Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý số tín hiệu

Được đăng lên bởi Anh Nhan Ra
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 358 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG 2:
LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU.
2.1 Vẽ hai tín hiệu Sine tương tự có tần số 20Hz và 100Hz,tín hiệu được lấy mẫu với tần
số là 120Hz.
a. Tín hiệu khôi phục từ các mẫu là tín hiệu gì?
b. Lặp lại câu hỏi a với tần số lấy mẫu là 220Hz.
2.2 Một mạch ADC lấy mẫu tín hiệu ở tốc độ một mẫu trên mỗi 10µs,Tìm tần số tín hiệu
tương tự cao nhất mà khi được lấy mẫu không có hiện tượng chồng lấn phổ xảy ra.
2.3 Xem sóng ngang âm thanh dao động theo hình Sine ở tốc độ 1000radian/m (biến thiên
theo không gian thay vì biến thiên the thời gian).Tìm khoảng lấy mẫu tối đa để có thể
khôi phục lại dao động ban đầu từ các mẫu thu được tương ứng.
2.4 Các tín hiệu sau có gây ra hiện tương chồng lấn phổ không khi lấy mẫu với tốc độ
tương ứng là 100 mẫu /s: Sin10 t ; Cos320 t ; Cos 400 t ;
2.5 Tìm các tần số sẽ gây ra hiện tương chồng lấn phổ khi tần số lấy mẫu tương ứng là 10
mẫu/s:
a) Cos 0.4t
c) Sin0.8t
Sin
0.6
t
b)
d) S in1t
2.6 Cho tín hiệu tương tự x(t) như sau:
x(t )  4Sin 2 t  4Sin6 t  2 Sin12 t ;(t  s )
Được lấy mẫu ở tần số 5Hz,tìm tín hiệu khôi phục từ các mẫu thu được.
Lặp lại với tần số lấy mẫu là 10Hz.
2.7 Cho tín hiệu tương tự x(t) như sau:
x(t )  3Cos8 t  2Cos 4 t  Cos6 t ;(t  s )
Được lấy mẫu ở tần số 5Hz,tìm tín hiệu khôi phục từ các mẫu thu được.
Lặp lại với tần số lấy mẫu là 9Hz.
2.8 Tín hiệu tương tự x(t) như sau:
x(t )  Sin6 t[1  2Cos 4 t ];(t  ms)
Tín hiệu được lấy mẫu với tần số 4Khz,Xác định tín hiệu khôi phục(Giả sử quá trình
khôi phục là lý tưởng).
2.9 Xem tín hiệu âm thanh như sau:
xa (t )  Sin10 t  Sin 20 t  Sin60 t  Sin90 t ;(t  ms )

Tín hiệu trên được đưa qua bộ tiền lọc có đáp ứng tần số là
H(f),sau đó được lấy mẫu với tần số tương ứng là
40Khz.Các mẫu sau đó được đưa qua mạch khôi phục lý
tưởng.Xác định tín hiệu khôi phục được cho các trường hợp:

Hình vẽ bài tập 2.9

a. Khi không dùng bộ tiền lọc( tức là H(f) = 1).
b. Khi bộ tiền lọc là mạch lọc thông thấp có tần số cắt là fs = 20Khz.
c. Khi bộ tiền lọc là mạch lọc thực tế có đáp ứng như hình vẽ:

2.10
Khoảng tần số quan tâm trong tín hiệu tiếng nói là [0; 3.4 Khz]. Bên
ngoài khoảng này tín hiệu suy giảm α dB/decade.Tín hiệu này được đưa qua bộ tiền lọc
có đáp ứng phẳng đến fM= 3.4Khz, rồi suy giảm β dB/decade. Hãy chứng tỏ rằng, để
mức chồng lấn phổ vào dải tần quan tâm nhỏ hơn A dB thì tốc độ lấy mẫu tối thiểu là:

fs = fM+10A/(α+β)fM.
2.11
tả như sau :

Một tín hiệu tương tự có dải tần quan tâm [0,20Khz]. và có phổ được mô
| X a ( f ) |

1
1  ...
BÀI TẬP CHƯƠNG 2:
LẤY MẪU VÀ KHÔI PHỤC TÍN HIỆU.
2.1Vẽ hai tín hiệu Sine tương tự tần số 20Hz 100Hz,tín hiệu được lấy mẫu với tần
số là 120Hz.
a. Tín hiệu khôi phục từ các mẫu là tín hiệu gì?
b. Lặp lại câu hỏi a với tần số lấy mẫu là 220Hz.
2.2Một mạch ADC lấy mẫu tín hiệu ở tốc độ một mẫu trên mỗi 10µs,Tìm tần số tín hiệu
tương tự cao nhất mà khi được lấy mẫu không có hiện tượng chồng lấn phổ xảy ra.
2.3Xem sóng ngang âm thanh dao động theo hình Sine ở tốc độ 1000radian/m (biến thiên
theo không gian thay biến thiên the thời gian).Tìm khoảng lấy mẫu tối đa để thể
khôi phục lại dao động ban đầu từ các mẫu thu được tương ứng.
2.4Các tín hiệu sau gây ra hiện ơng chồng lấn phổ không khi lấy mẫu với tốc độ
tương ứng là 100 mẫu /s:
10 ; 320 ; 400 ;Sin t Cos t Cos t
2.5Tìm các tần số sẽ gây ra hiện tương chồng lấn phổ khi tần số lấy mẫu tương ứng là 10
mẫu/s:
a)
0.4Cos t
b)
0.6Sin t
c)
0.8Sin t
d)
in1S t
2.6Cho tín hiệu tương tự x(t) như sau:
( ) 4 2 4 6 2 12 ;( )x t Sin t Sin t Sin t t s
Được lấy mẫu ở tần số 5Hz,tìm tín hiệu khôi phục từ các mẫu thu được.
Lặp lại với tần số lấy mẫu là 10Hz.
2.7Cho tín hiệu tương tự x(t) như sau:
( ) 3 8 2 4 6 ;( )x t Cos t Cos t Cos t t s
Được lấy mẫu ở tần số 5Hz,tìm tín hiệu khôi phục từ các mẫu thu được.
Lặp lại với tần số lấy mẫu là 9Hz.
2.8Tín hiệu tương tự x(t) như sau:
( ) 6 [1 2 4 ];( )x t Sin t Cos t t ms
Tín hiệu được lấy mẫu với tần số 4Khz,Xác định tín hiệu khôi phục(Giả sử quá trình
khôi phục là lý tưởng).
2.9Xem tín hiệu âm thanh như sau:
( ) 10 20 60 90 ;( )
a
x t Sin t Sin t Sin t Sin t t ms
Tín hiệu trên được đưa qua btiền lọc đáp ứng tần số
H(f),sau đó được lấy mẫu với tần số tương ứng
40Khz.Các mẫu sau đó được đưa qua mạch khôi phục
tưởng.Xác định tín hiệu khôi phục được cho các trường hợp:
a. Khi không dùng bộ tiền lọc( tức là H(f) = 1).
b. Khi bộ tiền lọc là mạch lọc thông thấp có tần số cắt là f
s
= 20Khz.
c. Khi bộ tiền lọc là mạch lọc thực tế có đáp ứng như hình vẽ:
Hình vẽ bài tập 2.9
Xử lý số tín hiệu - Trang 2
Xử lý số tín hiệu - Người đăng: Anh Nhan Ra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Xử lý số tín hiệu 9 10 192