Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ngoại lệ

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 2657 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Xử lý ngoại lệ

HD: ThS Nguyễn Hà Giang
Khoa CNTT - Hutech

Nội dung
u
u
u

Tình huống phát sinh ngoại lệ
Cách xử lý ngoại lệ làm việc trong C#
Câu lệnh try-catch-finally

Tình huống
u
u
u

Những lỗi phát sinh khi rutime có thể
làm hư hại chương trình
Có thể không phải lỗi lập trình
VD: một số tình huống viết dữ liệu vào
file
v
v
v
v
v

Đĩa bị đầy
Lỗi phần cứng
File bị thay đổi thành chỉ đọc
Không thể truy cập, truy vấn CSDL
…

Cách xử lý trước đây
GET A FILENAME
OPEN THE FILE
IF THERE IS NO ERROR OPENING THE FILE
READ SOME DATA
IF THERE IS NO ERROR READING THE DATA
PROCESS THE DATA
WRITE THE DATA
IF THERE IS NO ERROR WRITING THE DATA
CLOSE THE FILE
IF THERE IS NO ERROR CLOSING FILE
RETURN

u

Hầu hết các bước có khả năng thất bại

u

Khó xác định chính xác lỗi từ những thông
tin trả về của hàm thư viện
Đoạn code phải thực hiện rồi mới biết lỗi!

u

Cách xử lý Exception
TRY TO DO THESE THINGS:
GET A FILENAME
OPEN THE FILE
READ SOME DATA
PROCESS THE DATA
WRITE THE DATA
CLOSE THE FILE
RETURN
IF ERROR OPENING THE FILE THEN ...
IF ERROR READING THE DATA THEN ...
IF ERROR WRITING THE DATA THEN ...
IF ERROR CLOSING THE FILE THEN ...
u

Đoạn code xử lý ngắn gọn, dễ đọc

u

Logic chương trình hợp lý hơn, những đoạn nghi
ngờ có lỗi nằm trong vùng Try

u

Cho phép xử lý tình huống lỗi rõ ràng và đơn giản!

Các đối tượng Exception
u

Trong C#, khi runtime error xuất hiện
v

CLR sẽ xác định lỗi và phát sinh ta đối
tượng Exception

v

Đối tượng Exception này được ném trở lại
stack chờ cho một phương thức bắt lỗi
đó.

v

Nếu Exception này không được chương
trình “catch” thì CRL sẽ in ra thông điệp
lỗi

Mô hình gọi – xử lý Exception
CLR Runtime

The Main( )
method

Exceptions
Passed
Up

First Method

Exception
Thrown Here

Method
Calls
Travel
Down

Sử dụng try-catch
u

Dùng try-catch để xử lý ngoại lệ
v

Đặt code có khả năng dẫn đến ngoại lệ
vào khối “try”

v

Cung cấp các khối “catch” theo sau “try”
v

Có thể cung cấp tất cả catch cho các lỗi
nếu muốn xử lý, bằng cách sử dụng
các lớp exception thích hợp

v

Nếu không cung cấp “catch” cho một
ngoại lệ, thì exception này được lan
truyền lên trên.

Cú pháp try-catch
Code có khả năng
dẫn đến lỗi

try
{
RiskyBussiness();
}
catch (SomeException e )
{
// Handle code
}

Tham số exception
được catch

Đoạn xử lý với tình
huống có lỗi

Khối try
u

Bao gồm các phần
v
v

Theo sau khối “{…}”

v

u

Từ khóa try
Khối “{…}” bắt buộc phải có, khác với
“{…}” trong if hay for

Bên trong khối try
v

Đặt bất cứ câu lệnh nào có khả n...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ngoại lệ - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Xử lý ngoại lệ 9 10 388