
File.
2. Tìm kieám caùc File baèng caùch söû duïng caùc tính chaát cuûa File:
Caùc tính chaát File laø caùc chi tieát veà File ñeå giuùp baïn nhaän ra File ñoù
Ví duï: moät tieâu ñeà moâ taû, teân taùc giaû, chuû ñieåm, caùc töø khoùa maø baïn
gaùn vaøo cho File, hoaëc thoâng tin quan troïng khaùc.
Xử lý các file trong Microsoft Access 2000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý các file trong Microsoft Access 2000 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Xử lý các file trong Microsoft Access 2000 9 10 181